header image.
I think this school is safe, you can meet new people. Helena

A-Espanja (EAA)

Suoritusjärjestys
Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Mahdollisista poikkeamista tai itsenäisen suorittamisen sekä vastaavuuksien osalta otettava yhteyttä opettajaan ennen kurssin alkua.

PAKOLLISET KURSSIT

EAA1 Nuori ja hänen maailmansa
Kerrataan ja syvennetään peruskoulun oppimäärää. Numeroarviointi.

EAA2 Viestintä ja vapaa-aika
Harjoitellaan puheviestintää ja syvennetään kieliopin hallintaa mm. pronominiopin ja menneiden aikamuotojen ja subjunktiivin osalta. Numeroarviointi.

EAA3 Opiskelu ja työ
Aihepiirit käsittelevät opiskelua, nuorisokulttuuria, vapaa-aikaa sekä työ- ja yritysmaailmaa. Laaditaan cv ja harjoitellaan työhaastattelutilannetta. Virallisen ja epävirallisen kielen ero hahmottuu. Subjunktiivin hallinta syvenee ja ehtovirkkeet tulevat tutuiksi. Numeroarviointi.

EAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä. Lähtökohtana ovat kohdemaan ja soveltuvin osin myös oman maan yhteiskuntiin liittyvät tekstit. Kurssilla pyritään käsittelemään myös ajankohtaisia yhteiskunnallisia, maantieteellisiä ja/tai ekologisia aiheita. Numeroarviointi.

EAA5 Kulttuuri
Tutustutaan espanjankielisten maiden kulttuureihin ja kultturielämään, esim. kirjallisuuteen, elokuviin ja lehdistöön. Harjoitellaan niiden arviointia sekä suullisesti että kirjallisesti. Numeroarviointi.

EAA6 Tiede, talous ja tekniikka
Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheena ovat soveltuvin osin eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. Numeroarviointi.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

EAA7 Luonto ja kestävä kehitys
Luonto, luonnonilmiöt, luonnontieteet sekä kestävä kehitys autenttisten tekstien avulla. Numeroarviointi.

EAA8 Suullisen kielitaidon kurssi
Kurssilla käytetään monipuolisia työtapoja, joiden avulla harjoitetaan opiskelijoiden suullista kielitaitoa. Opiskelijaa ohjataan kiinnittämään huomiota äidinkielen ja opiskeltavan kielen viestinnän eroihin. Kurssin sisällöstä n. 2/3 muodostuu suullisista harjoitteista ja n. 1/3 suullisesta kurssikokeesta. Työskentely lähinnä pareittain tai pienissä ryhmissä. Sujuvuutta ja viestintätapoja harjoitellaan keskusteluissa ja pienissä suullisissa esityksissä. Numeroarviointi.

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

EAA9 Abikurssi
Abikurssi antaa opiskelijoille valmiudet osallistua espanjan ylioppilaskokeeseen. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että kaikki espanjan pakolliset kurssit on suoritettu hyväksytysti. Kurssilla käytetään vaihtelevasti erilaisia työtapoja. Kurssilla harjoitellaan ylioppilaskokeen eri osioita: kuullun ymmärtämistä, lyhyitä viestinnällisiä kirjallisia tehtäviä, luetun ymmärtämistä, vastaustekniikkaa. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää