Terveystieto (TE)

Pakollinen kurssi

xLte1 Terveyden perusteet

Pakollisella kurssilla syvennetään ymmärrystä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä opitaan tunnistamaan ja arvioimaan niiden toteutumista omassa elämässä, lähiyhteisössä ja ympäristössä sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Keskeistä on myös itsehoitovalmiuksien ja arjen terveysosaamisen kehittäminen sekä mielenterveyden suojaaminen. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLte2 Ihminen, ympäristö ja terveys 

Kurssilla tarkastellaan terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta voimavarana ja perehdytään sosiaaliseen kestävyyteen osana kestävän tulevaisuuden tavoitteita. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä perimään ja ympäristöön liittyvien tekijöiden yhteyksistä ja vaikutuksista terveyteen ja toimintakykyyn. Numeroarviointi.

xLte3 Terveyttä tutkimassa

Kurssilla luodaan kokonaiskuvaa terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historiallisista kehityslinjoista ja tulevaisuuden haasteista pääpiirteissään. Kurssilla vahvistetaan opiskelijan valmiuksia hankkia ja arvioida terveyteen liittyvää tutkimus- ja arkitietoa ja soveltaa terveysosaamistaan aktiivisena kansalaisena. Opiskelija toteuttaa joko pienimuotoisen terveystutkimuksen (kohdistuen joko fyysiseen, sosiaaliseen tai mielenterveyden osa-alueeseen tai terveyspoliittiseen päätöksentekoon tai -kehityslinjohin) tai toimintakyvyn mittaamisen tutkimuksen osana kurssin arviointia. Numeroarvionti.

Koulukohtainen syventävä kurssi

xLte4 Terveystiedon abikurssi

Terveystiedon abikurssin tavoitteena on tarkentaa kunkin opiskelijan tieto- ja taitotaso terveystieto-oppiaineessa oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisen tueksi sekä tiivistää terveystiedon keskeisiä sisältöjä ja vahvistaa keskeisten käsitteiden hallintaa ja ymmärtämistä sekä harjoittaa reaalikokeen kysymyksiin vastaamisen tekniikoita. Suoritusmerkintä.