header image.
In this school I learned what friendship truly means. Aasma

B-Ruotsi (RUB)

B-RUOTSI (RUB)

Suoritusjärjestys
Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. RUB8-kurssi on tarkoitettu lukio-opintojen alkuun erityisesti niille opiskelijoille, joiden perusopetuksen päättöarvostelun B1-ruotsin kielen arvosana on 7 tai alle. Syventävät valtakunnalliset kurssit suoritetaan viimeisten pakollisten kanssa yhtä aikaa tai niiden jälkeen.

PAKOLLISET KURSSIT

RUB1 Koulu ja vapaa-aika
Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeen mukaan. Aihepiireinä ovat opiskelu ja nuorten harrastukset, ja kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita. Kurssilla tutustutaan kielen eri osa-alueisiin ja niiden arviointiin. Opiskelijoita ohjataan asettamaan tavoitteita, arvioimaan ja parantamaan omaa oppimistyyliään sekä seuraamaan omien tavoitteittensa saavuttamista.

Numeroarviointi.

RUB2 Arkielämää Pohjoismaissa
Kurssilla jatketaan sanaston ja rakenteiden vahvistamista ja painotetaan puheviestinnän harjoittamista sekä kirjoittamista lyhyiden viestinnällisten tehtävien avulla. Kurssilla jatketaan nuorten elämän, opiskelun, työn, harrastusten, palveluiden ja vapaa-ajan tarkastelua. Kurssilla painotetaan puheviestinnän ohella pienimuotoista kirjallista viestintää. Opiskelija voi kirjoittaa esim. sähköpostiviestejä ja lyhyitä kirjeitä. Numeroarviointi.

RUB3 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa
Aihepiireinä ovat kotimaa ja Helsinki pääkaupunkina, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin sekä suomalainen kulttuuri. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia esitteleviä ja asiatekstejä. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita tekstien ja tiedonhankintatehtävien avulla. Numeroarviointi.

RUB4 Elämää yhdessä ja erikseen
Aihepiireinä ovat elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt. Ihmiselämän eri aspekteja pohditaan ja omien mielipiteiden ilmaisua harjoitellaan myös yhteisen ruotsinkielisen teatterielämyksen avulla. Numeroarviointi.

RUB5 Elinympäristömme
Aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. Harjoitellaan ymmärtävän lukemisen strategioita ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Numeroarviointi.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

RUB6 Puhu ja ymmärrä paremmin
Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset pohjoismaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Kurssi vankentaa myös jokapäiväisen elämän kielenkäyttötilanteissa tarvittavaa suullista kielitaitoa. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Kurssilla kerrataan pakollisten kurssien sanastoa ja kielioppia valmistautuen samalla ylioppilaskokeeseen. Numeroarviointi.

RUB7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen
Aihealueita ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Kurssilla käsitellään yhteiskunnallisia asioita, päätöksentekoon osallistumista sekä kansainvälistä vaikuttamista ja vastuuta. Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä entistä vaativamman kieliaineksen avulla. Kurssilla kehitetään kielitaitoa monipuolisesti valmentautuen samalla ylioppilaskokeeseen. Sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä painotetaan mielipiteen ilmaisua ja argumentointia. Numeroarviointi.

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

RUB9 Abikurssi
Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen harjoittelemalla ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä ja vastaustekniikkaa. Keskeistä sanastoa ja kielioppia kerrataan tarpeiden mukaan. Arviointi: Suoritusmerkintä.