header image.
KSYK is so cozy. It's not just like a second home to me, it is my second home. Roosa

Terveystieto (TE)

Yleistä ja suoritusjärjestys
Kurssit tulee suorittaa numerojärjestyksessä. Mahdollisesta itsenäisestä suorituksesta, muutoksista ja korvaavuuksista tulee neuvotella opettajan kanssa ennen kurssin alkamista. TE1-kurssin luennoista on noin 80% englanniksi (ellei ryhmä koostu vain suomenkielisen linjan opiskelijoista) ja TE2-kurssin luennoista noin 50% on englanniksi (ellei ryhmä koostu täysin suomenkielisen linjan opiskelijoista (huom. mikäli TE2-kurssin haluaa suorittaa täysin englanniksi on suorituksesta neuvoteltava etukäteen ko. opettajan kanssa ja hänen se hyväksyttävä)). TE1-kurssilla käytettävä kirja on suomenkielinen, samoin luentomonisteet valtaosin. TE3-kurssi on suomen kielellä (englanninkielisestä suorituksesta neuvoteltava etukäteen ao. opettajan kanssa ja hänen se hyväksyttävä).

PAKOLLINEN KURSSI

TE1 Terveyden perusteet
Tavoitteena tuntea fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden ja toimintakyvyn ulottuvuudet, terveyttä edistävien valintojen tukeminen sekä kyky hankkia, käyttää ja arvioida terveyttä ja sairautta koskevaa tietoa. Sisältöinä globaalit terveyskysymykset, keskeiset kansantaudit ja niiden ennaltaehkäisy, terveysliikunta, terveellinen ravitsemus, seksuaaliterveys, mielenterveys sekä päihteet. Numeroarviointi.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

TE2 Nuoret, terveys ja arkielämä – valtakunnallinen syventävä kurssi
Tavoitteena on terveyteen ja sairauteen liittyvä arvopohdinta sekä omien valintojen perustelu hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta. Työskentelymuotoina vaihtelevasti esim. portfolion avulla toteutettava oman elämän ja terveyden tarkastelu itsetuntemuksen, jaksamisen, terveystottumusten ja mahdollisten terveysriskien osalta. Numeroarviointi.

TE3 Terveys ja tutkimus
Tavoitteena terveystutkimuksen perusteiden tunteminen, kyky hankkia ja käyttää tutkimustietoa terveyden ja sairauden osalta, tutkimustiedon ja median välittämän tiedon kriittinen lukutaito. Kurssin aikana toteutetaan pienimuotoinen terveystutkimus sekä tutustutaan lääketieteen, kansanterveyden ja terveyspalvelujen kehittymisen vaiheisiin. Numeroarviointi.

 KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI

TE4 TERVEYSTIEDON ABIKURSSI

Terveystiedon abikurssin tavoitteena on tarkentaa kunkin opiskelijan tieto- ja taitotaso terveystieto-oppiaineessa oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisen tueksi sekä tiivistää terveystiedon keskeisiä sisältöjä ja vahvistaa keskeisten käsitteiden hallintaa ja ymmärtämistä sekä harjoittaa reaalikokeen kysymyksiin vastaamisen tekniikoita.
Suomenkielinen. Suoritusmerkintä.