header image.
I think that KSYK is the best school that I have ever been in. Tugce

Suomen kieli ja kirjallisuus, valinnainen

Draama (7. lk.) vDR1

Kurssi suoritetaan seitsemännellä luokalla. Kurssin opetuskieli on suomi.

Draama 1 -kurssin opetus painottuu osallistavan teatterin tekemiseen. Osallistavan draaman genreistä voidaan tutustua esimerkiksi prosessidraamaan, foorumteatteriin, työpajateatteriin tai tarinateatteriin. Lisäksi kurssilla tehdään perusharjoituksia, joiden tavoitteena on etsiä oppilaan omia ilmaisuvaroja, kasvattaa esiintymisrohkeutta sekä vahvistaa kykyä toimia ryhmässä, ottaa kontaktia ja reagoida toisten antamiin impulsseihin. Kurssilla harjoitellaan äänenkäyttöä, tehdään erilaisia liikeilmaisuun liittyviä harjoituksia sekä aisti-, kontakti-  ja rentoutumisharjoituksia. Oppilaat perehtyvät myös improvisaation perustekniikoihin. Draaman kurssit arvioidaan arvosanoilla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty arvosana edellyttää aktiivista osallistumista ryhmän työskentelyyn ja sitoutumista yhteisiin sääntöihin.

Draama 2 (8. lk.) vDR2

Kurssi suoritetaan kahdeksannella luokalla. Kurssin opetuskieli on suomi. Draama 2 -kurssin voi suorittaa ilman edeltävän draama 1 -kurssin suorittamista.

Draama 2 -kurssin opetus painottuu esittävän teatterin tekemiseen. Oppilas syventää tietojaan draaman ja teatteri-ilmaisun perusteista. Kurssilla tehdään erilaisia ääni-, liike-, aisti, kontakti- ja rentoutusharjoituksia, joiden kautta oppilaan itsetuntemus, esiintymisrohkeus ja ryhmätyötaidot kehittyvät. Lisäksi kurssilla tutustutaan erilaisiin improvisaatiotekniikoihin.  Kurssilla voidaan tehdä myös pieniä projekteja esimerkiksi lyhytelokuvia tai lyhyitä esityksiä koulun juhliin. Hyväksytty arvosana edellyttää aktiivista osallistumista ryhmän työskentelyyn ja sitoutumista yhteisiin sääntöihin.

 

Luova kirjoittaminen 1 (8. lk.) vÄI1 

Kurssi suoritetaan kahdeksannella luokalla. Kurssin opetuskieli on suomi.

Luovan kirjoittamisen 1 -kurssin opetus painottuu oppilaan oman ilmaisurohkeuden vahvistamiseen ja omien luovien ilmaisutapojen löytämiseen. Kurssilla harjoitellaan sanataiteen ilmaisun perustaitoja sekä yksin, yhdessä että ryhmän kanssa. Myös kirjoitusprosessin eri vaiheisiin tutustuminen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen ovat kurssin keskeisiä sisältöjä. Kurssilla keskitytään kertovan tekstin ilmaisukeinojen harjoitteluun, mutta myös lyriikan ja draaman keinoja voidaan opiskella. Kurssin aikana tuotetaan erityyppisiä tekstejä, esimerkiksi kuvaus, lyhytproosa, novelli, satu, runo. Kurssin lopuksi voidaan koota portfolio. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Kurssin läpäiseminen edellyttää aktiivista osallistumista oppitunneille.

Luova kirjoittaminen 2 (9. lk.) vÄI2 

Kurssi suoritetaan yhdeksännellä luokalla. Kurssin opetuskieli on suomi. Luova kirjoittaminen 2 -kurssin voi suorittaa ilman edeltävän Luova kirjoittaminen 1 -kurssin suorittamista.

Luovan kirjoittamisen 2 -kurssilla syvennetään oppilaan tietämystä sanataiteen ilmaisukeinoista ja genreistä. Omien persoonallisten ja luovien ilmaisutapojen käyttö vahvistuu, ja oppilas tulee entistä tietoisemmaksi omista luovuuden lähteistään. Kurssin aikana tehdään kirjallinen sanataideprojekti joko yksin, pareittain tai ryhmässä. Kurssin aikana voidaan myös tuottaa materiaalia koulun juhliin tai esityksiin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Kurssin läpäiseminen edellyttää aktiivista osallistumista oppitunneille.

 

Puheviestintä (9. lk.) vÄI3

Kurssi suoritetaan yhdeksännellä luokalla. Kurssin opetuskieli on suomi.

Kurssin aikana harjoitellaan vuorovaikutustaitoja sekä esiintymistä monipuolisesti erilaisissa yksilö- ja ryhmäviestintätilanteissa. Kurssilla painottuvat opiskelun ja työelämän viestintätaidot sekä oman ilmaisuvarmuuden kehittäminen. Kurssin aikana oppilaat tuottavat erilaisia puhe-esityksiä kuten erilaisia puheita. Kurssilla käsitellään puheviestinnän keskeisiä ilmiöitä, vuorovaikutuksen piirteitä sekä perehdytään erilaisiin puhekulttuureihin. Kurssin keskeisiä teemoja ovat esiintymisvarmuuden ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen, kuuntelun taito, esiintymisjännitys, äänenkäyttö ja rentoutuminen sekä palautteen antaminen, vastaanottaminen ja analysoiminen. Lisäksi harjoiteltavia teemoja ovat argumentointi, vaikuttaminen erilaisissa viestintätilanteissa, väittely, neuvottelu- ja kokoustaidot, työhaastattelu sekä ongelmanratkaisukeskustelu. Kurssilla perehdytään myös ryhmätyötaitoihin, suullisen esityksen laatimiseen, havainnollistamisvälineiden käyttöön sekä neuvottelutaitoihin. Hyväksytty arvosana edellyttää aktiivista osallistumista ryhmän työskentelyyn ja sitoutumista yhteisiin sääntöihin.