header image.
The students are very nice and friendly, and the teachers are funny and helpful. Ivana

Biologia (BI)

Suoritusjärjestys
Pakolliset kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä ja syventävät kurssit vasta ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen. Ensimmäisen vuoden opiskelijat voivat suorittaa BI3-kurssin ja kursseja BI4 ja BI5 suositellaan toisen vuoden opiskelijoille. Bi9 kurssi valmistaa ylioppilaskirjoituksiin ja se suositellaan suoritettavan kolmantena vuonna ennen biologian ylioppilaskoetta.

PAKOLLISET KURSSIT

BI1 Eliömaailma
Kurssilla tutustutaan elämän edellytyksiin ja tunnusmerkkeihin sekä eliömaailman monimuotoisuuteen, luokitteluun ja kehitykseen. Lisäksi perehdytään ekologian perusasioihin populaatio-, eliöyhteisö- ja ekosysteemitasolla. Itsenäisiä suorituksia sallitaan vain poikkeustapauksissa. Numeroarviointi.

BI2 Solu ja perinnöllisyys
Kurssilla perehdytään solun rakenteeseen, energiatalouteen ja lisääntymiseen, DNA:n rakenteeseen ja toimintaan sekä periytymisen perusteisiin. Itsenäisiä suorituksia sallitaan vain poikkeustapauksissa. Numeroarviointi.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

BI3 Ympäristöekologia
Kurssilla syvennetään ekologian perusteisiin ja perehdytään ympäristöongelmiin sekä näiden ratkaisemiseen. Kurssilla opiskelija itse suunnittelee ja toteuttaa pienimuotoisen tutkimuksen ympäristön tilasta. Kurssi kehittää myös opiskelijan ympäristölukutaitoja ja auttaa häntä ymmärtämään ympäristön suojelemisen ja kestävän kehityksen tärkeyden. Numeroarviointi.

BI4 Ihmisen biologia
Kurssilla syvennytään ihmisen elimistöjen rakenteeseen, toimintaan ja elintoimintojen säätelyyn. Kurssilla perehdytään myös ihmisen lisääntymiseen, perimän ja terveyden kytkentään ja elimistön puolustusmekanismeihin. Numeroarviointi.

BI5 Bioteknologia
Kurssilla perehdytään geenien toimintaan, säätelyyn ja miten ihminen on pystynyt valjastamaan geenit omaan hyötykäyttöön. Kurssilla tutustutaan geenitekniikan menetelmiin ja soveltamismahdollisuuksiin lääketieteessä, kasvi- ja eläinjalostuksessa, ihmisen geneettisten sairauksien hoidossa sekä teollisuudessa. Numeroarviointi.

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

BI7 Laborointikurssi 2
Kurssi perustuu A-levelin opetussuunnitelmaan. Tavoitteena on kehittää edeelleen kokeellisia taitoja käytännössä, erityisesti oppilaiden kykyä itse suunnitella omaa tutkimusta ja analysoida tuloksia. Laboratoriotyöt käsittelevät soluhengityksen toimintaa, yhteyttämistä, elimistöjen rakenteita ja geenitekniikkaa. Kurssin käymisen edellytyksenä on että ainakin kurssit 5 ja 6 on suoritettu. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

BI9 Ylioppilastutkintoon valmentava kurssi
Kurssilla kerrataan biologian oppimäärän ydinasiat sekä valmistaudutaan ylioppilaskokeisiin. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

BI10 Biologian työkurssi

Kurssilla tutustutaan biologian kurssien (BI1-BI5) sisältöihin erilaisten käytännön töiden avulla. Työt sisältävät laboratoriotöitä sekä mahdollisuuksien mukaan maastotöitä tai vierailuja. Kurssille osallistuminen ei edellytä kurssien BI2-BI5 aikaisempaa suorittamista. Tavoitteena on tutustua biologian työmenetelmiin ja kehittää kokeellisia taitoja. Suoritusmerkintä. Kurssin suorittaminen edellyttää työportfolion palauttamista. Arviointi:Suoritusmerkintä.