Tutkinnon hajauttaminen ja osallistumisoikeus

Lukion opiskelija ilmoittautuu ylioppilastutkintoon suorittaakseen koko tutkinnon, ei pelkästään erillisiä kokeita. Tutkinto, joka koostuu neljästä pakollisesta aineesta, on suoritettava kolmen perättäisen tutkintokerran aikana. Opiskelijalla on oikeus osallistua kokeeseen opiskeltuaan vähintään asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit ennen YO-koetta. Lyhyen vieraan kielen kokeeseen, jossa ei ole pakollisia kursseja, opiskelija voi osallistua opiskeltuaan kolme lukiokurssia. Mikäli opiskelijalla ei ole suoritettuna vaadittuja kursseja kirjoitettavassa aineessa, opiskelijan oikeus osallistua ko. kirjoituksiin evätään koulun toimesta.

 

Kulosaaren yhteiskoulun lukiossa suositellaan hajauttamaan kirjoitettavat aineet seuraavasti:

 Syksy: A-englanti, B-ruotsi, kemia, maantiede, biologia, uskonto, elämänkatsomustieto, terveystieto ja filosofia

Kevät: äidinkieli, suomi toisena kielenä, A-englanti, A-ranska, A-saksa, A-ruotsi, B-ruotsi, lyhyt saksa/ ranska/ espanja/ venäjä, pitkä matematiikka, lyhyt matematiikka, fysiikka, psykologia, historia, biologia ja yhteiskuntaoppi

 

Tutkinnon rakenne

Ylioppilastutkintoon sisältyy 4 pakollista koetta, joista kaikille pakollinen on

                              1) äidinkielen koe/suomi toisena kielenä-koe       

Seuraavista neljästä kokeesta opiskelija valitsee itselleen kolme muuta pakollista koetta

2) toisen kotimaisen kielen koe (tasot A ja B)

3) vieraan kielen koe (tasot A ja C)

4) matematiikan koe (tasot M ja N)

5) reaaliaineen koe

 

Neljästä pakollisesta kokeesta yhden tulee olla laajan oppimäärän koe (esim. A-kieli tai pitkä matematiikka). Pakollisten kokeiden lisäksi kokelas voi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen.

Reaalikokeen voi suorittaa uskonnossa, elämänkatsomustiedossa, psykologiassa, filo­sofiassa, historiassa, yhteiskuntaopissa, fysiikassa, kemiassa, biologiassa, maantiedossa ja terveystiedossa. Kokeet jaetaan kahdelle koepäivälle, joten kokelas voi osallistua samalla tutkintokerralla kahteen reaalikokeeseen. Opiskelijan tulee tarkistaa tutkintopäivät etukäteen ja tehdä tarvittaessa hajautussuunnitelma.

Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä kokelas voi valita vaativamman tai helpomman tasoisen kokeen riippumatta lukio-opintojen oppimäärästä. Opiskelija, jonka virallinen kieli väestörekisterissä on jokin muu kuin suomi tai ruotsi, on oikeutettu osallistumaan “suomi toisena kielenä” –kokeeseen riippumatta siitä onko hän suorittanut lukiossa äidinkielen vai suomi toisena kielenä – opinnot.

Ylioppilastutkintoon kuuluvien kokeiden tehtävät laaditaan kussakin oppiaineessa valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien oppimäärän mukaisesti. On suositeltavaa, että opiskelija sisällyttää lukio-opintoihinsa kirjoitettavan aineen valtakunnalliset syventävä kurssit sekä mahdollisuuksien mukaan myös soveltavia kursseja. Lisäksi on suositeltavaa osallistua ennen kirjoituksia abikursseille, joissa kerrataan opittua ja valmistaudutaan kirjoituksiin.

 Vieraskielisyyden huomioiminen YO-kokeessa

Jos opiskelijan kotikieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi, yo-tutkintolautakunta voi ottaa tämän arvostelussaan huomioon.  Vieraskielisyyden perusteella opiskelijalla on mahdollisuus saada arvosanan korotus yhdessä aineessa. Myös tapauksissa, joissa suomea tai ruotsi kotikielenään puhuva opiskelija on opiskellut pitkään ulkomailla, vieraskielisyys voidaan huomioida. Kokelaan tulee toimittaa vieraskielisyysselvitys kevään kirjoitusten osalta viimeistään 13.11. ja syksyn kirjoitusten osalta viimeistään 9.4. opinto-ohjaajalle. Koulu toimittaa kokelaan luvalla selvityksen vieraskielisyydestä ylioppilastutkintolautakunnalle.

Lukihäiriön, sairauden tai vamman huomioiminen yo-kokeessa

Jos kokelas tarvitsee lukihäiriön tai muun suoritukseensa oleellisesti vaikuttavan seikan kuten sairauden tai vamman takia erityislausuntoa tai erityisjärjestelyjä ylioppilaskokeisiin, hänen tulee ottaa yhteyttä koulun erityisopettajaan hyvissä ajoin ennen kirjoituksia.  Lausunnot tulee toimittaa lautakuntaan ensimmäisen ilmoittautumisen yhteydessä.

 Ilmoittautuminen

Tutkintoon ilmoittaudutaan Wilman kautta täyttämällä sähköinen lomake. Opiskelijan on käytävä opinto-ohjaajan luona viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä, jolloin opo vahvistaa ilmoittautumisen. Ilmoittautuminen on voimassa vasta opon vahvistuksen jälkeen. Ilmoittautuminen on sitova. Kokeen tasoa tai pakollisuutta/valinnaisuutta ei voi muuttaa viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Opiskelijan on myös maksettava tutkintomaksu, vaikka ei kokeeseen osallistuisikaan.

 Yo-maksut

Opetusministeriö päättää tutkintoon liittyen maksujen suuruuden.

Perusmaksu jokaiselta tutkintokerralta                                              14 euroa

Koekohtainen maksu                                                                               28 euroa

Maksu tarkistusarvostelusta                                                                 50 euroa

Tarkistusarvostelu

Kokelas, joka on tyytymätön arvosteluun, voi hakea lautakunnalta tarkistusarvostelun toimittamista. Hakemus on jätettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun kokelaalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulos tietoonsa. Hakemus toimitetaan lukion rehtorille, joka toimittaa sen edelleen lautakuntaan. Maksu palautetaan, jos arvosana tai pistemäärä tarkistusarvostelussa muuttuu.

Kokeiden uusiminen

Hyväksytyn kokeen saa uusia kerran ilman aikarajaa. Hylätyn pa­kollisen kokeen saa uusia kaksi kertaa seuraavan kolmen kirjoituskerran aikana. Hylätyn ylimääräisen kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa.

Jos kokelas on hylätty pakollisessa A-tason kokeessa, hän saa hylättyä koetta uusiessaan osallistua saman oppiaineen alemman tason kokeeseen (esim. MAA->MAB), edellyttäen että A-tason koe on suoritettu muussa pakollisessa aineessa.