header image.
Everyday I smile because I'm in a happy school with good friends and teachers. Dabin

Oppimisen tuki

Oppilaan pedagoginen tuki

Pedagogisia tukimuotoja ovat oppilaalle tarjottava yleinen,  tehostettu ja erityinen tuki. Tärkeimmät tukikeinot ovat opetuksen eriyttäminen, yksilöllinen tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus. Oppilaalle laaditaan tarvittaessa pedagoginen suunnitelma (oppimissuunnitelma, HOJKS), jonka laatimiseen osallistuvat oppilaan ohella erityisopettaja, aineenopettajat, luokanvalvoja ja vanhemmat.

Erityisopetuksen tarkoituksena on auttaa oppilasta selviytymään mahdollisista vaikeuksista, jotka liittyvät opiskeluun ja koulunkäyntiin. Erityisopetusta annetaan yksilö-, pienryhmä- ja/tai samanaikaisopetuksena. Erityisopetukseen voi hakeutua itse tai opettajan/oppilashuollon suosituksesta.

Kolmiportainen tuki

Yleinen tuki

Yleinen tuki on laadukasta opetusta, missä pyritään huomioimaan oppilaiden erilaiset oppimistavat. Yleisen tuen tukimuotoina painottauvat erityttämienen, tukiopetus, oppilaan ohjaus, joustavat ryhmittelyt ja osa-aikainen erityisopetus. Osa-aikainen erityisopettaja voi olla myös samanaikaisopettajana. Yleinen tuki kuuluu kaikille.

Tehostettu tuki

Jos oppilasta ei voida tarpeeksi tukea yleisen tuen avulla tai tuen tarve jatkuu pidemmän aikaa, oppilas voi saada tehostettua tukea. Se on säännöllistä ja siinä voidaan hyödyntää samanaikaisesti eri tukimuotoja kuten tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, oppilashuollon palveluja ja opintojen ohjausta ja seurantaa. Ennen tehostetun tuen alkamista asiaa on käsitelty yhdessä huoltajan ja oppilaan kanssa. Tuen tarpeesta on laadittu Pedagoginen arvio, joka on käsitelty Oppilashuoltoryhmässä. Tehostetun tuen alkaessa oppilaalle laaditaan Oppimissuunnitelma, johon kirjataan tuen muodot ja jota seurataan ja muutetaan tuen tarpeen mukaan.  

Erityinen tuki

Mikäli tehostettu tuki ei riitä, oppilaalle voidaan hakea erityistä tukea. Erityinen tuki koostuu oppilaalle annettavasta erityisopetuksesta tai muusta lain mukaisesta tuesta. Erityisopetus voidaan järjestää oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioiden muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan erityisluokalla tai muussa soveltuvassa paikassa.