Principal’s Page 15.8.2016


Paljon uutta Kulosaaressa

Lukuvuosi 2016 - 2017 tuo mukanaan useita uudistuksia ja muutoksia. Tässä tärkeimmät lyhyesti. Lisää tietoa on tarjolla koulun vanhempainilloissa, tiedotustilaisuuksissa tai suoraan kysymällä.

Koulun oppilasmäärä
Meitä Kulosaaren yhteiskoulun väkeä on taas enemmän kuin aiemmin, kun lukion Yhteiskunta- ja talouslinja on nyt kasvanut kaikille vuosiluokille. Peruskoulun oppilaita on n. 465 ja lukion opiskelijoita n. 395. Opettajamäärä on n. 60 ja muuta henkilökuntaa koulussa on n. 25. Koululla on siis päivittäin yli 900 henkeä.

Uutta opetushenkilöstöä
Koulun opetushenkilöstön määrä on kasvanut. Lukion uutena opinto-ohjaajana aloittaa Leena Oittila. Uusia opettajia ovat Päivi Autio (ruotsi ja englanti), Meri Heikkilä (suomi toisena kielenä ja äidinkieli), Esko Häyrynen (kemia, matematiikka ja filosofia), Aleksi Lahti (yhteiskuntaoppi) ja Linnea Peurakoski (kemia ja biologia).

Peruskoulun opetussuunnitelma
Peruskoulussa uudet opetussuunnitelmat koskevat osittain kaikkia oppilaita. Vaikka vanha valtakunnallinen opetussuunnitelma on vielä voimassa, otamme uudet opetussuunnitelmat käyttöön niiltä osin, kuin ne eivät ole ristiriidassa vanhojen kanssa. Oppiainerajoja rikkovia ja laajempia kokonaisuuksia hahmottavia ilmiöopintoja tulee sekä teemapäivien että normaalien oppituntien kautta. Liikkuva koulu -hanke aktivoi oppilaita terveellisempiin elämäntapoihin. Tuntijakoon on tehty pieniä muutoksia. Uutta on mm. 7. -luokan science -opetus, kansainvälistä politiikkaa ja HELIMUN-konferenssiin valmistautumisen sisältävä lisäkurssi yhteiskuntaoppiin sekä laaja valikoima koko koulun yhteisiä valinnaiskursseja, joilla yhdistetään oppiminen ja sosiaalinen yhteistoiminta luokka-asteesta riippumatta.

Lukion opetussuunnitelma
Lukiossa uudet opetussuunnitelmat koskevat uusia opiskelijoita. Uuden opetussuunnitelman mukaiset kurssit tunnistaa x-alkuisista kurssikoodeista. Oppiaineiden välistä integraatiota ja monialaisten ilmiöiden opiskelua lisätään. Koulu on mukana valtakunnallisessa tuntijakokokeilussa, joka muuttaa opiskelijoiden valinnanmahdollisuuksia. Uusista opiskeljoista n. 50 % on alustavasti valinnut kokeilutuntijaon. Lisäksi järjestämme uutena ns. kuudennen jakson 5. - 9.6.2017, jolloin yhden kurssin voi suorittaa projektityyppisesti tai opintomatkana.

Koulun tilat
Kesän aikana on tehty paljon parannuksia koulun tiloihin. Luokat R21 ja R22 muutettiin henkilöstön työskentely- ja ruokailutiloiksi. Siten myös oppilaat ovat saaneet lisää tilaa ruokalaansa. Opettajainhuoneen käytävällä olevat WC:t on annettu oppilaiden käyttöön. Lukion opinto-ohjaaja Riitta Kaisto ja psykologi Iida Vuollo ovat saaneet uudet toimistot U-puolelta. Koulun kuntosalia laajennettiin ja varusteita parannettiin kesän aikana. U-siipeen rakennettiin aiempaa parempi viilentävä ilmastointi. Lisäksi luokka R25 sisustettiin raikkaasti saaristolaishenkeen.

Uusien musiikinopetustilojen, eli School of Rock:n rakentaminen käynnistyi elokuun alussa louhinta- ja pohjatöillä. Rakennustöistä johtuen koulun etupiha on osittain työmaan käytössä. Oppilaiden kuljettaminen autoilla etupihalle asti ei ole mahdollista. Oppilaat kannattaa jättää joko Ståhlbergintien tai Svinhufvudintien varteen, josta on lyhyt kävelymatka koululle.

Koulun kasvaminen ja tilojen muutokset ovat vaatineet opetustilojen lisäämistä. Kampukseemme kuuluu nyt kaksi uutta opetustilaa Domus-rakennuksesta. Näihin D1- ja D2-luokkiin on 3 minuutin kävelymatkan koululta. Lukiomme käytössä on lisäksi Kulosaaren seurakuntasali, eli luokka S1, jonne kävelee alle 6 minuutissa.

Tiede- ja teknologialinja
Lukion Tiede- ja teknologialinjan sisällön suunnittelu jatkuu. Uutena vuonna 2017 aloittava linja tulee tarjoamaan luonnontieteiden ja teknillisen alan soveltavia erikoiskursseja, sekä vierailuja ja yhteistyötä koulun ulkopuolisten organisaatioiden kanssa. Lisätietoa TT-linjasta annetaan lukion info-tilaisuuksissa ja vanhempainilloissa.

Pyrkiminen lukioon ja 7. -luokalle
Kesäkuussa julkaistiin lukion uudet opiskelijat. Keskiarvorajat Yleislinjalle sekä Englanninkieliselle linjalle laskivat hieman, kun taas Yhteiskunta- ja talouslinjalle raja hieman nousi. Uuden Tiede- ja teknologialinjan myötä aloituspaikkamäärää lukiossamme kasvatetaan 150:een, jonka myötä toivomme, että aiempaa useampi lukioon pyrkivä saisi toiveensa mukaisen opiskelupaikan.

7. -luokalle pyrki viime keväällä n. 300 oppilasta, joista kouluun mahtui 150. Aloituspaikkoja on ensi keväällä tarjolla saman verran.

Rehtori perhevapaalle
Rehtori Lauri Halla jää perhevapaalle 19.9.2016 ja palaa takaisin 1.4.2017. Vapaansa aikana hän hoitaa oppilas- ja opiskelijaksiottoon liittyviä kysymyksiä sekä kiinteistöasioita. Rehtorin sijaisena toimii apulaisrehtori Minnariitta Raitio.

Lyhyesti
- Alumniyhdistys järjestää syksyn alussa kilpailun, jossa suunnitellaan uusia vaatteita koulun nettikauppaan. Voittajille on tarjolla hyvät rahapalkinnot.
- Sähköiset ylioppilaskirjoitukset alkavat syksyllä saksan kielessä, filosofiassa ja maantieteessä. Keväällä 2017 ne laajenevat yhteiskuntaoppiin, ranskan kieleen ja psykologiaan. Kokeet suoritetaan syksyllä kielistudiossa ja kevääksi rakennetaan verkkoympäristö Pikkusaliin.
- Uusi kolmeksi lukuvuodeksi valittu johtokunta aloittaa työnsä. Puheenjohtajana toimii Mika Mäkinen.

Rehtorien tervehdys

Lukuvuonna 2016 - 2017 otetaan uudet opetussuunnitelmat, ideat ja järjestelyt käyttöön!

Uusi lukuvuosi on aina jännittävä kokemus. Tällä kerralla jännitystä on erityisen paljon, kun uudet opetussuunnitelmat ja niiden mukanaan tuomat ideat ja ratkaisut otetaan käyttöön. Vaikka useat kurssit toteutuvat vielä vanhojen opetussuunnitelmien mukaisesti, on kaikille tarjolla paljon uusia sisältöjä ja opiskelumenetelmiä. Uuden käyttöönotto vaatii aina oppimista ja totuttelua sekä opettajilta että oppilailta. Vasta myöhemmin, kokemusten myötä, uudet ratkaisut löytävät lopullisemmat muotonsa. Tavoitteenamme onkin pitää opetussuunnitelmamme ja koko toimintamme jatkuvan kehittämisen kohteena. Yhtä kaikki, tarjolla on entistä laaja-alaisempaa, sosiaalisempaa ja toivottavasti innostavampaa opiskelua, joka tuottaa entistäkin parempia ja pitkäkestoisempia oppimistuloksia.

Pelkkä akateemisen opiskelu painottaminen ei tuo kestäviä tuloksia. Meille tärkeää on myös sosiaalinen kehitys ja hyvinvointi. Kun ne ovat kunnossa, ovat edellytykset osaamisen kehittymisellekin kohdallaan.

Koulun kasvaminen on aiheuttanut painetta koulun tiloja kohtaan. Alkavana lukuvuonna kampuksemme laajenee Domus-rakennukseen ja seurakuntasaliin. Lisäksi rakennamme jälleen uusia lisätiloja. Oppilaiden ja opettajien määrän kasvu antaa koululle entistäkin laajemmat mahdollisuudet, sekä resurssit mahdollisuuksien touteuttamiseen. Haluamme olla koulutuksen kehittämisen keihäänkärki, joka jatkuvasti lentää kohti parempia maalitauluja.

Me Kulosaaren yhteiskoulun opettajat ja muu henkilökunta lupaamme tehdä parhaamme jokaisen oppilaan kehittymisen eteen. Haastamme jokaisen oppilaan ja opiskelijan tekemään parhaansa oman hyvän tulevaisuutensa eteen innostumalla koulusta ja tukemalla myös kaikkien muiden kehittymistä. Yhdessä teemme koulustamme parhaan meille kaikille!

On ilo olla osa kaikkea tätä. On ilo olla Kulosaaren yhteiskoulussa!

Innostavaa lukuvuotta 2016 - 2017!

Lauri Halla
rehtori

Richard Cousins
apulaisrehtori

Minnariitta Raitio
apulaisrehtori

Principal´s Page 2.3.2016

 

Uusia avauksia Kulosaaresta


Kuluvan lukuvuoden aikana Kulosaaren yhteiskoulussa on tehty jokapäiväisen opetustyön ohessa ahkerasti töitä koulun toiminnan kehittämiseksi. Tässä lyhyt katsaus ajankohtaisiin asioihin.

KSYK kasvussa
Koulun oppilasmäärä on kasvanut viimeiset vuodet ja jatkaa kasvuaan myös tulevina vuosina. Ensi syksynä koulussa on n. 850 oppilasta ja opiskelijaa.

Lukioon Tiede- ja teknologialinja
Koulun hallitus on tehnyt päätöksen, jonka mukaan lukiossa alkaa uutena Tiede- ja teknologialinja syksyllä 2017. Linja tulee olemassa olevien linjojen rinnalle, jolloin uusia opiskelijoiden vuosittainen otto nousee 150:en. TT-linjan myötä lukion kurssitarjonta laajenee erityisesti soveltavien luonnontieteiden suuntaan. Yksi linjan tavoitteista on antaa erinomaiset jatko-opintomahdollisuudet luonnontieteiden, tekniikan ja lääketieteen aloilla.

Koulun tilojen kehittäminen
Koulun kasvaminen edellyttää lisätilojen järjestämistä. Suunnittelemme erillisen School of Rock -nimisen musiikinopetustalon rakentamista etupihan puolelle pyöräkatoksen kohdalle. Lisäksi tullaan käyttämään autokoulun luokkatilaa läheisessä Domus-asuintalossa. Luokka R25 tulee saamaan uuden sisustuksen ensi kesän aikana.

Opetussuunnitelmia uudistetaan
Opetussuunnitelmat uudistuvat kesästä 2016 alkaen. Valtakunnallisesti uudet opetussuunnitelmat astuvat voimaan portaittain, mutta Kulosaaren yhteiskoulu soveltaa niitä heti niiltä osin, jotka eivät ole ristiriidassa voimassa olevan vanhan opetussuunnitelman kanssa. Uutuutena luonnontieteitä ja matematiikkaa tullaan osittain yhdistämään peruskoulussa ja lukiossa yhtenäiseksi science-opiskeluksi. Valinnaisaineisiin tulee yhteisiä kursseja peruskoululle ja lukiolle.

Tietotekniikan käyttö oppimisessa
Kuluvana lukuvuonna alkaneet verkko- ja etäkurssit tulevat jatkumaan ja lisäksi yksityisten lukioiden yhteisen Verkkolukion kautta on tarjolla opetusta. Sähköiset ylioppilaskirjoitukset alkavat porrastetusti syksystä 2016 alkaen. Lukiolaiset tuovat jatkossa omat tietokoneet kouluun päivittäin. Koululla on lisäksi n. 200 kannettavaa tietokonetta ensisijaisesti peruskoulun oppilaiden käytössä.

Opinto-ohjausta vahvistetaan
Koulun opinto-ohjaajia lisätään yhdellä tämän vuoden aikana. Uusissa opetussuunnitelmissa tulevat entisestään korostumaan työelämä- ja korkeakoulunyhteistyö, joihin ohjaamme entistä enemmän huomiota.

Liikkuva koulu
Koululaisten arkiliikuntaa tukeva Liikkuva koulu –toiminta laajenee kaikkiin Suomen peruskouluihin ja osaan lukioista. Myös Kulosaaren yhteiskoulu tulee kannustamaan oppilaitaan liikunnallisempaan elämäntapaan esim. käyttämällä toiminnallisempia opetusmenetelmiä, järjestämällä opetusta luokkahuoneiden ulkopuolella, kannustamalla välituntiliikuntaan sekä lisäämällä liikuntakursseja ja –kerhoja.

Uusi lukio – uskalla kokeilla –ohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää ohjelman, jossa ajanmukaistetaan lukion oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä sekä annetaan mahdollisuus laajempaan valinnaisuuteen reaaliaineissa. Kulosaaren yhteiskoulu tullee hakemaan mukaan ohjelmaan.

Uusi johtokunta
Nykyisen johtokunnan kausi päättyy kuluvaan lukuvuoteen. Koulun hallitus valitsee uuteen johtokuntaan viisi vanhempien edustajaa ja heille varajäsenet seuraavan kolmen lukuvuoden ajalle. Vanhempien kiinnostusta tähän vastuulliseen ja kiinnostavaan koulun kehittämisen näköalapaikkaan tullaan tiedustelemaan kevään aikana.

Seuraavan lukuvuoden työpäivät
Koulun johtokunta on päättänyt seuraavan lukuvuoden työpäivät. Lukuvuosi alkaa ma 15.8.2016. Abeilla eräät syksyn ylioppilaskirjoituksiin valmentavat kurssit alkavat kuitenkin intensiivipäivillä jo 10.8.2016. Tarkat päivämäärät löytyvät Wilman tiedotteista.

KSYK-tuotteita nettikaupasta
Koulu avaa kevään aikana yhteistyökumppanin kanssa nettikaupan, josta voi jatkossa tilata erilaisia KSYK-aiheisia vaatteita ja muuta tavaraa.

Oppilas- ja opiskelijaotto
Seuraavien 7. luokkalaisten nimet julkistetaan 15.3.2016. Kouluun mahtuu n. 150 uutta oppilasta. Lukion opiskelijaotto on 128 uutta opiskelijaa. Lukion markkinointia on vähennetty, millä pyritään kohtuullisiin hakijamääriin ja keskiarvorajoihin, jotta paikka oman koulun lukiossa olisi tarjolla mahdollisimman monelle sitä haluavalle KSYK:n ysiluokkalaiselle. Uusien lukiolaisten nimet julkistetaan 16.6.2016.

 

Tiedote yksityiskoulujen rahoituksesta

Yksityiskoulujen Liitto ry

5.3.2015

TIEDOTE

Helsingin opetustoimen johtaja Rauno Jarnila esittää 4.3.2015 YLE-uutisten kautta virheellisiä väitteitä Helsingissä sijaitsevien yksityisten sopimuskoulujen rahoituksesta. Tilanne on toisinto syksyltä 2012 hieman ennen kuntavaaleja, jolloin Jarnila teki vastaavan ulostulon YLE:n kautta. Tällöin muut tiedotusvälineet korjasivat alkuperäisen uutisen harhaanjohtavan sisällön ja Helsingin opetuslautakunta muutti päätökseensä Jarnilan laatiman asiaa koskevan esitystekstin.

Opetustoimen johtaja Jarnila väittää, että Helsingin yksityiset sopimuskoulut saavat jopa lähes 3000 euroa enemmän rahaa oppilasta kohti, kuin jos ne olisivat kaupungin omia kouluja. Hän vaatii myös rahoitusjärjestelmän muutosta, jotta koulujen eriarvoistuminen lakkaisi. Jarnilan esittämät luvut ovat virheellisiä ja mielikuvituksellisia.

Todellisista kustannuseroista yksityisten sopimuskoulujen ja kaupungin koulujen välillä on kaksi viimeaikaista tutkimusta. Helsingin kaupunginhallitus teetti keväällä 2014 tutkimuksen vuoden 2012 kustannuseroista. Kaupungin tekemän tutkimuksen mukaan yläasteikäisen oppilaan kustannus kaupungin omassa koulussa oli keskimäärin 9277 euroa, kun sen yksityisessä sopimuskouluissa oli keskimäärin 7867 euroa. Ero on siis n. 18 %. Konsulttiyhtiö KPMG:n tekemän tutkimuksen mukaan yksityisten sopimuskoulujen kustannukset vuosina 2004 - 2010 olivat 9 % kaupungin kouluja edullisemmat ilman kiinteistökustannuksia ja oppilasaineksen erot oikaistuina. Lain mukaan yksityiskoulut ovat taloudellista voittoa tavoittelemattomia ja käyttävät siksi saamansa rahoituksen kokonaisuudes-saan toimintaansa.

Yksityiset sopimuskoulut ja kaupungin koulut noudattavat samoja valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita ja niiden palkkakustannusten rakenne on lähes identtinen. Sopimuskoulut toimivat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta lähikouluina osana Helsingin peruskouluverkkoa. Jarnila esittää luvuillaan, että sopimuskoulujen tulisi toteuttaa kaupungin omien koulujen kanssa samanlaiset lakisääteiset tehtävät jopa lähes puolet kaupungin kouluja edullisemmin. Se ei ole realistista eikä tasa-arvoista. Jo nyt Helsingin kaupunki säästää vuosittain n. 7 miljoonaa euroa sillä, että kolmasosa helsinkiläisistä yläasteen oppilaista käy koulunsa kaupungin omia kouluja edullisemmissa yksityisissä sopimuskouluissa, muissa yksityiskouluissa ja valtion kouluissa.

Yksityiskoulujen valtiolta saama rahoitus, eli kotikuntakorvaus, on tarkoitettu peruskouluopetuksen järjestämiseen. Vastaavan laskennallisen valtionosuuden saa myös Helsingin kaupunki. Helsingin päätöksentekijöiltä voidaankin kysyä mihin rahoitus ohjautuu, jos se ei mene kohteeseensa, eli kouluille.

Lisätiedot Yksityiskoulujen Liiton työvaliokunta:
Aki Holopainen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. / 050 357 0513; Lauri Halla; Jussi Sutinen; Jukka Tanska

KPMG:n tutkimus: www.yksityiskoulut.fi/page/3/; Syksyn 2012 mediapaketti www.yksityiskoulut.fi/