header image.
I couldn't imagine myself in any other school. Annushka

Suomi toisena kielenä (S2)

Suoritusjärjestys
Suomenkielen opinnot alkeista aloittavat lukevat opintojen alussa kurssit SS21-SS24, jonka jälkeen suositellaan suomi toisena kielenä opintoihin valmentavaa S210-kurssia. Ne opiskelijat, jotka hallitsevat suomen kielen perusteet, aloittavat opinnot S210-kurssilla. S210 jälkeen suoritetaan pakolliset S21-S26.

Kurssit suositellaan suoritettavaksi järjestyksessä, mutta tarvittaessa kursseja voi suorittaa myös haluamassaan järjestyksessä. S28 on abikurssi, joka suositellaan suoritettavaksi ennen ylioppilaskirjoituksia.

PAKOLLISET KURSSIT

S21 Perusteet hallintaan
Opiskelija tiedostaa suomen kielen perusrakenteet ja varmistuu niiden hallinnassa. Hän pystyy asettamaan tavoitteita suomen kielen opiskelulleen ja rohkaistuu suomen kielen käyttäjänä. Kurssin aihepiirinä on opiskelijan tausta ja kokemukset, kahden kielen ja kulttuurin keskellä eläminen. Numeroarviointi.

S22 Kieli käyttöön
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu viestimään tilanteen mukaisesti ja tulee tietoiseksi toimintamahdollisuuksistaan vuorovaikutuksessa. Opiskelija oppii erittelemään ja hallitsemaan kielen lauserakenteita ja ymmärtämään sanaston muodostumiskeinoja. Numeroarviointi.

S23 Kielellä vaikuttaminen
Opiskelija ymmärtää erityyppisiä suullisia ja kirjallisia asiatekstejä, erityisesti mielipidetekstejä. Hän oppii löytämään tekstin ydinajatukset ja ottamaan niihin kantaa. Hän rohkaistuu muodostamaan ja ilmaisemaan mielipiteensä ja oppii perustelemaan niitä. Hän oppii ymmärtämään, miten häneen vaikutetaan. Numeroarviointi.

S24 Tekstitaidot kuntoon
Opiskelija harjaantuu erittelevään luku- ja kirjoitustaitoon ja rohkaistuu persoonalliseen kielen tuottamiseen. Opiskelija harjaantuu löytämään erilaisista teksteistä pääajatukset, tulkitsemaan tekstin ydinsisältöä. Hän totuttautuu kirjoittamaan aineiston pohjalta. Numeroarviointi.

S25 Suomalainen kulttuuri tutuksi
Opiskelija tutustuu suomalaiseen kulttuuriin, erityisesti kirjallisuuteen sekä muihin taiteisiin ja mediakulttuuriin. Vertaillaan suomalaista kulttuuria opiskelijoiden tuntemiin muihin kulttuureihin. Opiskelija hyödyntää mediaa kulttuurin välittäjänä. Hän saa taide-elämyksiä ja aineksia oman kulttuuri-identiteetin rakentamiseen. Numeroarviointi.

S26 Kohti päättökoetta
Opiskelija vahvistaa kielitaitoaan vaativilla teksteillä ja tehtävillä. Hän saa valmiuden suoriutua suomi toisena kielenä ylioppilaskokeesta. Hän syventää tietojaan kirjakielen perusnormeista ja osaa soveltaa niitä omia tekstejä tuottaessaan. Numeroarviointi.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

S27 Puheviestinnän taitojen syventäminen
Opiskelija syventää ja monipuolistaa puheviestintään liittyviä tietojaan ja taitojaan sekä oppii arvioimaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. Kurssilla tehdään niin ryhmä- kuin yksilöviestinnänkin tehtäviä. Numeroarviointi.

S28 Erilaisten tekstien kirjoittamista
Kurssin tavoitteena on syventää ja monipuolistaa opiskelijan kirjallisen ilmaisun taitoja, varmentaa kielen rakenteiden hallintaa ja harjaantua kirjoitusprosessiin. Tavoitteena on saada valmiuksia ylioppilaskirjoitusten suomi toisena kielenä -kokeeseen. Numeroarviointi. Abikurssi.

S29 Lukemisen ja kirjoittamisen kurssi
Kurssilla luetaan erilaisia tekstejä (novelleja, lehtitekstejä, oppikirjatekstejä) ja tehdään niihin liittyviä tehtäviä. Tavoitteena on parantaa luetunymmärtämistä ja harjoitella tekstien analysointia.
Numeroarviointi. Tarjotaan vuorovuosin s212 kurssin kanssa.

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

S210 Lukio-opintoihin valmistava kurssi

Kurssi valmentaa opiskelijaa lukion suomi toisena kielenä -opintoihin, ja se suositellaan suoritettavaksi ennen pakollisia S21-S26-kursseja. Kurssin tavoitteena on varmistaa, että opiskelija selviytyy tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa kirjallisesti ja suullisesti. Numeroarviointi.

S211 Kirjallisuuden lukiodiplomi

Opiskelija lukee lukion aikana 20 kaunokirjallista teosta opettajalta saatavasta kirjalistasta. Oppilaat lukevat vaihtelevasti proosaa, lyriikkaa ja draamaa. Teokset tentitään opettajalle erilaisia metodeja käyttäen: opiskelija kirjoittaa esseitä, keskustelee opettajan kanssa teoksista ja vertaa teosta muihin teoksiin. Arviointi: suoritusmerkintä.

S212 Sanastokurssi
Kurssin tavoitteena on laajentaa opiskelijoiden sanavarastoa mm. ajankohtaisia artikkeleita lukemalla. Kurssilla käydään läpi eri sanatyyppejä ja -vartaloita ja kerrataan, miten sanoja muodostetaan. Suoritusmerkintä. Tarjotaan vuorovuosin s29-kurssin kanssa.

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

SS21 Hyvää päivää, hauska tutustua
Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

SS22 Jokapäiväinen elämä
Kurssin aihepiireinä ovat koti, suku, ystävät ja muut ihmissuhteet, vapaa-ajan vietto ja harrastukset sekä nuorten jokapäiväiseen elämään liittyvät kiinnostuksen kohteet, rutiinit ja sanasto. Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista sekä laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

SS23 Opiskelu, työ ja tulevaisuudensuunnitelmat
Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien suunnitelmien ja toiveiden kuvailua. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, kuten mielipiteen ilmaisemista, sekä vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

SS24 Meillä ja muualla
Kurssin aihepiireinä ovat opiskelijoiden oman maan sekä kohdekielisen maan (Suomen) ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.