header image.
In KSYK everyone can learn new things from teachers and friends. Helena

Maantiede (GE)

Suoritusjärjestys
Pakolliset kurssit suositellaan suoritettaviksi numerojärjestyksessä. Syventävät kurssit voi suorittaa pakollisten kurssien jälkeen vapaasti valittavassa järjestyksessä.

PAKOLLISET KURSSIT

GE1 Sininen planeetta
Kurssilla tutustutaan Maahan planeettana ja erilaisiin luonnonmaantieteellisiin vyöhykkeisiin. Lisäksi perehdytään vesi-, ilma- ja kivikehän rakenteisiin ja toimintaan sekä maanpintaa muokkaaviin tekijöihin. Opitaan tulkitsemaan luonnonmaisemia kuvien ja karttojen avulla. Numeroarviointi.

GE2 Yhteinen maailma
Kurssilla perehdytään ihmisen toimintaan maapallolla; väestöön, asutukseen, luonnonvaroihin, kaupunkeihin ja elinkeinoelämään. Lisäksi opitaan hyödyntämään graafisia tietolähteitä ja tulkitsemaan kulttuurimaisemia kuvien ja karttojen avulla. Numeroarviointi.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

GE3 Riskien maailma
Kurssilla perehdytään luonnon toimintaan, luonnon ja ihmisen väliseen vuorovaikutukseen sekä ihmistoimintaan liittyviin riskeihin ja riskialueisiin. Lisäksi arvioidaan ihmisen mahdollisuuksia ennakoida ja ratkaista syntyneitä ongelmia. Kurssilla seurataan ja arvioidaan kriittisesti ajankohtaisia riskiuutisia. Numeroarviointi.

GE4 Aluetutkimus
Kurssilla opitaan soveltamaan pakollisilla kursseilla opittuja asioita omassa aluetutkimuksessa sekä etsimään tietoa maantieteellisistä tietolähteistä. Lisäksi tutustutaan kartografian perusteisiin ja opitaan laatimaan ja tulkitsemaan erilaisia graafisia esityksiä. Tutkielma tehdään jostakin valtiosta tai muusta sovitusta alueesta. Numeroarviointi.

KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI

GE5 Maantieteen kertauskurssi
Kurssin tarkoituksena on valmentaa opiskelijaa sekä AS-levelin kokeeseen että maantiedon ylioppilaskokeeseen kertaamalla pakollisten ja syventävien kurssien keskeisiä sisältöjä. Arviointi: Suoritusmerkintä.

GE6 Kehitysmaantiede

Kurssilla tarkastellaan alueiden kehittyneisyyseroja globaalilla ja paikallisella tasolla ja selvitetään niiden syitä. Esimerkkien avulla tutustutaan erilaisiin kehittyviin valtioihin, esimerkiksi maailman köyhimpiin valtioihin, niiden ongelmiin sekä ja pohditaan erilaisia ratkaisumahdollisuuksia.Lisäksi perehdytään myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja kehitysyhteistyön erilaisiin muotoihin. Arviointi: Suoritusmerkintä.