header image.
In this school I learned what friendship truly means. Aasma

Psykologia (PS)

Suoritusjärjestys
Pakollinen kurssi suoritetaan ennen valinnaisia kursseja. Kurssit voi muuten suorittaa haluamassaan järjestyksessä.

PAKOLLINEN KURSSI

PS1 Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus
Kurssilla tutustutaan psykologiatieteeseen ja sen sovellutuksiin, psyykkisen toiminnan luonteeseen ja siihen liittyviin psyykkisiin, biologisiin ja sosiaalisiin tekijöihin. Opiskelija perehtyy oppimisen perustietoihin ja sovelluksiin. Hän saa perustiedot sosiaalipsykologian keskeisimmistä ilmiöistä, kuten vuorovaikutuksesta, rooleista ja normeista, ja oppii ymmärtämään itseään ryhmän jäsenenä. Numeroarviointi.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

PS2 Kehittyvä ihminen
Kurssi auttaa opiskelijaa ymmärtämään yksilön psyykkisen kehityksen perustana olevia psykologisia, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä ja niiden keskinäistä riippuvuutta sekä perehdyttää kehityspsykologian keskeisiin teorioihin. Tavoitteena on oppia soveltamaan tietoa omaan elämään. Opiskelija saa myös tietoa kehitykseen liittyvistä mahdollisista ongelmista ja kehityksen tutkimusmenetelmistä. Numeroarviointi.

PS3 Tiedon käsittely ja ajattelu
Kurssilla käsitellään kognitiivisen psykologian perusprosesseja eli sitä, miten ihminen käsittelee tietoa. Tavoitteena on ymmärtää hermoston perusrakenteet ja toimintaperiaatteet sekä niiden yhteys tiedonkäsittelyn perusprosesseihin. Numeroarviointi.

PS4 Motivaatio, tunteet ja toiminnan ohjautuminen
Kurssilla tutkistellaan ihmisen toiminnan motivaatioperustaa sekä kognitiivisten prosessien ja tunteiden ominaispiirteitä. Keskeisiä sisältöjä ovat älykkyys, asiantuntijuus ja luovuus. Numeroarviointi.

PS5 Persoonallisuus ja mielenterveys
Kurssilla perehdytään persoonallisuuden määrittelyyn, tutkimukseen ja persoonallisuuspsykologian keskeiseen käsitteistöön ja persoonallisuutta koskeviin keskeisiin teorioihin. Kurssilla tutustutaan mielenterveyden määrittelyyn, sen häiriöihin ja niiden hoitomuotoihin. Tavoitteena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään, mitä psyykkinen hyvinvointi on. Numeroarviointi.

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

PS6 Yksilö ryhmän jäsenenä
Kurssi esittelee sosiaalipsykologian keskeiset käsitteet ja tutustuttaa sosiaalisen vaikuttamisen lainalaisuuksiin. Lisäksi se antaa perustiedot ihmissuhteisiin liittyvistä tekijöistä, kiintymyksestä, auttamisesta, vallasta, aggressiosta, konflikteista ja ryhmien välisistä suhteista. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

PS7 Psykologian kertauskurssi
Kurssilla kerrataan psykologian lukion keskeinen oppiaines sekä valmistaudutaan psykologian yo-kokeeseen. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

PS8 Psykologian ydintutkimuksia
Kurssilla käydään syvällisesti läpi 20 kuuluisaa psykologista tutkimusta. Kurssi on suunniteltu A-level kokeeseen valmistautuville, mutta siitä on hyötyä myös suomalaiseen ylioppilaskokeeseen valmistautuvalle tai psykologian jatko-opintoja suunnittelevalle. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

PS9 Soveltavaa psykologiaa
Kurssin tarkoitus on luoda katsaus psykologian käytännöllisempään soveltamiseen. Erityisesti kurssi keskittyy opetus-, ympäristö-, terveys-, organisaatio- ja kliinisen psykologian aloihin. Kurssi on suunniteltu A-level kokeeseen valmistautuville, mutta siitä on hyötyä myös suomalaiseen ylioppilaskokeeseen valmistautuvalle tai psykologian jatko-opintoja suunnittelevalle. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.