header image.
I think this school is safe, you can meet new people. Helena

A-Ruotsi (RUA)

A-RUOTSI (RUA)

Suoritusjärjestys
Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Syventävät valtakunnalliset kurssit suoritetaan viimeisten pakollisten kanssa yhtä aikaa tai niiden jälkeen.

PAKOLLISET KURSSIT

RUA1 Arkielämää pohjoismaissa
Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan suullisia taitoja. Helsingin tarjoamaa kaksikielistä ympäristöä hyödynnetään tekemällä vierailuja mahdollisuuksien mukaan. Numeroarviointi.

RUA2 Ihmiset ympärillämme
Kurssilla vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Aihepiireinä ovat ihmissuhteet, erilaisuus ja hyvinvointi ja niitä syvennetään käymällä elokuvissa, mikäli tarjolla on sopiva pohjoismainen elokuva. Kirjoittamista harjoitellaan viestinnällisten tehtävien, kuten yksityisten kirjeiden tai sähköpostiviestien avulla. Numeroarviointi.

RUA3 Suomi – osa Pohjolaa ja Eurooppaa
Aihepiireinä ovat Suomi, suomenruotsalaiset, maamme kaksikielinen kulttuuri sekä vertailu muihin Pohjoismaihin. Kulttuuripainotusta vahvistetaan käymällä teatterissa katsomassa ruotsinkielinen näytelmä tai muu esitys. Kirjallista tuottamista harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Numeroarviointi.

RUA4 Elinympäristömme
Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativahkon tekstiaineksen avulla. Aihepiireinä ovat luonto, ympäristö, tekniikka ja viestintä. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita, yhteenvedon laatimista luetun pohjalta ja oman mielipiteen ilmaisemista. Numeroarviointi.

RUA5 Opiskelu ja työ
Aihepiireinä ovat työ, elinkeinot, opiskelu sekä palvelutilanteet yhteiskunnassamme. Kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä, esimerkiksi työpaikkahakemusten ja haastattelujen muodossa. Numeroarviointi.

RUA6 Kulttuuri ja sen tekijöitä
Kurssilla käsitellään kulttuuria. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen, esimerkiksi lukevat ruotsinkielisen romaanin, josta laativat kirjaesitelmän. Kurssin aikana voidaan käydä myös teatterissa seuraamassa ruotsinkielistä esitystä. Numeroarviointi.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

RUA7 Puhu ja ymmärrä paremmin
Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Kurssilla kerrataan pakollisten kurssien sanastoa ja kielioppia valmistautuen samalla ylioppilaskokeeseen. Numeroarviointi.

RUA8 Tiede, talous ja tekniikka
Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativan kieliaineksen avulla. Lähtökohtana ovat esimerkiksi eri tieteenalat ja niiden esittely, tieteenalat opiskelusuuntina ja erilaiset opiskelumahdollisuudet pääkaupunkiseudulla, tekniikan saavutukset ja yrityselämä. Eri aihekokonaisuudet tarjoavat näkökulmia ja lähestymistapoja aiheiden käsittelyyn opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan. Rakenteita kerrataan opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti.

Numeroarviointi.

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

RUA9 Abikurssi
Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen harjoittelemalla ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä ja vastaustekniikkaa. Keskeistä sanastoa ja kielioppia kerrataan tarpeiden mukaan. Arviointi:Suoritusmerkintä.