header image.
You don't just learn Maths, English, and Science. You learn different cultures, accents and styles too! Tugce

Oppilashuolto

Kulosaaren yhteiskoulussa oppilashuollosta huolehtivat kaikki koulun aikuiset yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa, lisäksi koulussa toimii yläkoulun oppilashuoltoryhmä.

Oppilashuollon tavoitteena on oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen. Kaikilla oppilailla on oikeus saada maksutta oppilashuollon palveluita. Oppilaalla on oikeus hakeutua palveluiden piiriin itsenäisesti myös ilman huoltajan suostumusta. Myös vanhemmat, opettajat ja koulun muut työntekijät voivat ottaa yhteyttä oppilashuoltoon.

Yhteisöllinen oppilashuolto toimii tavoitteellisesti kohti hyvinvoivaa opiskeluyhteisöä. Tätä tavoitetta kaikkien oppilaitoksessa työskentelevien sekä oppilashuoltopalveluista huolehtivien on edistettävä.

Yksilökohtainen oppilashuolto pitää sisällään kouluterveydenhuollon palvelut, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä monialaisen yksilökohtaisen oppilashuollon. Yksilökohtaista oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. Oppilaan omat toivomukset otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa.

Yksittäisen oppilaan asian käsittelemiseksi kootaan tarvittaessa monialainen asiantuntijaryhmä. Asian käsittely monialaisessa asiantuntijaryhmässä perustuu oppilaan suostumukseen. Mikäli oppilaalla ei ole edellytyksiä arvioida itsenäisesti asian merkitystä, suostumuksen voi antaa myös huoltaja.

Noudatamme uutta 1.8.2014 voimaan tullutta oppilas- ja opiskelijahuoltolakia (1287/2013).

Kulosaaren yhteiskoulun yläkoulun oppilashuollon henkilökunta:

Taru Alkio oppilashuoltoryhmän puheenjohtaja, erityisopettaja 9BF, 8DF, 7F
Richard Cousins apulaisrehtori  
Satu Nevalainen opinto-ohjaaja 9CDEG, 8BEFG, 7BDF
Karoliina Käpylehto opinto-ohjaaja 9AB, 8C, 7C
Milla Määttä opinto-ohjaaja 9F, 8AD, 7AE
Hanna Eräkangas-Alanärä  terveydenhoitaja  
Meri Miettinen kuraattori  
Iida Vuollo koulupsykologi  
Riikka Virkajärvi-Johnson erityisopettaja 9ADE, 8ABE, 7ABCD
Minna Iittiläinen erityisopettaja 9C, 8CG, 7E 


Terveydenhoito

Terveydenhoitaja  Hanna Eräkangas-Alanärä 
p. 050 310 5596

  • Terveydenhoitaja on tavattavissa maanantaisin-torstaisin klo 8.15-15.30
  • Ilman ajanvarausta terveydenhoitajan ajat ovat arkipäivisin klo 9.30-9.45 ja klo 11.00-11.30

Terveydenhoitaja Mari Alkiala tekee 8.luokan terveystarkastukset.

Terveystarkastukset

Terveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain määräaikaisissa terveystarkastuksissa. Näissä tarkastuksissa kartoitetaan oppilaan ikävaiheen ja yksilöllisen tarpeen mukaan kasvua, kehitystä ja hyvinvointia haastattelulla, kliinisillä tutkimuksilla ja tarvittaessa muilla menetelmillä.

Kouluterveydenhuollon tehtävänä on:

  • oppilaiden terveydenhoito
  • terveysneuvonta
  • lakisääteisiin ja tarpeellisiin erikoistutkimuksiin ohjaaminen
  • koulujen terveydellisten olojen valvonta
  • edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta
  • kouluterveydenhuolto on osa oppilashuoltoa

Koululaisten sairaanhoito järjestetään terveysasemalla, mutta koulutapaturmien ensiavusta ja muusta ensiavusta huolehditaan koulun muun henkilöstön kanssa.


Koulukuraattori

Meri Miettinen p. 09 2289 1815, 0400 844 587

Koulukuraattori auttaa ja tukee oppilaita ja heidän perheitään sosiaalityön keinoin. Koulukuraattorityön tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin, myönteisen kokonaiskehityksen ja koulunkäynnin tukeminen sekä hyvinvoinnin edistäminen kouluyhteisössä.

Kuraattorilta saa apua, jos oppilaalla on pulmia esim. koulunkäyntiin, ihmissuhteisiin, päihteisiin, ajankäyttöön tai elämänmuutoksiin liittyvissä asioissa. Kuraattorin asiakastyössä pyritään nuoren ja hänen läheistensä tilannetta jäsentämällä lisäämään nuoren voimavaroja ja etsimään myönteisiä ratkaisuja. Oppilaan elämäntilannetta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti sekä yksilö-, perhe- että kouluyhteisön tasolla. Koulukuraattorin työssä kiinnitetään huomiota opiskelijan arjen sujumiseen, toimintakykyyn ja vuorovaikutussuhteisiin.

Koulukuraattori tekee tiivistä yhteistyötä vanhempien, opettajien ja koulun muun henkilökunnan kanssa, sekä tarvittaessa koulun ulkopuolisten viranomaisten kanssa. Oppilas itse tai hänen vanhempansa voivat olla suoraan yhteydessä kuraattoriin. Myös opettaja voi ottaa yhteyttä kuraattoriin. Kuraattorilla on vaitiolovelvollisuus ja kaikkea kuraattorin työtä ohjaa luottamuksellisuus ja keskinäinen kunnioitus oppilaan ja hänen perheensä kanssa.


Koulupsykologi

Iida Vuollo p. 050 512 5089, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Koulupsykologi tekee psykologisia arviointeja, konsultoi ja antaa neuvontaa ja tukea mm. oppilaan mielenterveyteen, toimintakykyyn, tunne-elämään ja oppimiseen liittyvissä asioissa. Tarvittaessa koulupsykologi ohjaa oppilaan toiselle oppilashuollon edustajalle tai koulun ulkopuolisen avun piiriin. Koulupsykologi on tavattavissa koululla kolmena päivänä viikossa: maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin.