header image.
The teachers are both nice to talk to and excellent in their job. At the same time. Roosa

A-Venäjä (VEA)

Yleistä ja suoritusjärjestys
Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti luettelojärjestyksessä, eikä niitä voi yleensä suorittaa tenttimällä. Ylioppilastutkinnon pitkän kielen koe perustuu A-kielen pakollisiin ja syventäviin kursseihin VEA 1-8.

VEA 1 Nuori ja hänen maailmansa
Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin, ja kieli on tuttavallista ja epämuodollista.Harjoitellaan kirjoittamaan viestejä tai kuvauksia tutuista aiheista. Numeroarviointi.

VEA 2 Viestintä ja vapaa-aika
Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti ja vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla .Puheviestinnän strategioiden hallintaa vankennetaan ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen. Numeroarviointi.

VEA 3 Opiskelu ja työ
Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään, ja kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatimankielen ymmärtämistä ja käyttämistä. Numeroarviointi.

VEA 4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit. Kirjallista ilmaisua harjoitellaankirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Numeroarviointi.

VEA 5 Kulttuuri
Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Luetaan erityyppisiä tekstejä (asiatekstit,lehtiartikkelit, kaunokirjallisuus jne). Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkonkirjallisen tuotoksen ja esittelevät sen. Numeroarviointi.

VEA 6 Tiede, talous ja tekniikka
Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikansaavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. Jatketaan lukemisstrategioiden harjoittelua jahiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla aihepiiriin liittyviä tekstejä, mm. tiivistelmiä. Numeroarviointi.

VALTAKUNNALISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

VEA 7 Luonto ja kestävä kehitys
Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävänkehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Numeroarviointi.

VEA 8 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen
Aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiinmaailmankuviin liittyvät aiheet. Kurssilla harjoitellaan venäjän ylioppilaskirjoituksissa vaadittaviatehtävätyyppejä. Numeroarviointi.

KOULUKOHTAINEN SOVELTAVA KURSSI

VEA9 Abikurssi
Abikurssi antaa opiskelijoille valmiudet osallistua venäjän ylioppilaskokeeseen. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että kaikki venäjän pakolliset kurssit on suoritettu hyväksytysti. Kurssilla käytetään vaihtelevasti erilaisia työtapoja. Kurssilla harjoitellaan ylioppilaskokeen eri osioita: kuullun ymmärtämistä, lyhyitä viestinnällisiä kirjallisia tehtäviä, luetun ymmärtämistä, vastaustekniikkaa. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.