header image.
I couldn't imagine myself in any other school. Annushka

Äidinkieli ja kirjallisuus (ÄI)

Suoritusjärjestys

- ÄI1 suoritettava ensin, jonka jälkeen kurssit voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä

- ÄI7, ÄI10 ja ÄI14 toisena tai kolmantena vuonna

- ÄI8, ÄI9 ja ÄI11 kolmantena vuonna, koska kurssit valmistavat yo-kirjoituksiin

- Kurssit ÄI12 ja ÄI13 suoritetaan lukion aikana itsenäisesti. Kurssien suorittaminen on aloitettava 1. vuonna. Lisätietoja saat aineenopettajalta.

PAKOLLISET KURSSIT

ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus
Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta syvenee, ja hänen taitonsa lukea tekstejä kehittyy. Hän osaa jäsentää viestintäympäristöään sekä tunnistaa omia taitojaan puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana, lukijana ja median käyttäjänä niin, että hänen viestijäkuvansa tarkentuu. Kurssin yhtenä keskeisenä sisältönä ovat tekstilajit ja tekstityypit. Numeroarviointi.

ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä
Opiskelija harjaantuu erittelemään tekstien kieltä, rakenteita ja merkityksiä sekä oppii näkemään tekstin yhteydet muihin teksteihin. Kurssilla harjoitellaan oman tekstin yksityiskohtaista hiomista ja keskitytään erityisesti ylioppilaskokeen esseetaitojen parantamiseen. Numeroarviointi.

ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
Kurssilla tutustutaan kirjallisuuden eri lajeihin. Opiskelijan tekstin tulkinnan taidot kehittyvät. Kurssiin kuuluu teatterikäynti. Numeroarviointi.

ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen
Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Hän perehtyy argumentointiin ja syventää siihen liittyviä tietoja. Hän oppii analysoimaan ja tuottamaan argumentatiivisia tekstejä. Numeroarviointi.

ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti
Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden tyyliä siten, että hän osaa ottaa huomioon kontekstin merkityksen tulkinnassa ja tekstin tuottamisessa. Kurssilla tutustutaan länsimaisen kirjallisuuden historiaan. Numeroarviointi.

ÄI6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti
Opiskelija saa yleiskuvan suomen kielen sekä suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle. Numeroarviointi.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

ÄI7 Puheviestinnän taitojen syventäminen
Opiskelija syventää ja monipuolistaa puheviestintään liittyviä tietojaan ja taitojaan sekä oppii arvioimaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. Kurssilla tehdään niin ryhmä- kuin yksilöviestinnänkin tehtäviä. Numeroarviointi.

ÄI8 Tekstitaitojen syventäminen
Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan analysoida ja tuottaa tekstejä. Kurssi valmentaa äidinkielen tekstitaidon ylioppilaskokeeseen. Numeroarviointi.

ÄI9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri
Opiskelija perehtyy kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, median ajankohtaisaiheisiin ja nykykirjallisuuteen. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee, ajattelutaitonsa kehittyy ja kirjallinen ilmaisunsa kypsyy kohti lukion päättötason vaatimuksia. Kurssi valmentaa äidinkielen ylioppilasesseekokeeseen. Numeroarviointi.

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

ÄI10 Kieli kuntoon 1
Kurssin tavoitteena on varmentaa ja syventää opiskelijan oikeakielisyyteen liittyvää asiantuntemusta. Sisällössä keskitytään erityisesti oikeinkirjoituksen ongelmakohtiin. Arviointi: Suoritusmerkintä.

ÄI11 Kieli kuntoon 2
Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijan oikeakielisyyttä ja kielenhuoltoasioiden osaamista. Kurssilla keskitytään virke- ja lauserakenteisiin sekä tyyliseikkoihin. Arviointi: Suoritusmerkintä.

ÄI12 Suomalaisen elokuvataiteen ja teatterin kurssi
Lukion aikana opiskelija osallistuu viiden elokuvan ja viiden teatteriesityksen katsomiseen sekä niistä käytävään keskusteluun tai kirjalliseen työskentelyyn. Kurssia ei ole merkitty lukujärjestykseen, vaan tapaamiset sovitaan erikseen.  Arviointi: Suoritusmerkintä.

ÄI13 Lukion kirjallisuusdiplomi
Opiskelija lukee lukion aikana 20 kaunokirjallista teosta opettajalta saatavasta listasta. Kukin kirja käsitellään kirjallisesti tai suullisesti. Teoslista sisältää merkittäviä kotimaisia ja ulkomaisia teoksia eri kirjallisuuden lajeista. Kurssin suorittamisesta tulee ottaa yhteys suoraan äidinkielen opettajaan. Arviointi: Suoritusmerkintä.

ÄI14 Luova kirjoittaminen

Kurssilla harjoitellaan erilaisten fiktiivisten tekstien kirjoittamista (esim. kertomus, novelli, runo). Tutustutaan monenlaisiin fiktiivisiin tekstilajeihin ja tehdään kirjallista ilmaisua kehittäviä harjoituksia. Arviointi: Suoritusmerkintä.

ÄI15 Mediakurssi

Kurssilla tehdään koulun sähköistä lehteä.Kurssisuorituksen saamiseksi opiskelijan tulee osallistua aktiivisesti koulun sähköisen lehden tuottamiseen. Arviointi: Suoritusmerkintä.

ÄI16 Lukupiiri

Luetaan monipuolisesti sekä kaunokirjallisia että lehtitekstejä ja keskustellaan luetusta ryhmässä. Luettavista teksteistä sovitaan yhdessä. Ei kirjallisia töitä. Kurssia ei ole merkitty lukujärjestykseen vaan tapaamisajankohdat sovitaan kurssin alkaessa. Tapaamisia järjestetään läpi vuoden. Arviointi: Suoritusmerkintä.

KOULUKOHTAINEN SOVELTAVA KURSSI

SÄI9 Työelämän vuorovaikutus ja viestintä

Tällä äidinkielen, englannin ja ruotsin yhteisellä kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia kirjallisia ja suullisia viestintätaitoja erilaisissa viestintätilanteissa Suomessa ja eri kulttuurien välillä. Puheviestinnän osuudessa syvennytään erilaisiin työelämän esiintymis- ja neuvottelutilanteisiin. Kirjoitusviestinnän osuudessa tarkastellaan ja tuotetaan tyypillisiä työelämän tekstejä, kuten työnhaun tekstejä, muistioita, tiedotteita, ja markkinointitekstejä. Viestintää käsitellään työhaastatteluharjoitusten kautta, joissa opetellaan markkinoimaan omaa osaamista. Arviointi: Suoritusmerkintä.