Principal’s Page 15.8.2016


Paljon uutta Kulosaaressa

Lukuvuosi 2016 - 2017 tuo mukanaan useita uudistuksia ja muutoksia. Tässä tärkeimmät lyhyesti. Lisää tietoa on tarjolla koulun vanhempainilloissa, tiedotustilaisuuksissa tai suoraan kysymällä.

Koulun oppilasmäärä
Meitä Kulosaaren yhteiskoulun väkeä on taas enemmän kuin aiemmin, kun lukion Yhteiskunta- ja talouslinja on nyt kasvanut kaikille vuosiluokille. Peruskoulun oppilaita on n. 465 ja lukion opiskelijoita n. 395. Opettajamäärä on n. 60 ja muuta henkilökuntaa koulussa on n. 25. Koululla on siis päivittäin yli 900 henkeä.

Uutta opetushenkilöstöä
Koulun opetushenkilöstön määrä on kasvanut. Lukion uutena opinto-ohjaajana aloittaa Leena Oittila. Uusia opettajia ovat Päivi Autio (ruotsi ja englanti), Meri Heikkilä (suomi toisena kielenä ja äidinkieli), Esko Häyrynen (kemia, matematiikka ja filosofia), Aleksi Lahti (yhteiskuntaoppi) ja Linnea Peurakoski (kemia ja biologia).

Peruskoulun opetussuunnitelma
Peruskoulussa uudet opetussuunnitelmat koskevat osittain kaikkia oppilaita. Vaikka vanha valtakunnallinen opetussuunnitelma on vielä voimassa, otamme uudet opetussuunnitelmat käyttöön niiltä osin, kuin ne eivät ole ristiriidassa vanhojen kanssa. Oppiainerajoja rikkovia ja laajempia kokonaisuuksia hahmottavia ilmiöopintoja tulee sekä teemapäivien että normaalien oppituntien kautta. Liikkuva koulu -hanke aktivoi oppilaita terveellisempiin elämäntapoihin. Tuntijakoon on tehty pieniä muutoksia. Uutta on mm. 7. -luokan science -opetus, kansainvälistä politiikkaa ja HELIMUN-konferenssiin valmistautumisen sisältävä lisäkurssi yhteiskuntaoppiin sekä laaja valikoima koko koulun yhteisiä valinnaiskursseja, joilla yhdistetään oppiminen ja sosiaalinen yhteistoiminta luokka-asteesta riippumatta.

Lukion opetussuunnitelma
Lukiossa uudet opetussuunnitelmat koskevat uusia opiskelijoita. Uuden opetussuunnitelman mukaiset kurssit tunnistaa x-alkuisista kurssikoodeista. Oppiaineiden välistä integraatiota ja monialaisten ilmiöiden opiskelua lisätään. Koulu on mukana valtakunnallisessa tuntijakokokeilussa, joka muuttaa opiskelijoiden valinnanmahdollisuuksia. Uusista opiskeljoista n. 50 % on alustavasti valinnut kokeilutuntijaon. Lisäksi järjestämme uutena ns. kuudennen jakson 5. - 9.6.2017, jolloin yhden kurssin voi suorittaa projektityyppisesti tai opintomatkana.

Koulun tilat
Kesän aikana on tehty paljon parannuksia koulun tiloihin. Luokat R21 ja R22 muutettiin henkilöstön työskentely- ja ruokailutiloiksi. Siten myös oppilaat ovat saaneet lisää tilaa ruokalaansa. Opettajainhuoneen käytävällä olevat WC:t on annettu oppilaiden käyttöön. Lukion opinto-ohjaaja Riitta Kaisto ja psykologi Iida Vuollo ovat saaneet uudet toimistot U-puolelta. Koulun kuntosalia laajennettiin ja varusteita parannettiin kesän aikana. U-siipeen rakennettiin aiempaa parempi viilentävä ilmastointi. Lisäksi luokka R25 sisustettiin raikkaasti saaristolaishenkeen.

Uusien musiikinopetustilojen, eli School of Rock:n rakentaminen käynnistyi elokuun alussa louhinta- ja pohjatöillä. Rakennustöistä johtuen koulun etupiha on osittain työmaan käytössä. Oppilaiden kuljettaminen autoilla etupihalle asti ei ole mahdollista. Oppilaat kannattaa jättää joko Ståhlbergintien tai Svinhufvudintien varteen, josta on lyhyt kävelymatka koululle.

Koulun kasvaminen ja tilojen muutokset ovat vaatineet opetustilojen lisäämistä. Kampukseemme kuuluu nyt kaksi uutta opetustilaa Domus-rakennuksesta. Näihin D1- ja D2-luokkiin on 3 minuutin kävelymatkan koululta. Lukiomme käytössä on lisäksi Kulosaaren seurakuntasali, eli luokka S1, jonne kävelee alle 6 minuutissa.

Tiede- ja teknologialinja
Lukion Tiede- ja teknologialinjan sisällön suunnittelu jatkuu. Uutena vuonna 2017 aloittava linja tulee tarjoamaan luonnontieteiden ja teknillisen alan soveltavia erikoiskursseja, sekä vierailuja ja yhteistyötä koulun ulkopuolisten organisaatioiden kanssa. Lisätietoa TT-linjasta annetaan lukion info-tilaisuuksissa ja vanhempainilloissa.

Pyrkiminen lukioon ja 7. -luokalle
Kesäkuussa julkaistiin lukion uudet opiskelijat. Keskiarvorajat Yleislinjalle sekä Englanninkieliselle linjalle laskivat hieman, kun taas Yhteiskunta- ja talouslinjalle raja hieman nousi. Uuden Tiede- ja teknologialinjan myötä aloituspaikkamäärää lukiossamme kasvatetaan 150:een, jonka myötä toivomme, että aiempaa useampi lukioon pyrkivä saisi toiveensa mukaisen opiskelupaikan.

7. -luokalle pyrki viime keväällä n. 300 oppilasta, joista kouluun mahtui 150. Aloituspaikkoja on ensi keväällä tarjolla saman verran.

Rehtori perhevapaalle
Rehtori Lauri Halla jää perhevapaalle 19.9.2016 ja palaa takaisin 1.4.2017. Vapaansa aikana hän hoitaa oppilas- ja opiskelijaksiottoon liittyviä kysymyksiä sekä kiinteistöasioita. Rehtorin sijaisena toimii apulaisrehtori Minnariitta Raitio.

Lyhyesti
- Alumniyhdistys järjestää syksyn alussa kilpailun, jossa suunnitellaan uusia vaatteita koulun nettikauppaan. Voittajille on tarjolla hyvät rahapalkinnot.
- Sähköiset ylioppilaskirjoitukset alkavat syksyllä saksan kielessä, filosofiassa ja maantieteessä. Keväällä 2017 ne laajenevat yhteiskuntaoppiin, ranskan kieleen ja psykologiaan. Kokeet suoritetaan syksyllä kielistudiossa ja kevääksi rakennetaan verkkoympäristö Pikkusaliin.
- Uusi kolmeksi lukuvuodeksi valittu johtokunta aloittaa työnsä. Puheenjohtajana toimii Mika Mäkinen.