header image.
I couldn't imagine myself in any other school. Annushka

Elämänkatsomustieto (ET)

Suoritusjärjestys
Pakollinen 1. kurssi (ET1) on suoritettava ennen muita kursseja. Muut kurssit opiskelija voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä.

PAKOLLISET KURSSIT

ET1 Hyvä elämä
Opiskelija saa käsitteellisiä välineitä tarkastella eettisiä kysymyksiä, oppii perustelemaan omia katsomuksellisia ratkaisujaan ja näkee mahdollisuutensa moraalisiin valintoihin, ymmärtää yksilön vastuun omista ratkaisuistaan sekä vertailee länsimaisia ja muiden kulttuurien näkemyksiä tavoiteltavasta elämästä. Numeroarviointi.

ET2 Maailmankuva
Kurssin tarkoituksena on oppia ymmärtämään totuuden merkityksen ihmisen elämälle ja maailmankatsomukselle, tajuamaan tiedon aseman ihmisen maailmankatsomuksessa, oppia epäilemään valmiita totuuksia ja kyseenalaistamaan tietoa, vertailla länsimaisia rationaalisia ja ei-länsimaisia perinteelle pohjautuvia käsityksiä tavoiteltavasta elämästä sekä pohtia taiteen mahdollisuuksia maailman selittäjänä. Numeroarviointi.

ET3 Yksilö ja yhteisö
Tavoitteena on pyrkiä herättämään mielenkiinto yhteiskunnalliseen ongelmanasetteluun ja näkemään omat vaikutusmahdollisuudet kansalaisyhteiskunnan jäsenenä, ymmärtämään oikeudenmukaisuuden merkityksen omassa maassa ja maailmassa, näkemään nykyisen päätöksenteon merkityksen tulevaisuuden kannalta ja näkemään vaihtoehtoja yhteiskunnalliselle kehitykselle. Numeroarviointi.

VALTAKUNNALLINEN SYVENTÄVÄ KURSSI

ET4 Kulttuuriperintö ja identiteetti
Kurssilla pohditaan kulttuuriperintöä hyvän elämän lähtökohtana ja mittana, sekä perehdytään erilaisiin kulttuuriperintöihin ja niihin liittyviin elämäntapoihin. Etnistä ja kulttuurista moninaisuutta tarkastellaan sekä suomalaisessa nyky-yhteiskunnassa että maailmalla. Kulttuuria tarkastellaan jatkuvasti kehittyvänä ja muuttuvana ilmiönä kulttuurien ja sivilisaatioiden vuorovaikutuksen ansiosta, historiallisia juuria unohtamatta. Kurssilla tutustutaan myös elämään monikulttuurisessa yhteiskunnassa ja kulttuurien rinnakkaiseloon liittyviin haasteisiin. Kurssilla opitaan kykyä arvioida ihmisten käsityksiä ja tekoja suhteessa heidän omiin arvostuksiinsa ja uskomusjärjestelmiinsä, sekä suvaitsevaisuutta erilaisia elämänkatsomuksellisia ratkaisuja ja identiteettivalintoja kohtaan. Numeroarviointi.

ET5 Maailman selittäminen katsomusperinteistä

Kurssilla pohditaan erilaisia tapoja selittää maailmaa myyttisissä, uskonnollisissa ja katsomuksellisissa perinteissä. Kurssilla perehdytään erilaisten katsomusten olemukseen, syntyyn, historiaan ja tutkimukseen, sekä uskontokritiikkiin. Oppilas tutustuu sekulaariin humanismiin ja vapaa-ajattelun historiaan ja nykysuuntauksiin, sekä käsittelee humanismia ja kristinuskoa länsimaiden katsomuksellisina perusvirtauksina. Kurssilla harjoitellaan arvioimaan arvostuksissa ja uskomusjärjestelmissä esiintyviä väitteitä, eroja ja yhtäläisyyksiäkin. Kurssin jälkeen oppilas ymmärtää uskomusjärjestelmien ja elämänkatsomuksellisten ratkaisujen vaikutuksen kulttuuriin ja nykyaikaan. Numeroarviointi.

KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI

ET6 Kertauskurssi
Kurssi on tarkoitettu elämänkatsomustiedon ylioppilaskirjoituksiin osallistuville. Kurssilla harjoitellaan pääsääntöisesti koetekniikkaa kirjoittamalla esseitä ja lähdetehtäviä sekä tekemällä harjoituskokeita.Kurssi toteutetaan integroidusti UE6 kurssin kanssa. Arviointi: suoritusmerkintä. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.