header image.
You don't just learn Maths, English, and Science. You learn different cultures, accents and styles too! Tugce

Yhteiskuntaoppi (YH)

Suoritusjärjestys
YH1-kurssi tulee suorittaa ennen valinnaisia kursseja. Kurssit voi muuten suorittaa haluamassaan järjestyksessä. Kaikki yhteiskuntaopin kurssit toteutetaan vain suomeksi.

PAKOLLISET KURSSIT

YH1 Yhteiskuntatieto
Valtio-oppiin ja yhteiskuntapolitiikkaan orientoiva kurssi. Opiskelija oppii analysoimaan Suomen nykyjärjestelmää, suorittamaan kansainvälistä vertailua ja tuntemaan historiallista taustaa. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Numeroarviointi.

YH2 Taloustieto
Opiskelijat perehtyvät kansantalouden perusteisiin kuten tuotannontekijöihin ja tuotannon tekijätuloihin, rahatalouteen, julkiseen talouteen, kansantalouden toiminnan vaihteluihin, taloudelliseen kasvuun, talouspolitiikkaan, kansainväliseen talouteen sekä kansantaloustieteen kehitykseen. Numeroarviointi.

VALTAKUNNALLINEN SYVENTÄVÄ KURSSI

YH3 Kansalaisen lakitieto
Kurssin yhtenä tavoitteena on auttaa opiskelijoita valvomaan oikeuksiaan ja saattamaan asiansa viranomaisen käsiteltäväksi. Tutustutaan Suomen oikeusjärjestykseen aikuistuvan nuoren käytännöllisestä näkökulmasta. Kurssi on välttämätön yhteiskuntaopin reaalikokeen suorittajalle. Numeroarviointi.

YH4Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni
Kurssilla perehdytään Euroopan unionin toimintaan, yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa sekä kannustetaan osallistumaan ajankohtaiseen Euroopan unionista käytävään keskusteluun. Numeroarviointi.

KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI

YH5 Kertauskurssi
Kurssi on tarkoitettu yhteiskuntaopin ylioppilaskirjoituksiin osallistuville. Kurssilla harjoitellaan pääsääntöisesti koetekniikkaa kirjoittamalla esseitä ja lähdetehtäviä sekä tekemällä harjoituskokeita. Arviointi: suoritusmerkintä. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

YH6 Tulevaisuuden yhteiskunta

Kurssi tarjoaa monipuolisen näkökulman tulevaisuuden yhteiskuntaan. Kurssi toteutetaan yhteistyössä eri alojen yhteistyökumppanien kanssa. Lähituntien lisäksi teemme vierailuja ja otamme vastaan vieraita, jotka edustavat mm. politiikan, elinkeinoelämän, työmarkkinoiden, tiedemaailman ja erilaisten kulttuurilaitosten näkökulmia. Kurssin lopputyönä opiskelija palauttaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman, johon liitetään abivuonna avattava aikakapseli. Kurssista suoritetaan lukiotaipaleen ensimmäisessä jaksossa 2/3 ja loput 1/3 viimeisenä lukiovuotena. Kurssi on tarkoitettu vain yhteiskunta-ja talouslinjan opiskelijoille. Arviointi: Suoritusmerkintä.

YH7 Johdatus yhteiskuntatieteisiin
Kurssilla tutustutaan yhteiskuntatieteiden keskeisiin osa-alueisiin ja yhteiskuntateorioiden klassikoihin. Kurssilla opiskelija oppii itsenäisesti jäsentämään ja hyödyntämään klassikkoja oman yhteiskunnallisen ajattelunsa työvälineinä. Kurssi syventää yhteiskunnallista ja yhteiskuntafilosofista ajattelua sekä kurssien Yh1 ja Yh2 sisältöä.
Kurssin oppikirjana käytetään Sixten Korkmanin teosta Talous ja utopia. Kurssiarviointi: Suoritusmerkintä. Kurssi on tarkoitettu vain yhteiskunta- ja talouslinjan opiskelijoille.

YH8 Sosiaalitieteiden jatkokurssi

Kurssilla syvennetään yhteiskunnan ilmiöiden ja rakenteiden ymmärtämistä. Tiedealojen jaottelun näkökulmasta kurssin painopiste on sosiologisessa tutkimuksessa. Tavoitteena on, että opiskelija kykenee kurssin jälkeen paremmin hahmottamaan yhteiskuntatutkimuksen perinnettä 1800-luvulta alkaen, mutta myös tiedostaa tarkemmin nykysosiologian tutkimusintressejä ja tiedonmuodostusta. Tällä tavoin opiskelija hankkii kurssilla tietoja ja taitoja, joiden avulla on helpompi ymmärtää nykyistä yhteiskunnallista tilannetta ja siihen liittyviä ilmiöitä ja rakenteita.

Kurssilla opiskelijalle tarjoutuu mahdollisuus valita omien intressien ja jatko-opintojen kannalta mielekkäitä tekstejä.Opiskelija tutustuu kurssilla myös ainakin yhteen sosiologian klassikkoon (esim. Comte, Weber, Durkheim, Marx, Mead, Simmel, Foucault, Goffman) ja yhteen nykysosiologian tekstiin (esim. Diamond, Armstrong, Putnam, Pinker, Zimbardo). Arviointi: Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

YH10 Lakitiedon syventävä kurssi

Kurssilla perehdytään juridiikan soveltamiseen eri oikeudenaloilla. Kurssi muodostuu käytännön juridisista tehtävistä ja ongelmanratkaisusta. Eri oikeusaloihin tutustutaan yhteistyöyritysten eli asianajotoimistojen kanssa. Lisäksi kurssilla perehdytään syvällisemmin tuomioistuinjärjestelmään ja oikeudenkäyttöön Suomessa. Kurssi syventää YH4 lakitiedon kurssin oppisisältöjä ja soveltuu juridiikasta yleisesti kiinnostuneille ja erityisesti oikeustieteen opinnoista ja lakimiehen ammatista kiinnostuneille. Kurssin menestyksekkään suorittamisen edellytyksenä on Kansalaisen lakitieto- kurssin suorittaminen. Arviointi: Suoritusmerkintä.

YH11 Globalisaatio ja kestävä kehitys

Kurssilla tutustutaan maailman läpikotaiseen muutokseen perehtymällä maapallon taloudelliseen, poliittiseen ja kulttuuriseen globalisaatioon. Lisäksi perehdytään erilaisiin kehityksen mukanaan tuomiin ongelmiin kestävän kehityksen näkökulmasta. Kurssi on ajankohtaisia ilmiöitä painottava ja monitieteinen. Yhteiskuntatieteellisten sisältöjen ohella käsitellään erityisesti maantieteen aihepiirejä. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

YH12 Maailmantalous ja politiikka
Kurssilla perehdytään globaalin talouden ja politiikan toimintaympäristöön. Tutustumme maailmantalouden ja maailmanpolitiikan kannalta keskeisimpien valtioiden taloudellisiin ja poliittisiin päämääriin. Hahmotamme eri maanosien geopoliittisia, strategisia ja taloudellisia astelemia sekä voimasuhteita. Kurssin teemoina ovat suurvaltapolitiikka (Yhdysvallat, Kiina, Venäjä, Intia, Japani, Eu), maailmantalous, liittokuntien merkitys ja toiminta (mm. Nato) sekä ajankohtaiset talouden ja politiikan ilmiöt (Lähi-Itä, Ukraina, Kreikka), joilla on vaikutusta koko maailmantalouteen ja maailmanpolitiikkaan. Kurssi on hyödyllinen myös muille kuin yt-linjan opiskelijoille, jotka aikovat osallistua yhteiskuntaopin ylioppilaskirjoituksiin. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti yhteiskunta- ja talouslinjan opiskelijoille, mutta myös muut opiskelijat voivat ilmoittautua kurssille, mikäli paikkoja on vapaana.
Kurssiarviointi: Suoritusmerkintä. 

SYH1 Model United Nations
Model United Nations -kurssilaiset osallistuvat yhteen Yhdistyneiden kansakuntien toimintaa simuloivaan kansainväliseen konferenssiin, esim. The Hague International Model United Nationsiin. Lisäksi opiskelijat osallistuvat Kulosaaren yhteiskoulun yhdeksäsluokkalaisille suunnatun MUN -konferenssin järjestämiseen. Arviointi: Suoritusmerkintä.