header image.
Our school is like Hogwarts from Harry Potter. Ivan

Historia (HI)

Suoritusjärjestys
Pakolliset kurssit HI1 - HI4 suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. HI 4 ja 5 toteutetaan suomeksi. Huomioi opiskelujen suunnittelussa, että HI 5 ja HI6, HI8 ja HI9, HI10 ja HI11 sekä SHI 1 ja 2 toteutetaan vuorovuosin. Myös HI 7 toteutetaan joka toinen vuosi.

PAKOLLISET KURSSIT

HI1 Ihminen, ympäristö ja kulttuuri
Kurssi keskittyy tutkimaan ihmisten ja ympäristön suhdetta sekä kulttuuriympäristön kehittymistä esihistoriasta nykypäivään. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Numeroarviointi.

HI2 Eurooppalainen ihminen
Kurssi tarkastelee eurooppalaisen kulttuurin keskeisiä saavutuksia sekä eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan muutosta ja sen taustalla vaikuttanutta tieteellistä ja aatehistoriallista kehitystä. Kurssilla tutustutaan eurooppalaisen kulttuurin tuotoksiin erityyppisen historiallisen lähdeaineiston avulla Numeroarviointi.

HI3 Kansainväliset suhteet
Opiskelija perehtyy kansainväliseen politiikkaan ja oppii keskeiset siihen vaikuttavat tekijät. Opiskelun tavoitteena on omaksua perustiedot 1800 - 1900-lukujen kansainvälisistä suhteista. Imperialismi, maailmansotien tausta ja seuraukset, Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton kilpailu kylmän sodan aikana sekä kylmän sodan jälkeinen maailma ovat kurssin keskeisiä teemoja. Numeroarviointi.

HI4 Suomen historian käännekohtia
Opiskelija perehtyy Suomen historian keskeisiin murroskausiin 1800- ja 1900-luvuilla. Kurssin tarkoituksena on analysoida näitä murroskausia taustana pitkä yhteinen kehitys Ruotsin kanssa. Keskeisiä tarkastelukulmia ovat kysymykset demokratiasta, yhteiskuntaryhmien väliset konfliktit, ulkopoliittiset konfliktit sekä kulttuurinen murros. Kurssin opetuskieli on suomi. Numeroarviointi.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

HI5 Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan
Opiskelija oppii ymmärtämään Suomen historian keskeisiä kehityskulkuja ennen vuotta 1809 sekä suomalaista kulttuuriperintöä. Kurssin opetuskieli on suomi. Numeroarviointi.

HI6 Kulttuurien kohtaaminen

Kurssi keskittyy käsittelemään yhden tai useamman kulttuuripiirin keskeisiä piirteitä sekä ko alueen historiaa ja nykyaikaa. Kurssilla käsitellään myös ko alueen sekä eurooppalaisten välistä vuorovaikutusta. Kulttuuri ymmärretään laajassa merkityksessä. Kurssilla valmistetaan pareittain tutkimuspaperi johonkin Euroopan ulkopuoliseen alueeseen liittyen. Kurssin opetuskieli on englanti ja/tai suomi. Numeroarviointi.

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

HI7 Naishistoria
Kurssilla tarkastellaan historiaa nais- ja perhenäkökulmasta esihistoriasta nykypäivään. Kurssi on vaativa kurssi, jonka aikana opiskelijat tekevät mahdollisuuksien mukaan tutkimuksen annetusta aiheesta. Kurssin opetuskieli on englanti. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

HI8 Vallankumouksen vuodet
Kurssilla käsitellään kahta Euroopan poliittiseen historiaan erityisesti vaikuttanutta vallankumousta, Ranskan vallankumousta sekä Venäjän vallankumousta. Lisäksi kurssilla tarkastellaan teollista vallankumousta ja sen vaikutusta Englannissa, Ranskassa sekä Saksassa. Kurssi on AS/A-level kokeisiin valmistava kurssi ja opiskelijoiden pitää olla valmiita tekemään annetut tehtävät sekä olemaan aktiivinen keskusteluiden sekä ryhmätehtävien aikana. Kurssin opetuskieli on englanti. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

HI9 Nationalismin aika
Kurssilla opiskellaan yksityiskohtaisesti 1800-luvun nationalismin ilmenemistä sekä ensimmäiseen maailman sotaan johtaneita syitä. Kurssi on paljon työtä vaativa AS/A-level kokeisiin valmistava kurssi. Opiskelijoiden pitää olla valmiita tekemään annetut tehtävät sekä olemaan aktiivinen keskusteluiden aikana sekä ryhmätehtävien aikana. Kurssin opetuskieli on englanti. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

HI10 Totalitarismin aika
Totalitarismin aika kurssilla opiskellaan yksityiskohtaisesti ensimmäisen ja toisen mailmansodan valise ajan totalitaarisia hallitusmuotoja. Kurssilla käsitellään totalitarismin taustaa, Italian fasismia, Saksan natsismia sekä Neuvostoliiton historiaa Stalinin aikana. Kurssi on paljon työtä vaativa AS/A-level kokeisiin valmistava kurssi. Opiskelijoiden pitää olla valmiita tekemään annetut tehtävät sekä olemaan aktiivinen keskusteluiden aikana sekä ryhmätehtävien aikana. Kurssin opetuskieli on englanti ja kaikki oppimateriaali on englanninkielistä. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

HI11 Kylmän sodan maailma
Kurssilla keskitytään maailman historiaan kylmän sodan alkamisesta sen päättymiseen saakka. Kurssisisältönä seuraavat teemat; kylmän sodan tausta toisen maailmansodan päättymisen jälkeen, kylmän sodan globalisoituminen, kommunismin kriisi ja kylmän sodan päättyminen, asevarustelukilpailu, kansainvälisen talouden kehittyminen, kolmas maailma sekä Yhdistyneiden kansakuntien kehitys vuosien 1945-1991 aikana. Kurssi on paljon työtä vaativa AS/A-level kokeisiin valmistava kurssi. Opiskelijoiden pitää olla valmiita tekemään annetut tehtävät sekä olemaan aktiivinen keskusteluiden aikana sekä ryhmätehtävien aikana. Kurssin opetuskieli on englanti ja kaikki kurssilla käytettävä oppimateriaali on englanninkielistä. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

HI12 Kertauskurssi
Kurssi on tarkoitettu sekä AS/A –level kokeisiin että historian ja yhteiskuntaopin ylioppilaskirjoituksiin osallistuville. Kurssilla pääsääntöisesti harjoitellaan koetekniikkaa kirjoittamalla esseitä ja lähdetehtäviä sekä tekemällä harjoituskokeita. Arviointi: suoritusmerkintä.

HI13 Arkeologia

Arkeologian kurssin aikana opiskelijat tutustuvat arkeologien käyttämiin metodeihin ja saavat käsityksen miten esim. esihistoriaa, ihmisten elämää Hadrianuksen muurilla tai arkkitehtuuria ja teknologiaa varhaisissa teollisuusyhteisöissä voidaan tutkia arkeologisen todistusaineiston avulla. Kurssin opetuskieli ja materiaalit ovat englanniksi. Arviointi: Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kurssikertymää.

HI 15 Puheet, jotka muuttivat maailmaa

Opiskelijat ymmärtävät puheiden, kuten Martin Luther Kingin ’I have a dream’ tai Kevin Ruddin ´Sorry´ merkityksen historiassa ja miten puheet heijastavat kyseisen maan ja aikakauden sosiaalista, taloudellista ja poliittista ympäristöä. Kurssin painopiste on 1800- ja 1900-luvuissa. Kurssimateriaali on englanninkielistä ja opetus on englanniksi. Arviointi: Numeroarviointi.Arvosana 4 ei kerrytä kurssikertymää.

KOULUKOHTAINEN SOVELTAVA KURSSI

SHI1 Konfliktikurssi
Kurssilla tutkitaan lähihistorian sekä ajankohtaisten paikallisten ja kansainvälisten konfliktien taustalla oleviin syihin sekä niiden seurauksiin. Tarkastelun kohteena on myös terrorismi sekä konfliktien ja kriisien hallinta sekä ulkovaltojen ja erilaisten organisaatioiden rooli niiden hallinnassa. Teoriaosuuden lisäksi opiskelijat tutustuvat valitsemaansa kriisiin ja pitävät esitelmän tai tekevät tutkielman valitsemastaan konfliktista. Kurssin opetus on joko englanniksi tai suomeksi. Opiskelijoiden on syytä muistaa, että suurin osa lähdeaineistosta on englanninkielistä (kirjat, sanomalehdet, internet), joten englanninkielestä on oltava hyvät tiedot. Arviointi: Suoritusmerkintä.

SHI2 Sukututkimus
Sukututkimuskurssilla tutustutaan sukututkimuksen perusteisiin. Kurssi koostuu luennoista sekä harjoitustehtävistä. Tarkoituksena on, että opiskelijat ymmärtävät sukututkimuksen perusteet sekä osaavat etsiä ja käyttää sukututkimuksessa tarvittavia lähteitä. Opetuskieli kurssilla on suomi. Arviointi: Suoritusmerkintä.

SHI4 Yhdistyneet kansakunnat

Kurssilla tarkastellaan Yhdistyneiden kansakunnan historiaa, instituutioita, politiikkaa ja sen roolia 1900- ja 2000 –luvun maailmassa. Erityisesti painotetaan YK:n eri elinten (Turvallisuusneuvosto, Yleiskokous, ECOSOC) roolien ymmärtämistä sekä YK:n merkitys seuraavilla alueilla; rauha & turvallisuus, ihmisoikeudet sekä kestävä kehitys. Erityistä painoa asetetaan YK:n rauhanturvaamiselle. YK:n toiminnan ymmärtäminen kulminoituu osallistumalla kurssin lopussa HELIMUN –konferenssiin. Kurssi on englanninkielinen online -kurssi. Arviointi: Suoritusmerkintä.