header image.
The students are very nice and friendly, and the teachers are funny and helpful. Ivana

A-Saksa (SAA)

Yleistä ja suoritusjärjestys
Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti luettelojärjestyksessä, eikä niitä voi yleensä suorittaa tenttimällä.

PAKOLLISET KURSSIT

SAA1 Nuori ja hänen maailmansa
Kerrataan peruskoulussa opittua sanastoa ja rakenteita; suullinen ilmaisu korostuu. Osataan pohtia tulevaisuuden suunnitelmia ja erilaisia elämänasenteita, ihmisten erilaisuutta sekä sukupolvien välisiä asioita. Numeroarviointi.

SAA2 Viestintä ja vapaa-aika
Vahvistetaan puheviestintää sekä laajennetaan rakenteiden hallintaa. Pohditaan tämän päivän nuorisokulttuuria, musiikin merkitys nuorten elämässä, identiteetin etsimistä, ihanteita, monikulttuurisuutta ja elämänarvoja. Pystytään kertomaan myös omasta kotiseudusta ja maasta ja sen kulttuurista. Numeroarviointi.

SAA3 Opiskelu ja työ
Saada tarkempaa tietoa saksankielisten maiden koulusta ja opitaan kertomaan myös suomalaisesta koulusta. Kurssin aikana vahvistetaan edelleen suullista ja kirjallista viestintätaitoa, mukana ovat myös muodolliset viestintätilanteet. Keskeisenä teemana on koulun, opiskelun, työn ja yhteiskunnan merkitys. Numeroarviointi.

SAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
Kurssilla käsitellään erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita sekä vahvistetaan omaa kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Numeroarviointi.

SAA5 Kulttuuri
Tavoitteena on osata pohtia kommunikaatiokulttuurien eroja sekä kertoa omista loma-suunnitelmista ja lomanvietosta. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen. Kurssin aikana saadaan tietoa saksalaisen kielialueen kulttuurihenkilöistä ja Saksan historiasta. Numeroarviointi.

SAA6 Tiede, talous ja tekniikka
Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää taloudesta ja tieteistä kertovia tekstejä sekä osaa pohtia keksintöjen merkitystä yhteiskunnalle sekä kuluttajan oikeuksia ja velvollisuuksia. Kurssin aikana tutustutaan saksalaiseen lehdistöön sekä opitaan ympäristöön ja sen hoitoon liittyvää sanastoa. Numeroarviointi.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

SAA8 Suullinen kurssi
Kurssilla pyritään käyttämään monipuolisia työtapoja, joiden avulla harjoitetaan opiskelijoiden kielellistä kompetenssia. Opiskelijaa ohjataan kiinnittämään huomiota äidinkielen ja opiskeltavan kielen viestinnän eroihin. Työskentely tapahtuu lähinnä pareittain tai pienissä ryhmissä. Sujuvuutta ja viestintätapoja harjoitetaan keskusteluissa ja pienissä suullisissa esityksissä. Kurssin sisällöstä noin 2/3 muodostuu suullisista harjoitteista ja noin 1/3 suullisesta kurssikokeesta. Numeroarviointi.

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

SAA9 Abikurssi
Kurssi antaa opiskelijoille valmiudet osallistua saksan yo-kokeeseen. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että kaikki saksan pakolliset kurssit on suoritettu hyväksytysti. Kursseilla käytetään vaihtelevasti erilaisia työtapoja. Kurssilla harjoitellaan ylioppilaskokeen eri osioita: kuullun ymmärtämistä, lyhyitä viestinnällisiä kirjallisia tehtäviä, luetun ymmärtämistä, vastaustekniikkaa. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.