header image.
Our school is like a second home to me. Ivana

Business-opinnot (SBS)

Ainekokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelijat taloudellisiin aiheisiin ja kaupalliseen alaan. Kursseilla käydään läpi kaupallisen alan perusteet aihekokonaisuuksittain. Kurssit ovat kaksikielisiä.  Suomenkielisenä kirjallisuutena käytetään kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoekirjallisuutta. Kursseilla käy vierailijoita ja niiden aikana vieraillaan eri kohteissa. Kurssit voi suorittaa halutussa järjestyksessä.

SBS1 Markkinointi ja tuotekehitys

Kurssilla perehdytään kokonaisvaltaisesti markkinoinnin merkitykseen yrityksille. Markkinointi on paljon muutakin kuin mainoksia. Kurssilla perehdytään mm. markkinatutkimuksiin, markkinoinnin suunnitteluun sekä sovelletaan markkinoinnin työvälineitä ja malleja laatimalla kurssin yhteistyöyrityksen tuotteelle markkinointisuunnitelma. Markkinoinnin ”sisar” on tuotekehitys. Kurssilla perehdytään myös tuotekehityksen prosesseihin sekä innovaatioiden merkitykseen yritystoiminnassa. Arviointi: Suoritusmerkintä.

SBS2 Laskentatoimi ja kvantitatiiviset menetelmät
Kurssilla tutustutaan yrityksen taloushallinnon keskeisimpiin osa-alueisiin: rahoitus, yrityksen taloudellisen toiminnan suunnittelu, kirjanpito ja tilinpäätös. Kurssi antaa perustaidot ymmärtää yrityksen taloushallintoa ja talouden käsitteistöä sekä perustaidot keskeisistä menetelmistä. Opiskelija voi myös hyödyntää tätä kurssia osana kauppatieteellisen alan yhteisvalintakokeeseen valmistautumista. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää. Suomenkielinen kurssikirja (kauppakorkeakoulujen valintakoekirja)):Kinnunen, J & Laitinen, T. & Leppiniemi, J. & Puttonen, V. Avain laskentatoimeen ja rahoitukseen, KY-Palvelu Oy, Keuruu 2007, ISBN 978-952-99060-4-8.

SBS3 Projektijohtaminen

Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan markkinointiin liittyviä tapahtumia ja projekteja. Huomattava osa kurssilla työskentelystä tapahtuu tiimeissä. Tämän lisäksi opetukseen sisältyy lähitapaamisia. Tarkoituksena on harjoitella käytännön kautta projektin suunnittelua, organisointia ja johtamista. Kurssille haetaan erillisten ohjeiden mukaisesti. Kurssin suorittaneet saavat projektin lopussa kirjallisen todistuksen, jonka voi liittää osaksi omaa ansioluetteloa. Kurssille hakemisessa eduksi luetaan Lsbs1 Markkinointi- ja tuotekehitys kurssin suorittaminen. Arviointi: Suoritusmerkintä.

SBS4 Kauppatieteen valmennuskurssi

Kurssi on Valmennuskeskus Oy:n järjestämä Ekonomi-kurssi ja koulun ulkopuolista toimintaa. Oppitunteja on n. 148. Kurssi toteutetaan koulun tiloissa huhtikuun alun ja kesäkuun alkupuolen välisenä aikana. Opiskelija saa normaalista kurssimaksusta n. 50 %:n alennuksen. Ekonomi on raudanluja peruskurssi, joka antaa valmiudet huippusuoritukseen pääsykokeessa. Ekonomi-kurssilla painopiste on pääsykoevaatimusten mukaisten tietojen ja taitojen omaksumisessa ja hallitsemisessa. Kurssi koostuu useammasta moduulista. Jokainen moduuli on tärkeä oppimisen väline kohti himoittua opiskelupaikkaa kauppakorkeakoulussa tai yliopiston kauppatieteellisessä tiedekunnassa. Arviointi: Suoritusmerkintä.

SBS5 Yritystalous
Yritystalouden kurssilla perehdytään yritysten toimintaan. Aihepiireinä ovat mm. yrityksen perustaminen, erilaiset yritysmuodot, yritysten tunnusluvut (esim. tase, liikevaihto, nettotulos, gearing, omavaraisuusaste, pääoman tuotto %), rahoitus, sijoittaminen, yrityksiä koskeva lainsäädäntö, yritysten verotus sekä liiketoimintaympäristön analysointi. Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään yritysten toimintalogiikkaa sekä toiminnan eri osa-alueiden perusteita. Kurssi syventää Yh2 kurssin sisältöä yritysten näkökulmasta. Kurssiarviointi: Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää. Kurssi on tarkoitettu vain yhteiskunta- ja talouslinjan opiskelijoille.

SBS6 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja johtajuus

Kurssilla perehdytään yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen yritysten, puolueiden, etujärjestöjen ja kansalaisjärjestöjen näkökulmasta. Kurssin toisena teemana on johtajuus. Millaisia kykyjä ja menetelmiä erilaisten organisaatioiden johtaminen vaatii? Kurssi syventää Yh1 kurssiin kuuluvia yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemoja: miten tavoitteet muuttuvat päätöksiksi organisaatioiden, yritysten ja koko yhteiskunnan tasolla? Arviointi: Suoritusmerkintä.

SBS7 Projektikurssi2

Kurssilla toteutetaan jokin projektiluontoinen työtehtävä suunnittelutöineen. Kurssin sisällöstä ja hakumenettelystä sekä toteuttamistavasta ilmoitetaan tapauskohtaisesti. Arviointi: Suoritusmerkintä sekä tarvittaessa suoritustodistus

SBS8 Projektikurssi 1

Kurssi suoritetaan osallistumalla kahden lukuvuoden aikana aktiivisesti yt-linjan kotisivujen ylläpitämiseen ja sisällön tuottamiseen. Kotisivutiimiin haetaan hakemuksella ja opiskelijoita valitaan rajoitettu määrä. Informaatioteknologian ja ohjelmistojen tuntemus luetaan eduksi. Lisäksi erilaisten medialaitteiden tuntemus sekä kirjallinen ja visuaalinen osaaminen ovat toivottuja taitoja kotisivutiimin jäsenille. Arviointi: Suoritusmerkintä sekä suoritustodistus