Opinnot tt-linjalla

Tiede- ja teknologialinjan opiskelijoille tarjotaan koulukohtaisia kursseja teknologian sekä biologian, kemian, fysiikan ja soveltavien luonnontieteiden alata. Syksyllä 2019 aloittavan opiskelijan tulee suorittaa vähintään viisi kurssia alla olevista linjakohtaisista kursseista saadakseen tt-diplomin. Linjan kursseista kaksi on pakollista, loput kurssit ovat valinnaisia. Tarkemman tt-linjan kurssijaksotuksen 2018 aloittaneiden osalta näet täältä ja vuonna 2019 aloittaneiden kurssijaksotus löytyy täältä. 

Kulosaaren yhteiskoulu painottaa myös kansainvälisyyttä ja kaksikielisyyttä.  Tarjoamme laajan kielivalikoiman, josta tiede- ja teknologialinjan opiskelijat voivat valita itselleen kielen tai kieliä oman mielenkiinnon mukaan.

 

 

1. vuoden kurssit

LStt5 - Koodaus (pakollinen)
Kurssin tarkoituksena on tutustua ohjelmointiin Python-ohjelmointikielen avulla. Python sopii hyvin ensimmäiseksi opeteltavaksi ohjelmointikieleksi, joten varsinaisia esitietovaatimuksia kurssilla ei ole. Suoritusmerkintä.
LKe7 - Rikostekninen tutkinta (valinnainen)
Koulussamme on tapahtunut rikos, jota rikostutkijat selvittävät. Rikostutkijat tutkivat todistusaineistoja erilaisilla kemiallisilla ja biologisilla menetelmillä, kuten veri-, sormenjälki- ja DNA-analyysimenetelmiä. Tutkimusten tulokset raportoidaan blogiin. Kurssilla tehdään yhteistyötä alan asiantuntijoiden kanssa ja käydään tutustumiskäynneillä. Tämä on biologian ja kemian yhteiskurssi. Kurssi valmentaa ylioppilaskirjoituksiin sekä alan jatko-opintoihin. Voi suorittaa 1. opiskeluvuotena. Suoritusmerkintä.
LKe9 - Environmental research (valinnainen)
In this course we study chemistry and biology within an environmental context. Laboratory and project work look at substances like water, air and soil. The aim of the course is to help the student in their matriculation examinations in biology and chemistry by providing practical examples of matriculation question topics. This is a combined chemistry-biology course. It is carried out partly in the school (one lesson a week) and as a field trip to the University Environmental Research center in Lammi or another location. No course book is required as online resources will be used. Students pay a fee of approximately 25 e for overnight accommodation + food in University Lammi Biological Station  / other location. There is no written exam. At the end of the course the students will present their research work. Grade is pass or fail.
LBi6 - Biologian työkurssi (valinnainen)
This course looks at some of the processes and methods in biology. Microscopy, biochemistry, human biology as well as biotechnology and biological computer analysis will be studied. Students will also make an independent study of a famous biological investigation. Course will be graded pass/ fail.
LStt4 - Robotiikka ja 3D-mallinnus (valinnainen)
Kurssilla perehdytään Arduinon (elektroniikka-alusta ja ohjelmointiympäristö) avulla siihen, miten elektroniikkalaitteet toimivat. Kurssin lopuksi hyödynnetään kaikkea opittua ja rakennetaan omat projektityöt. Kurssilla suositellaan käytettäväksi omaa kannettavaa tietokonetta. Suoritusmerkintä.
LSsc4 - Science Watch (valinnainen)
Science is sizzling all around you! We are going to peak at what is being developed now!

2. vuoden kurssit

LTo2 - Tutkiva työskentely teknologialla (pakollinen)
Kurssilla opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja esittää yksin tai yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa johonkin aihepiiriin liittyvän digitaalisesti dokumentoidun projektin, tutkielman tai muun tuotoksen. Opiskelija perehtyy oppiainerajat ylittävään työskentelyyn ja kehittää osaamistaan tieto- ja viestintäteknologiassa
LMaa18 - Matematiikan tutorkurssi (valinnainen)
Lukion 2. vuoden opiskelija toimii tutorina lukion 1. vuoden opiskelijalle kerraten itse samalla oppimaansa. Kurssi suoritetaan itsenäisenä työskentelynä. Suoritusmerkintä.
LKe8 - Lääkeaineanalytiikka (valinnainen)
Syvennetään orgaanisen kemian tuntemusta opiskelemalla lääkeaineaineita. Tunnistetaan lääkeaineiden funktionaaliset ryhmät sekä tutustutaan lääkkeiden valmistus- ja analyysimenetelmiin. Laboratoriossa valmistetaan jokin lääkeaine, kuten Aspiriini. Molekyylejä mallinnetaan Abitissa käytössä olevalla MarvinSketch molekyylimallinnusohjelmalla. Kurssi toteutetaan osittain verkkokurssina. Kurssi valmentaa ylioppilaskirjoituksiin sekä alan jatko-opintoihin. Suoritusmerkintä.
LFy8 - Astrofysiikka (valinnainen)
Astrofysiikka on nuori kasvava tiede. Se vaatii laaja-alaista ilmiöalueen ymmärtämistä. Kurssilla opiskelijalla on mahdollisuus soveltaa aiemmin opittua tietoa gravitaatiosta, lämpöopista, valo- ja liikeilmiöistä, ja ydinvuorovaikutuksia. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.
Lmaa12 - Algoritmit matematiikassa (valinnainen)
Kurssilla tutkitaan mm. yhtälöiden numeerista ratkaisemista iteroinnin avulla, polynomien jaollisuutta, numeerisesti muutosnopeuden ja pinta-alan määrittämistä. Numeroarviointi.

3. vuoden kurssit

LMaa13 - Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (valinnainen)
Kurssilla syvennetään ja täydennetään differentiaali- ja integraalilaskennan taitoja sekä tutkitaan mm. funktioiden ja lukujonojen raja-arvoa äärettömyydessä, epäoleellisia integraaleja, käänteisfunktioita sekä sarjoja ja niiden summia. Numeroarviointi.
LFy9 - Fysiikan laboratoriokurssi (valinnainen)
Luovuutta tarvitaan luonnon lainalaisuuksien selvittämisessä.
LBi8 - Ihmisen genetiikka ja perinnöllisyys (valinnainen)
Ihmisen biologian syventävällä kurssilla paneudutaan tarkemmin ihmisen genetiikkaan ja perinnöllisyyteen. Kurssilla selvitämme mitä geenit meille kertovat, miten niitä tutkitaan ja millaista keskustelua genetiikasta käydään. Kurssilla tehdään yhteistyötä alan asiantuntijoiden kanssa ja käydään tutustumiskäynneillä. Ihmisen biologian ja geenitekniikan kurssien käyminen ennen tätä kurssia on hyödyksi. Suoritusmerkintä.
LMaa16 - Matematiikan jatko-opinnot (valinnainen)
Kurssilla opiskellaan yliopistotason/ teknisen korkeakoulutason matematiikkaa. Kurssi valmentaa sekä ylioppilaskirjoituksiin että jatko-opintoihin. Kurssilla opiskeltavia asioita voivat olla differentiaaliyhtälöt, kompleksiluvut, vektoritulo, skalaarikolmitulo, matriisilaskennan alkeet ja geometria. Kurssin sisältöön vaikuttavat opiskelijoiden toivomukset. Tämä soveltuu 3. vuosikurssin opiskelijoille. Suoritusmerkintä.

itsenäiset / lukujärjestyksen ulkopuolella tarjottavat kurssit

LSBS6 - Projektikurssi 1
Kursseilla toteutetaan jokin projektiluontoinen työtehtävä suunnittelutöineen. Kurssien sisällöstä ja hakumenettelystä sekä toteuttamistavasta ilmoitetaan tapauskohtaisesti. Arviointi: Suoritusmerkintä sekä tarvittaessa suoritustodistus
LSsc3 - Science Field Trip (valinnainen)
Science comes to life when you visit the places and see the artifacts that created it.
Korkeakouluyhteistyökurssi
Esim MOOC, Globaalit haasteet