header image.
KSYK is so cozy. It's not just like a second home to me, it is my second home. Roosa

Fysiikka (FY)

Suoritusjärjestys
Fysiikan kurssit suositellaan suorittamaan alla olevan taulukon mukaisessa järjestyksessä. Jos joudut suorittamaan kursseja eri järjestyksessä, keskustele asiasta aineenopettajan kanssa.

1st year
Lfy1 Fysiikka luonnontieteenä
Lfy2 Lämpö
Lfy3 Aallot

2nd year
Lfy4 Liikkeen lait
Lfy5 Pyöriminen ja gravitaatio
Lfy12 Astrofysiikka
Lfy6 Sähkö
Lfy7 Sähkömagnetismi

3rd year
Lfy8 Aine ja säteily
Lfy9 Laboratoriokurssi
Lfy10 Ylioppilaskirjoituksiin valmistava kurssi
Lfy11 AS/A-leveleihin valmistava kurssi

PAKOLLINEN KURSSI

FY1 Fysiikka luonnontieteenä
Tavoitteena on herättää ja syventää kiinnostusta fysiikkaa kohtaan. Kurssilla tutustutaan aineen ja maailmankaikkeuden rakenteeseen liittyviin peruskäsitteisiin ja opiskelijat oppivat jäsentämään käsitystään luonnon perusrakenteista ja ilmiöistä fysiikan käsitteiden ja periaatteiden avulla. Tavoitteena on ymmärtää, kuinka luonnontieteellinen tieto rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen kytkeytyvän mallintamisen kautta. Opiskelija suunnittelee ja tekee yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita sekä kykenee tulkitsemaan ja arvioimaan kokeellisesti saatua tietoa ja esittämään sitä muille. Numeroarviointi.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

FY2 Lämpö
Opiskelija tuntee lämpöön liittyvät ilmiöt, tutkii aineen termodynaamiseen tilaan tai lämpöopin pääsääntöihin liittyviä ilmiöitä sekä saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan kriittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon Numeroarviointi.

FY3 Aallot
Opiskelija saa yleiskuvan luonnon jaksollisista ilmiöistä ja perehtyy niitä selittäviin keskeisiin periaatteisiin. Kurssin aikana perehdytään värähdys- ja aaltoliikkeen perusteisiin tutkimalla mekaanista värähtelyä, ääntä tai sähkömagneettisia aaltoja. Numeroarviointi.

FY4 Liikkeen lait
Opiskelija ymmärtää liikkeeseen liittyviä ilmiöitä ja käsittelee niitä selittäviä malleja. Hän tutkii etenemisliikkeeseen liittyviä ilmiöitä kokeellisesti ja perehtyy niiden avulla Newtonin lakeihin. Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää säilymislakien merkityksen fysiikassa. Numeroarviointi.

FY5 Pyöriminen ja gravitaatio
Opiskelija syventää osaamistaan mekaniikassa sekä statiikkaan ja pyörimiseen liittyvien ilmiöiden laskennallista hallintaa sekä syventää tuntemustaan mekaniikan maailmankuvasta. Numeroarviointi.

FY6 Sähkö
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää sähköön liittyviä peruskäsitteitä, tutustuu mittaustekniikkaan, osaa tehdä sähköopin perusmittauksia sekä rakentaa ja tutkia yksinkertaisia virtapiirejä. Numeroarviointi.

FY7 Sähkömagnetismi
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää tuntemustaan sähkömagnetismin ilmiöistä, perehtyy sähköturvallisuuteen ja syventää tuntemustaan sähkömagneettisten ilmiöiden merkityksestä yhteiskunnassa. Numeroarviointi.

FY8 Aine ja säteily
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu kvantittumiseen, dualismiin sekä aineen ja energian ekvivalenssiin aineen rakennetta ja rakenneosien dynamiikkaa hallitsevina periaatteina sekä syventää kokonaiskuvaa fysiikan kehityksestä ja sen pätevyysalueesta luonnonilmiöiden tulkitsijana. Numeroarviointi.

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

FY9 Laboratoriokurssi
Kurssin aikana tarkastellaan fysiikan ilmiöitä syvällisemmin. Tavoitteena on parantaa valmiuksia laboratoriotyöskentelyyn. Lisäksi tavoitteena on parantaa taitoja, joita tarvitaan A levelin käytännön kokeessa. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

FY 10 Ylioppilaskirjoituksiin valmistava kurssi
Abikurssi, jossa kerrataan fysiikan oppimäärä sekä valmistaudutaan fysiikan ylioppilaskokeeseen parantamalla laskuvalmiuksia sekä kiinnittämällä huomiota vastausten esitystapaan, mallintamisprosessiin ja mallin pätevyysalueen sekä johtopäätösten pohtimiseen. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

FY 11 A/AS leveleihin valmistava kurssi
Valmistaa A/AS level kokeisiin. Kurssin sisältö ja rakenne perustuu A levelin opetussuunnitelmaan. Kurssi on hyödyllinen opiskelijalle, joka aikoo suorittaa ylioppilaskokeen seuraavana syksynä koska kerrataan sekä tiedot että taidot. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

FY 12 Astrofysiikka
Astrofysiikka on nuori kasvava tiede. Se vaatii laaja-alaista ilmiöalueen ymmärtämistä. Kurssilla opiskelijalla on mahdollisuus soveltaa aiemmin opittua tietoa gravitaatiosta, lämpöopista, valo- ja liikeilmiöistä, ja ydinvuorovaikutuksia. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.