Koulumme

Kulosaaren yhteiskoulu on kansainvälinen koulu, jossa opetusta tarjotaan suomeksi ja englanniksi. Tarjoamme mahdollisuuden innostavaan oppimiseen mukavassa ja kansainvälisessä yhteisössä. Meille tärkeää on opinnoissa edistyminen, kaikista huolehtiminen ja muut huomioiva käytös. Koulumme toimii kahdella kielellä: suomeksi ja englanniksi. Kurssin opetuskieli riippuu luokasta, opettajasta ja oppiaineesta. Koulun tilaisuudet ja juhlat ovat kaksikielisiä. Osa opettajakunnasta puhuu englantia äidinkielenään, ja monilla suomalaisilla opettajillamme on paljon kokemusta ulkomailta. Meille tärkeää on tavoitteellinen opiskelu ja oppimisen ilo. Autamme opiskelutavoitteiden asettamisessa ja teemme määrätietoisesti töitä niiden saavuttamiseksi. Opinnoissa voi edetä osin normaalia opetussuunnitelmaa nopeammin.

KSYK ARVOT

Yksilö

Tuemme kasvua rohkeaksi yksilöksi

​Olemme uteliaita ja tutkimme maailmaa aktiivisesti. Innostumme asioista ja tartumme niihin rohkeasti ja yritteliäästi. Kehitämme luovia ja yksilöllisiä ratkaisuja ja luomme uusia mahdollisuuksia. Emme lannistu virheistä, vaan opimme ja yritämme aina parhaamme. Otamme vastuuta itsestämme ja opimme tuntemaan itsemme. Toimimme kunnioittavasti ja empaattisesti kaikkea ympärillämme olevaa kohtaan. Edistämme vastuullisuutta ja hyvinvointia.

Yhteisö

Olemme huolehtiva yhteisö

Luomme yhdessä turvallisen ja oikeudenmukaisen kouluyhteisön. Arvostamme toisiamme ja voimme luottaa toisiimme. Meillä kaikilla on mahdollisuus osallistua ja olla mukana koulumme toiminnassa. Otamme vastuuta oman yhteisömme toiminnasta ja sen ulkopuolisesta maailmasta. Autamme ja kannustamme toisiamme. Suhtaudumme ennakkoluulottomasti uuteen ja erilaiseen. Arvostamme ja hyödynnämme yhteisömme moninaisuutta.

Maailma

Suuntaamme maailmaan

Elämme kansainvälisessä maailmassa, edustamme ylpeästi suomalaisuutta ja luomme verkostoja. Suhtaudumme avarakatseisesti monimuotoisuuteen, arvostamme erilaisia kulttuureita ja osaamme toimia ja kommunikoida niissä. Teemme maailmaa paremmaksi.

Tulevaisuus

rakennamme tulevaisuutta

Tarjoamme tavoitteellisen oppimisympäristön, josta voi hankkia monipuoliset tiedot ja taidot. Osaamisen kehittäminen sekä omien vahvuuksien löytäminen ja vahvistaminen on meille tärkeää. Intohimo oppimiseen luo akateemisen ilmapiirimme. Olemme aloitteellisia, innovatiivisia ja kriittisiä. Arvioimme ja annamme rakentavaa palautetta. Ymmärrämme kestävän kehityksen merkityksen.

Yhtiökokouskutsu – Kulosaaren yhteiskoulun osakeyhtiö

Kulosaaren yhteiskoulun osakeyhtiön (jäljempänä “Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidetään koululla, os. Ståhlberginkuja 1, 00570 Helsinki, keskiviikkona 14.4.2021 klo 18.30. Kokousjärjestelyissä huomioidaan tartuntatautilain terveysturvallisuutta koskevat määräykset.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaiset asiat
2. Yhtiöjärjestyksen muutos koskien arvo-osuusjärjestelmään siirtymistä
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että yhtiöjärjestyksessä määrättäisiin Yhtiön osakkeiden kuulumisesta arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiön osakkeiden siirtäminen arvo-osuusjärjestelmään tehostaisi ja selkeyttäisi Yhtiön hallinto ja yhtiökokousten järjestämistä. Muutos toteutettaisiin siten, että yhtiöjärjestykseen lisättäisiin 10 §, joka kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:
10 § Yhtiön osakkeet kuuluvat Yhtiön hallituksen määräämän ilmoittautumisajan jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.
Lisäksi yhtiöjärjestyksen 7 §:ään lisättäisiin seuraava lause:
Kuitenkin jos yhtiön osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään, kutsu yhtiökokoukseen on annettava tiedoksi edellä mainitulla tavalla viimeistään 8 päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään muista arvo- osuusjärjestelmään liittymiseen liittyvistä seikoista, mukaan lukien ilmoittautumisajasta ja muista
tarkemmista aikataulutavoitteista sekä hoitamaan muutkin arvo-osuusjärjestelmään liittymistä koskevat käytännön järjestelyt.

3. Yhtiöjärjestyksen muutos koskien yhtiöjärjestyksen päivittämistä
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että siitä käy ilmi Yhtiön tosiasiallinen luonne yleishyödyllisenä osakeyhtiönä. Muutos toteutettaisiin siten, että yhtiöjärjestyksen 2 §:än lisättäisiin seuraava lause:
Yhtiön tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Lisäksi yhtiöjärjestykseen lisättäisiin 11 §, joka kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:
11 § Koska yhtiön tarkoitus ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, yhtiö ei jaa osinkoa, ja varoja vapaan oman pääoman rahastosta jaettaessa, osakepääomaa alennettaessa, omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa sekä yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa varat käytetään yhtiön toimialan mukaiseen yleishyödylliseen käyttöön osakeyhtiölain mukaisesti.

B. Mut asiat
Selvyyden vuoksi todettakoon, että varsinaisessa yhtiökokouksessa ei käsitellä koulun laajennusrakentamista, vaan siitä järjestetään osakkaille erillinen tiedotustilaisuus myöhemmin.