header image.
Whatever help you need the school will be there for you in a way or another. I personally like the school a lot. Amos

Kuvataide (KU)

Musiikista ja kuvataiteesta tulee suorittaa yhteensä 3 pakollista kurssia lukion aikana. MU1 JA KU1 ovat pakollisia kaikille opiskelijoille ja kolmanneksi pakolliseksi kurssiksi opiskelija voi valita MU2 tai KU2.

KU1 Minä, kuva ja kulttuuri
Tavoitteena on oppia tuntemaan visuaalisen kulttuurin sisältöjä ja perusteita sekä oppia ilmaisemaan itseään ja käyttämään taiteen käsitteistöä tarkastellessaan ja arvioidessaan omia, muiden opiskelijoiden, taiteen ja median kuvia. Lisäksi tavoitteena on ymmärtää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkitys omassa elämässään ja yhteiskunnassa. Numeroarviointi.

KU2 Ympäristö, paikka ja tila (vaihtoehtoinen MU2-kurssin kanssa)
Opiskelija oppii muotoilun ja arkkitehtuurin perusteita, ilmaisutapoja, materiaalituntemusta, estetiikkaa ja suunnitteluprosesseja. Lisäksi tavoitteena on oppia ympäristön suunnittelussa ja muotoilussa tekemään havaintoja eri näkökulmista sekä oppia tarkastelemaan ja ymmärtämään ympäristöä ja yhteisö- ja ympäristötaiteen merkitystä. Numeroarviointi.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

KU3 Media ja kuvien viestit
Opiskelija oppii erittelemään ja tulkitsemaan median kuvaaman maailman suhdetta kulttuuriin ja todellisuuteen sekä ymmärtää kuvailmaisun vaikutuskeinoja mediassa. Lisäksi kurssilla opitaan käyttämään erilaisia kuvia ja tekniikoita oman ilmaisunsa välineenä sekä analysoimaan ja kehittämään omaa mediasuhdettaan. Numeroarviointi.

KU4 Taiteen kuvista omiin kuviin
Syvennetään omaa kuvailmaisua taideteoksiin pohjaten. Perehdytään taidehistoriaan sekä analysoidaan ja tulkitaan taideteoksia. Numeroarviointi.

KU5 Nykytaiteen työpaja
Tutustutaan kuvataiteen kokeellisiin ilmaisutapoihin ja toteutetaan oma nykytaiteellinen produktio yksin tai ryhmässä. Syvennetään nykytaiteen tuntemusta. Numeroarviointi.

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄ KURSSI

SKU1 Valokuvaus
Opitaan valokuvauksen perusteita ja opetellaan käyttämään erilaisia valokuvaustekniikoita. Kurssin aikana tehdään portfolio. Arviointi:Suoritusmerkintä.

SKU2 Video
Opiskelijat työskentelevät ryhmissä ja tuottavat kurssin aikana dokumentin valitsemastaan aiheesta. Arviointi:Suoritusmerkintä.