header image.
Everyday I smile because I'm in a happy school with good friends and teachers. Dabin

Filosofia (FI)

Suoritusjärjestys
Pakollinen kurssi suoritetaan ennen valinnaisia kursseja. Kurssit voi muuten suorittaa haluamassaan järjestyksessä.

PAKOLLINEN KURSSI

FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun
Kurssilla luodaan yleiskatsaus länsimaisen filosofian historiaan ja osa-alueisiin. Opiskelija haastetaan pohtimaan samoja kysymyksiä, joita filosofit ovat antiikin Kreikan ajoista mietiskelleet. Filosofisen ajattelutavan ymmärtäminen auttaa käsittelemään tiedon kenttää kokonaisuutena ja luo perspektiiviä muihin oppiaineisiin. Numeroarviointi.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

FI2 Hyvä elämä? Filosofisen etiikan perusteet
Kurssilla perehdytään filosofisen etiikan keskeisimpiin ongelmiin, käsitteisiin ja teorioihin. Kurssilla tulevat tutuksi niin klassisen hyve-etiikan kuin seuraus- ja velvollisuusetiikankin perusteet. Pohditaan hyvän elämän edellytyksiä. Tarkastelun kohteina ovat ympäristöfilosofian ja soveltavan etiikan sekä globaaliin oikeudenmukaisuuteen liittyvät ajankohtaiset kysymykset. Numeroarviointi.

FI3 Tiedon ja todellisuuden filosofia
Kurssi syventyy metafysiikan, tieto-opin ja tieteenfilosofian keskeisiin kysymyksiin. Tällaisia ovat mm. "mitä oleva on", "mitä ihminen voi tietää", "mitä tiede tutkii", "mitkä ovat ihmisen tiedon ja maailman rajat" ja "miten tiede vaikuttaa yhteiskuntaan". Numeroarviointi.

FI4 Yhteiskuntafilosofia
Perehdytään yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin. Tarkastellaan filosofisesti yhteiskunnan luonnetta, instituutioiden toimintaa ja yksilön suhdetta yhteiskuntaan: oikeudet ja velvollisuudet. Keskeisinä sisältöinä on yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, vallan ja omistamisen oikeuttaminen, yhteiskuntasopimusteoriat, anarkismi, utopiat; poliittinen filosofia: konservatismi, liberalismi ja sosialismi. Numeroarviointi.

FI5 Filosofia ja maailmankatsomus
Filosofian opiskelun sijaan kurssin painopiste on filosofian tuottamisessa, siis filosofoinnissa. Opiskelija haastetaan pohtimaan ja arvioimaan omaan maailmankatsomukseen liittyvien käsitysten, uskomusten ja arvojen perusteita ja eheyttä. Keskustelujen ja harjoitusten lisäksi kurssilla kirjoitetaan johdanto omaan filosofiseen ajatteluun. Kurssin opiskellaan pääasiallisesti suomeksi. Numeroarviointi.