Venäjä B3-kieli (VEB3)

Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä.

 

xLveb31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

Kurssilla tutustutaan venäjän kieleen ja sen asemaan maailmassa. Kurssin aihepiirejä ovat tervehtiminen ja esittäytyminen ja itsestä ja perheestä kertominen. Numeroarviointi.

xLveb32 Matkalla maailmassa

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä tavanomaisissa arkielämän kohtaamis- ja asiointitilanteissa. Numeroarviointi.

xLveb33 Elämän tärkeitä asioita

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja erilaisia vuorovaikutustilanteita. Kurssin teemoina ovat vapaa-ajanvietto ja harrastukset. Numeroarviointi.

xLveb34 Monenlaista elämää

Kurssin aihepiireissä kiinnitetään huomiota eroavaisuuksiin venäjän- ja suomenkielisessä vuorovaikutuksessa. Numeroarviointi

xLveb35 Hyvinvointi ja huolenpito

Kurssilla harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja keskustella eri tilanteissa ja eri aihepiireistä, kuten hyvinvointi, ihmissuhteet ja elämänvaiheet. Numeroarviointi.

xLveb36 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla tutustutaan venäjänkielisten maiden kulttuurielämään ja sen ilmentymiin mediassa. Numeroarviointi.

xLveb37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Kurssilla opitaan kertomaan suomalaisesta koulusta ja  ja omasta koulunkäynnistä sekä verrataan niitä venäläiseen järjestelmään. Kurssillä käsitellään myös työelämään ja tulevaisuuden suunnitelmiin liittyviä asioita. Numeroarviointi.

xLveb38 Yhteinen maapallomme

Yhteiskunnallinen toiminta venäjänkielisissä maissa. Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt sekä luontoon suhtautuminen ja kestävä kehitys omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Numeroarviointi.

xLveb39 Kansainvälinen toiminta

Kurssilla syvennetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä kansainvälisestä yhteistyöstä. Kurssin aihepiireinä ovat tiede, talous ja tekniikka. Numeroarviointi

xLveb310 Viesti puhuen ja kirjoittaen

Kurssilla vahvistetaan suullista kielitaitoa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä. Numeroarviointi.

 

Koulukohtainen syventävä kurssi

xLveb311 Abikurssi

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen harjoittelemalla ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä ja vastaustekniikkaa. Keskeistä sanastoa ja rakenteita kerrataan tarpeiden mukaan. Suoritusmerkintä.