Yhteiskuntaoppi (YH)

 Pakolliset kurssit

xLyh1  Suomalainen yhteiskunta

Kurssi perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja niissä vaikuttamiseen. Kurssi keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat demokratia, yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta korostaen. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  ymmärtää suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteet paikallisella ja valtiollisella tasolla  tuntee kansalaisen perusoikeudet, vaikuttamiskeinot ja -mahdollisuudet sekä kiinnostuu yhteiskunnallisesta osallistumisesta. Numeroarviointi.

xLyh2 Taloustieto

Taloustieteisiin pohjautuva kurssi johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Se käsittelee mikro ja makrotalouden kysymyksiä kansalaisten, yritysten ja valtioiden näkökulmista. Kurssilla perehdytään talouden ja politiikan kytköksiin sekä työnteon ja yrittämisen merkitykseen hyvinvointivaltion rahoittamisessa. Lisäksi tarkastellaan talouden ja ympäristön suhdetta kestävän kehityksen näkökulmasta. Numeroarviointi.

xLyh3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma

Kurssi perehdyttää Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen ja yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa ja globalisoituvassa maailmassa. Kurssi aikana opitaan seuraamaan ajankohtaisia maailman tapahtumia. Se kannustaa osallistumaan erilaisia kansainvälisen politiikan ilmiöitä koskevaan keskusteluun. Kurssin toteuttamisessa painotetaan tutkivaa oppimista, jossa hyödynnetään mediaa ja muita monipuolisia informaatiolähteitä Numeroarviointi.

 

Valtakunnallinen syventävä kurssi

xLyh4 Kansalaisen lakitieto

Kurssilla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden käytön perusasioihin. Tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedon lähteisiin sekä paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen. Mahdollisuuksien mukaan kurssilla vieraillaan asianajotoimistossa tutustumassa lakimiehen ammattiin sekä käräjäoikeudessa tutustumassa tuomioistuimeen ja suomalaiseen oikeudenkäyntiin. Kurssilla tutustutaan mm. seuraaviin oikeudenaloihin: sopimusoikeus, perheoikeus, työoikeus, kuluttajansuoja, velka, vakuudet ja maksukyvyttömyys, asunnon kauppa ja vuokraus sekä rikos- ja prosessioikeus. Numeroarviointi.

 

Koulukohtaiset syventävät kurssit

xLyh5 Kertauskurssi

Kurssi on tarkoitettu yhteiskuntaopin ylioppilaskirjoituksiin osallistuville. Kurssilla kerrataan YH1-YH4 kurssien sisältöä ajankohtaisten yhteiskunnallisten tapahtumien avulla. Kurssilla harjoitellaan myös koetekniikkaa kirjoittamalla esseitä, tekemällä lähdetehtäviä sekä tekemällä harjoituskokeita. Suoritusmerkintä.

xLyh6 Tulevaisuuden yhteiskunta

Kurssin tehtävänä on auttaa opiskelijaa sisäistämään yh-linjan omaleimaisuus ja erityislaatuisuus. Yleisen lukio-opiskeluun ohjaavan opastuksen lisäksi kurssin opiskelijaa rohkaistaan pohtimaan omaa opiskeluaan, tavoitteitaan, arvojaan suhteessa yhteiskunnan ajankohtaisiin ilmiöihin. Kurssi auttaa opiskelijaa ymmärtämään poliittisen, taloudellisen ja kulttuurisen toiminnan kenttää, jossa hänen odotetaan jo lähitulevaisuudessa omaksuvan yhä suurempaa roolia. Samalla opiskelija tutustuu erilaisiin Suomessa toimiviin instituutioihin, tutkimuslaitoksiin ja yrityksiin. Kurssin lopputyönä opiskelija palauttaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman, johon liitetään abivuonna avattava aikakapseli. Kurssista suoritetaan lukiotaipaleen ensimmäisessä jaksossa 2/3 ja loput 1/3 viimeisenä lukiovuotena. Suoritusmerkintä.

xLyh7 Johdatus yhteiskuntatieteisiin

Kurssilla tutustutaan yhteiskuntatieteiden keskeisiin osa-alueisiin ja yhteiskuntateorioiden klassikoihin. Kurssilla opiskelija oppii itsenäisesti jäsentämään ja hyödyntämään klassikkoja oman yhteiskunnallisen ajattelunsa työvälineinä. Kurssi syventää yhteiskunnallista ja yhteiskuntafilosofista ajattelua sekä kurssien Yh1 ja Yh2 sisältöä. Kurssi suoritetaan osin etäopiskeluna ja lähiopetuksena. Lähiopetuksessa käsitellään tutkimustehtäviä, opiskelijoiden tekemiä referaatteja ja tehtäviä. Kurssi on tarkoitettu vain yhteiskunta- ja talouslinjan opiskelijoille.Kurssin oppikirjana käytetään Sixten Korkmanin teosta Talous ja utopia. Suoritusmerkintä.

xLyh8 Yhteiskuntatieteiden jatkokurssi

Kurssilla tutustutaan sosiologian perusteisiin. Aihepiirejä ovat mm. rikos, media, perhe, uskonto, sukupuoli, työ, talous ja yhteiskuntaluokat. Osa teemoista käsitellään yhdessä, osaan opiskelijat tutustuvat omatoimisesti ja raportoivat oppimastaan. Sosiologian klassikot (Comte, Durkheim, Weber) tulevat kurssilla tutuksi, mutta painopiste on kaikkein ajankohtaisimmissa sosiaalisissa ja yhteiskunnallisissa ilmiöissä. Kurssia suositellaan erityisesti opiskelijoille joita kiinnostaa valtio- ja yhteiskuntatieteelliset jatko-opinnot. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

xLyh9 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja johtajuus

Kurssilla perehdytään yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen yritysten, puolueiden, etujärjestöjen ja kansalaisjärjestöjen näkökulmasta. Kurssin toisena teemana on johtajuus. Millaisia kykyjä ja menetelmiä erilaisten organisaatioiden johtaminen vaatii? Kurssi syventää Yh1 kurssiin kuuluvia yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemoja: miten tavoitteet muuttuvat päätöksiksi organisaatioiden, yritysten ja koko yhteiskunnan tasolla? Suoritusmerkintä. 

xLyh10 Lakitiedon syventävä kurssi

Kurssilla perehdytään juridiikan soveltamiseen eri oikeudenaloilla. Kurssi muodostuu käytännön juridisista tehtävistä ja ongelmanratkaisusta. Eri oikeusaloihin tutustutaan yhteistyöyritysten eli asianajotoimistojen kanssa. Lisäksi kurssilla perehdytään syvällisemmin tuomioistuinjärjestelmään ja oikeudenkäyttöön Suomessa. Kurssi syventää YH4 lakitiedon kurssin oppisisältöjä ja soveltuu juridiikasta yleisesti kiinnostuneille ja erityisesti oikeustieteen opinnoista ja lakimiehen ammatista kiinnostuneille. Kurssin menestyksekkään suorittamisen edellytyksenä on Kansalaisen lakitieto- kurssin suorittaminen. Suoritusmerkintä.

xLyh11 Globalisaatio ja kestävä kehitys

Kurssilla tutustutaan maailman läpikotaiseen muutokseen perehtymällä maapallon taloudelliseen, poliittiseen ja kulttuuriseen globalisaatioon. Lisäksi perehdytään erilaisiin kehityksen mukanaan tuomiin ongelmiin kestävän kehityksen näkökulmasta. Kurssi on ajankohtaisia ilmiöitä painottava ja monitieteinen. Yhteiskuntatieteellisten sisältöjen ohella käsitellään erityisesti maantieteen aihepiirejä. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

xLyh12 Maailmantalous ja politiikka

Kurssilla perehdytään globaalin talouden, liiketoiminnan ja politiikan toimintaympäristöön. Tutustumme maailmantalouden ja maailmanpolitiikan kannalta keskeisimpien valtioiden taloudellisiin ja poliittisiin päämääriin. Hahmotamme eri maanosien geopoliittisia, strategisia ja taloudellisia asetelmia sekä voimasuhteita. Kurssin teemoina ovat suurvaltapolitiikka (Yhdysvallat, Kiina, Venäjä, Intia, Japani, EU), maailmantalous, liittokuntien merkitys ja toiminta (mm. Nato) sekä ajankohtaiset talouden ja politiikan ilmiöt, joilla on vaikutusta koko maailmantalouteen ja maailmanpolitiikkaan. Kurssi on hyödyllinen myös muille kuin yt-linjan opiskelijoille, jotka aikovat osallistua yhteiskuntaopin ylioppilaskirjoituksiin. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti yhteiskunta- ja talouslinjan opiskelijoille, mutta myös muut opiskelijat voivat ilmoittautua kurssille, mikäli paikkoja on vapaana. Suoritusmerkintä.

 xLyh13 YT-linjamatka

YT-linja järjestää toisen tai kolmannen opiskeluvuoden aikana opintomatkan, jossa perehdytään tietyn kohdemaan talouteen ja yhteiskuntaan. Opintomatkalla voi suorittaa kurssin tekemällä matkaan liittyvät kurssisuoritukset. Hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu ennakkotehtävien ja matkalla suoritettavien osioiden lisäksi loppuraportin kirjoittaminen. Opintomatkan kurssitehtävät ovat matkakohtaiset ja työtapa saattaa vaihdella kohteesta riippuen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.  

 

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

xLsyh1 & xLsyh2  Model United Nations

Opiskelijat osallistuvat yhteen Yhdistyneiden kansakuntien toimintaa simuloivaan kansainväliseen konferenssiin, esim. THIMUNiin. Lisäksi opiskelijat osallistuvat Kulosaaren yhteiskoulun yhdeksäsluokkalaisille suunnatun MUN -konferenssin järjestämiseen.

Students participate in one conference, such as THIMUN, which simulates the work of the United Nations and also participate in the organisation of the MUN -conference held in Kulosaari Secondary School.

xLsyh3 MEP - Model European Parliament

Model European Parliament tutustuttaa eurooppalaiseen päätöksentekoon. MEP-konferensseja järjestetään kolmella eri tasolla kansallinen MEP, jossa opetellaan konferenssin työtavat ja käytänteet. MEP-Baltic Sea Region ja MEP-international keräävät opiskelijoita joka Itämeren alueen valtioista tai koko Euroopasta. Osallistumalla kansalliseen MEP-konferenssiin voit hakea yhdeksi Suomen edustajaksi maamme delegaatioon. Osallistuminen ja valmistavien tehtävien tekemine tuottaa kurssisuorituksen, jonka voi hyväksilukea YT-kurssiksi. MEP-työkielenä käytetään englantia. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.