header image.
The students are very nice and friendly, and the teachers are funny and helpful. Ivana

A-Englanti (ENA)

Suoritusjärjestys
Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä niin, että pakolliset kurssit suoritetaan ennen valtakunnallisia syventäviä. Koulukohtaiset syventävät kurssit ENA 10-13 opiskelija voi kuitenkin suorittaa haluamassaan järjestyksessä. ENA9-kurssi tulee suorittaa mahdollisimman lähellä ennen ylioppilaskoetta.

PAKOLLISET KURSSIT

ENA1 Nuori ja hänen maailmansa
Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin, ja kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kirjallisen viestinnän harjoitukset ovat tyypiltään epävirallisia. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita. Numeroarviointi.

ENA2 Viestintä ja vapaa-aika
Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti ja vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla vankennetaan englanninkielisen kulttuurin tuntemusta. Puheviestintä korostuu edelleen kurssin työskentelyssä ja myös kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Numeroarviointi.

ENA3 Opiskelu ja työ
Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään. Aihepiiristä johtuen tekstit ovat aiempaan verrattuna virallisluonteisempia. Sekä suullinen että kirjallinen harjoittelu liittyvät em. aihepiireihin; laaditaan mm. työpaikkahakemus ja CV. Numeroarviointi.

ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit. Tekstit ovat entistä pidempiä ja siksi kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. Kirjallista ilmaisua harjoitetaan laatimalla tekstejä erilaisiin viestinnällisiin tarkoituksiin. Numeroarviointi.

ENA5 Kulttuuri
Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Opiskelijat valmistavat valitsemistaan kulttuurin osa-alueista tuotoksia ja esittelevät ne ryhmälleen. Aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kirjallisuus, kuvataiteet, musiikki, elokuva ja/tai teatteri ja tanssi. Kurssi voidaan arvioida portfoliona. Numeroarviointi.

ENA6 Tiede, talous ja tekniikka
Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, talouselämä ja viestinnän eri muodot. Jatketaan lukemisstrategioiden harjoittelua ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Numeroarviointi.

VALTAKUNNALISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

ENA7 Luonto ja kestävä kehitys
Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Aihepiirin tekstejä käsitellään monipuolisesti ja ympäristöilmiöihin perehdytään maailmanlaajuisesta näkökulmasta. Kieliopissa kerrataan keskeisiä asioita sekä harjoitellaan yo-koetta varten. Numeroarviointi.

ENA8 Suullinen kurssi
Kurssilla pyritään käyttämään monipuolisia työtapoja, joiden avulla harjoitetaan opiskelijoiden kielellistä kompetenssia. Opiskelijaa ohjataan kiinnittämään huomiota äidinkielen ja opiskeltavan kielen viestinnän eroihin. Työskentely tapahtuu lähinnä pareittain tai pienissä ryhmissä. Sujuvuutta ja viestintätapoja harjoitetaan keskusteluissa ja pienissä suullisissa esityksissä. Kurssin sisällöstä noin 2/3 muodostuu suullisista harjoitteista ja noin 1/3 suullisesta kurssikokeesta. Kurssin arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön opiskelijan suullisesta kielitaidosta. Numeroarviointi.

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

ENA9 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen
Kurssi edellyttää kaikkien pakollisten kurssien suorittamista ja se on ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi. Aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet. Sanaston hallintaa vahvistetaan ja kieliopista kerrataan keskeisiä asioita. Harjoitetaan yo-kokeen erilaisia testaustyyppejä sekä kuuntelussa, tekstin ymmärtämisessä että kirjoittamisessa. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

ENA 10 Tekstin tuottamisen ja luovan kirjoittamisen kurssi
Kurssin sisältö perustuu Cambridgen AS-levelin opetussuunnitelmaan. Kurssilla käsitellään erilaisia tekstejä ja tavoitteena on, että opiskelija oppii ottamaan kantaa kirjallisesti. Kurssilla opiskellaan erilaisia kirjoittamisen tyylejä ja tuotetaan erilaisia tekstejä. Kurssi valmistaa AS-levelin kielikokeeseen. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

ENA 11 Kirjallisuuskurssi

Kurssilla luetaan ja analysoidaan kolme englanninkielistä romaania. Kurssi toteutetaan osittain luokassa ja osittain online tai google classroom kurssina. Oppilaat lukevat romaanit omalla ajalla ja luokassa tavataan muutaman kerran jaksoissa siten, että järjestetään ryhmäkeskustelut ja analysoinnit kyseisistä romaaneista. Kirjat ilmoitetaan ensimmäisellä kurssi tapaamisella. Kurssin arviointi perustuu kolmeen kirjallisuusesseen. Jokaisesta romaanista kirjoitetaan yksi essee. Arviointi: Suoritusmerkintä.

ENA 16 Newswatch

The course introduces students to a variety of current news from the perspective of  e.g. British, American and Australian media. The emphasis of the course is on comprehension and discussion. Students read newspaper and online articles, watch news clips and listen to radio broadcasts. They compare the news items and different media (television, traditional newspapers, the internet and the wireless). In addition, students analyse how the geographical location and political alignment affect the news and the reporting.


ENA 17 International Court of Justice

Kurssin tarkoituksena on antaa opiskelijoille perustiedot Kansainvälisestä tuomioistuimesta sekä sen toimintaan liittyvistä asioista kuten esim. mitä sen toimivaltaan kuuluu. Keskeisenä asiana on Kansainvälisen tuomioistuimen toiminnan simulointi olemassa olevien tapausten kautta. Opiskelijat pääsevät harjoittelemaan sekä tuomareina että lakimiehinä. Kurssi on englannin ja historian yhteinen koulukohtainen soveltava kurssi. Kurssin opetuskieli on englanti. Arviointi perustuu täysin tuntiaktiivisuuteen. Arviointi:Suoritusmerkintä.