header image.
You don't just learn Maths, English, and Science. You learn different cultures, accents and styles too! Tugce

Katsomusaineet

(UE, UO, UK, UI, ET)

Katsomusaineisiin kuuluvat evankelisluterilainen, ortodoksinen, katolinen, islamilainen uskonto ja elämänkatsomustieto. Katsomusaineiden opetuksen tehtävä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen, katsomuksellinen sekä kulttuurinen yleissivistys sekä edistää oppilaiden kykyä etsiä hyvää elämää. Opiskeltavia asioita lähestytään monitieteellisestä näkökulmasta. Katsomusaineiden opetus pyrkii edistämään katsomusten välistä dialogia ja antaa oppilaille valmiuksia osallistua katsomuksista käytävään keskusteluun sekä katsomusten sisällä että niiden välillä suvaitsevaisuuden ja uskonnonvapauden hengessä.

Oppilas perehtyy opiskeltavaan katsomukseen ja tutustuu muihin uskonto- ja katsomusperinteisiin Suomessa ja muualla maailmassa. Opetuksessa pohditaan katsomuksille ominaista kysymyksenasettelua, käsitteistöä, symboliikkaa ja taidetta. Oppilas perehtyy oman katsomuksensa juuriin, lähteisiin ja ajatuksiin sekä kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin maailmassa. Oppilas saa monipuolista tietoa katsomuksista ja oppii ymmärtämään niistä käytävää keskustelua. Opetuksessa käsitellään eettisen ajattelun keskeisiä käsitteitä sekä eri katsomusten eettisiä periaatteita. Siinä perehdytään ihmisoikeuksiin ja uskonnonvapauteen. Opetuksessa pohditaan ihmisyyteen kuuluvia elämän- kysymyksiä ja ajankohtaisia eettisiä ongelmia. Katsomusaineiden opetus kasvattaa oppilaiden kykyä oman tulevaisuutensa hahmottamiseen ja suunnittelemiseen. Opetuskielenä käytetään suomea ja englantia. Käytettävä digitaalinen materiaali ja tehtävät voivat olla sekä englannin että suomenkielisiä.