header image.
In KSYK everyone can learn new things from teachers and friends. Helena

Musiikki (MU)

Musiikista ja kuvataiteesta tulee suorittaa yhteensä 3 pakollista kurssia lukion aikana. MU1 JA KU1 ovat pakollisia kaikille opiskelijoille ja kolmanneksi pakolliseksi kurssiksi opiskelija voi valita MU2 tai KU2

PAKOLLINEN KURSSI

MU1 Musiikki ja minä
Tutustutaan omaan musikaalisuuteen ja musiikin perusasioihin laulaen, soittaen ja kuunnellen. Kurssilla painotetaan käytännön taitoja laulaen ja soittaen ryhmissä. Kurssin pääinstrumentti on kitara. Lisäksi opiskelijat kehittävät peruslaulu- ja soittotaitoja oman tasonsa mukaisesti. Kurssi päättyy lyhyeen soittokokeeseen kurssin lauluista kitaralla, bassolla ja rummuilla. Numeroarviointi.

MU2 Moniääninen Suomi (vaihtoehtoinen KU2-kurssin kanssa)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja omaa suhtautumistaan suomalaiseen musiikkiin. Opiskelija tutkii suomalaisen musiikin eri osa-alueita ja oppii ymmärtämään niiden kehitystä ja olennaisia piirteitä. Edelleen kehitetään opiskelijan omia laulu- ja soittotaitoja soittamalla ryhmissä. Sisältöjen tulee edustaa eri musiikinlajeja: populaari-, taide- ja perinnemusiikkia. Numeroarviointi.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

MU3 Ovet auki musiikille
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen vieraita musiikinlajeja ja musiikkikulttuureja ja laajentaa omaa käsitystään musiikista. Työtapoihin kuuluvat kuunteleminen ja keskusteleminen, samalla soveltaen omia laulu- ja soittotaitoja vähemmän tunnettuihin musiikkityyleihin. Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Mahdollisuuksien mukaan kurssiin sisältyy konsertissa käynti tai työpaja. Numeroarviointi.

MU4 Musiikki viestii ja vaikuttaa
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa ja mediassa. Opiskelija perehtyy musiikin osuuteen esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä ja Internetissä sekä tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen. Sisällöt ja työskentelytavat ovat monipuolisia. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla olemassa olevaa tai itse tuotettua materiaalia. Numeroarviointi.

MU5 Performance

Kurssin tavoitteena on rohkaista opiskelijaa osallistumaan aktiivisesti opiskelijaa koulun musiikkiesityksiin. Kurssisuorituksen edellytyksenä on, että opiskelija harjoittelee ja esiintyy vähintään kolme kertaa koulun järjestämässä musiikkiesityksessä. Arviointi: suoritusmerkintä.

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

MU6 Musiikkiteknologia
Opiskelijat perehdytään musiikkiteknologiaan tekemällä ja äänittämällä itse omaa musiikkia. Opiskelijat työskentelevät ryhmissä hyödyntämällä omia soittotaitojaan soittamalla, säveltämällä ja äänittämällä omia lyhyitä kappaleita. Musiikkiteknologia ja tietokoneohjelmat tulevat kurssilla tutuiksi. Opiskelijoiden tekemät kappaleet kuunnellaan ja arvioidaan yhdessä. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

MU7 Bändisoitto

Kurssi niille opiskelijoille, jotka haluavat edetä soittotaidoissaan pidemmälle kuin mitä muut kurssit tarjoavat, jotka haluavat syventyä tai erikoistua johonkin soittimeen tai laulamiseen, tai niille, jotka haluavat vielä musisoida ryhmän kanssa. Kurssin sisältö rakentuu yhtyesoiton ja -laulun ympärille; kurssin ohjelmisto päätetään yhdessä kurssin alussa oppilaiden tason mukaan. Esiintyminen jossain koulun tai muussa tilaisuudessa on osa kurssia. Nuotin- tai tabulaturinlukutaito (tai halu oppia) olisi toivottavaa. Arviointi: suoritusmerkintä.

VALTAKUNNALLINEN SOVELTAVA KURSSI

MULD6 Lukio musiikkidiplomi

Musiikin lukiodiplomi perustuu lukion musiikinopetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin sekä opiskelijan lukioaikaiseen musiikinopiskeluun. Lukiodiplomin suorittaminen on osoitus erityisestä harrastuneisuudesta musiikissa ja musiikillisesta erityisosaamisesta. Musiikin lukiodiplomin suorittamisen edellytyksenä on vähintään neljän musiikin lukiokurssin suorittaminen. Musiikin lukiodiplomin voi suorittaa kahdella eri tavalla, jotka ovat musiikkiprojekti tai näytesalkku lukioaikaisista töistä. Arviointi: Numeroarvosana.