header image.
Our school is pretty amazing. We have awesome teachers who actually make us understand stuff and make the lessons fun! Annushka

Filosofia, valinnainen

Arkipäivän filosofiaa (9. luokka) vFI1

Peruskoulun valinnaisen filosofian kurssin tavoitteena on oppilaan tutustuttaminen filosofiseen ajattelutapaan. Jokainen ihminen on omalla tavallaan filosofi. Lähtökohtana on oppilaan oma intuitiivinen tieto filosofiasta – kurssi ei siis edellytä minkäänlaisia aiempia filosofian opintoja. Kurssin tehtävänä on auttaa oppilasta oivaltamaan oman filosofiansa perusteita ja rakennetta. Filosofian kurssi jakautuu sisällöllisesti kolmeen osaan: mitä filosofia on, kuka on filosofi, filosofian osa-alueet, filosofian peruskäsitteistö. Oppilas saa kurssista suoritusmerkinnän. Edellytyksenä suoritus-merkinnälle on läsnäolo, aktiivinen osallistuminen kurssiin ja itsearviointiin.