Suomi toisena kielenä (S2)

Suoritusjärjestys

Kurssit toteutetaan pelkästään suomeksi.

Suomen kielen opinnot alkeista aloittavat lukevat opintojen alussa kurssit xLss21 - xLss24, joiden jälkeen suositellaan suomi toisena kielenä -opintoihin valmentavaa xLs210-kurssia. Ne opiskelijat, jotka hallitsevat suomen kielen perusteet, aloittavat opinnot xLs210-kurssilla ja sen  jälkeen suoritetaan pakolliset kurssit xLs21 - xLs26.

Kurssit suositellaan suoritettavaksi järjestyksessä, mutta tarvittaessa kursseja voi suorittaa myös haluamassaan järjestyksessä. xLs28 on abikurssi, joka suositellaan suoritettavaksi ennen ylioppilaskirjoituksia.

Valtakunnalliset pakolliset kurssit

xLs21 Tekstit ja vuorovaikutus

Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja vuorovaikutuksesta syvenee. Hänen monilukutaitonsa sekä kykynsä toimia vuorovaikutustilanteissa tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti lisääntyy. Hän harjaantuu tarkkailemaan ja kehittämään omia taitojaan kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana erilaisissa viestintäympäristöissä. Hän osaa käyttää luontevasti ja monipuolisesti suomen kielen keskeisiä rakenteita. Numeroarviointi.

xLs22 Kieli, kulttuuri ja identiteetti

Opiskelijan käsitys suomen kielen rakenteesta, kielen vaihtelusta ja vuorovaikutuksesta monipuolistuu. Opiskelija saa yleiskuvan kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle. Numeroarviointi.

xLs23 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

Opiskelija harjoittelee kaunokirjallisten tekstien tulkintaa kirjallisesti ja suullisesti, ja hänen käsityksensä kaunokirjallisuudesta ja sen kielellisistä keinoista monipuolistuu. Hän saa yleiskuvan suomalaisesta kulttuurista ja kaunokirjallisuuden lajeista sekä oppii tulkitsemaan kuvaa ja liikkuvaa kuvaa. Numeroarviointi.

xLs24 Tekstit ja vaikuttaminen

Opiskelija harjoittelee vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoja ja parantaa kriittistä lukutaitoaan. Hän oppii ymmärtämään erilaisia kielenkäyttötilanteita sekä erityyppisiä suullisia, kirjallisia ja multimodaalisia asiatekstejä, erityisesti mielipidetekstejä. Hän rohkaistuu muodostamaan ja ilmaisemaan mielipiteensä ja oppii perustelemaan niitä. Hän oppii ymmärtämään, miten kielellä vaikutetaan. Numeroarviointi.

xLs25 Teksti ja konteksti

Opiskelija oppii tarkastelemaan erilaisia tekstejä niiden piirteiden, kontekstin ja intertekstuaalisuuden näkökulmasta. Hän tuottaa ja erittelee erilaisia tekstilajeja, kuten esseitä. Opiskelija kiinnittää huomiota tekstin tyyliin ja harjaantuu itsenäiseen kirjoitusprosessiin. Hän tarkastelee erilaisia suullisia vuorovaikutustilanteita ja kehittää tieto- ja viestintäteknologista osaamistaan. Numeroarviointi.

xLs26 Nykykulttuuri ja kertomukset

Opiskelija tutustuu suomalaiseen nykykulttuuriin, erityisesti kirjallisuuteen sekä muihin taiteisiin ja mediakulttuuriin. Kurssilla vertaillaan suomalaista kulttuuria opiskelijoiden tuntemiin muihin kulttuureihin. Opiskelija hyödyntää mediaa kulttuurin välittäjänä, tutustuu ajankohtaisiin teksteihin ja harjoittelee mm. luetun ymmärtämistä ja tekstien selittämistä. Hän oppii toimimaan vuorovaikutustilanteissa eettisesti ja rakentavasti. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLs27 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen

Opiskelija syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitoihin liittyviä tietojaan ja taitojaan sekä oppii arvioimaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. Kurssilla tehdään niin ryhmä- kuin yksilöviestinnänkin tehtäviä. Numeroarviointi.

xLs28 Kirjoittamistaitojen syventäminen

Kurssi valmentaa ylioppilaskirjoitusten suomi toisena kielenä -kokeeseen.Kurssin tavoitteena on syventää ja monipuolistaa opiskelijan kirjallisen ilmaisun ja tekstien tuottamisen taitoja. Opiskelija perehtyy ajankohtaisiin media- ja kulttuuriaiheisiin, varmentaa kielen rakenteiden hallintaa, harjaantuu kirjoitusprosessiin ja kehittää omaa ilmaisuaan. Numeroarviointi.

 xLs29 Lukutaitojen syventäminen

Kurssilla luetaan erilaisia tekstejä (esim. novelleja, mediatekstejä, tietotekstejä) ja tehdään niihin liittyviä tehtäviä. Tavoitteena on parantaa luetun ymmärtämistä ja harjoitella tekstien analysointia sekä syventää opiskelijan kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa. Tarjotaan vuorovuosin xLs211 kurssin kanssa. Numeroarviointi.

 

Koulukohtaiset syventävät kurssit

xLs210 Lukio-opintoihin valmistava kurssi

Kurssi valmentaa opiskelijaa lukion suomi toisena kielenä -opintoihin, ja se suositellaan suoritettavaksi ennen pakollisia S21 - S26-kursseja. Kurssin tavoitteena on varmistaa, että opiskelija selviytyy tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa kirjallisesti ja suullisesti. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

xLs211 Sanastokurssi

Kurssin tavoitteena on laajentaa opiskelijoiden sanavarastoa mm. ajankohtaisia artikkeleita lukemalla. Kurssilla käydään läpi eri sanatyyppejä ja -vartaloita ja kerrataan, miten sanoja muodostetaan. Tarjotaan vuorovuosin xLs29-kurssin kanssa. Suoritusmerkintä.

xLs212/xLäi12 Näytelmäkirjallisuuden ja teatterin kurssi

Kurssilla tutustutaan joihinkin näytelmäkirjallisuuden klassikoihin tai nykynäytelmiin toiminnallisin opetusmenetelmin. Kurssiin kuuluu koulun ulkopuolisia vierailuja mm. teatterikorkeakouluun, erilaisiin teatteritaloihin sekä esityksiin ja mahdollisuuksien mukaan myös harjoituksiin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

xls213/xLäi13 Elokuvan ja tv-sarjojen maailma

Kurssilla tutustutaan elokuvan ja televisiodraaman eri lajityyppeihin, niiden kehitykseen ja tulkintaan sekä ilmaisukeinoihin elokuvia katselemalla ja analysoimalla. Kurssilla tuotetaan myös pieniä elokuvailmaisuun liittyviä kurssitöitä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

xls214/xLäi 14 Luova kirjoittaminen

Kurssilla harjoitellaan erilaisten fiktiivisten tekstien kirjoittamista (esim. kertomus, novelli, runo). Tutustutaan monenlaisiin fiktiivisiin tekstilajeihin ja tehdään kirjallista ilmaisua kehittäviä harjoituksia. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

xls215/xLäi15 Monimuotoinen media

Kurssilla tutustutaan erilaisiin medioihin, median historiaan ja muutokseen sekä asemaan nyky-yhteiskunnassa. Kurssin aikana tehdään paljon erilaisia vierailukäyntejä, joilla perehdytään  muun muassa erilaisten mediasisältöjen tuottamiseen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

xls216/xLäi16 Shakespeare and Tudor England

Tällä englannin kielen, äidinkielen ja historian yhteisellä kurssilla tutustutaan Shakespearen tuotantoon ja Elisabethin ajan Englantiin. Kurssilla luetaan näytelmätekstejä ja kirjoitetaan sekä luovia että analyyttisia tekstejä. Kurssilla toteutetaan mahdollisesti myös näytelmäprojekti. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

Tämä kurssi tulee olla suoritettuna, mikäli opiskelija haluaa osallistua Stratford-upon-Avon Shakespeare Study Trip to England-kurssille (Lena16), joka sisältää opintomatkan.

xls217/ xläi10 Vertailevaa kielenhuoltoa

Kurssilla vertaillaan opiskelemiesi kielten rakenteita ja oikeinkirjoituksen käytänteitä. Kurssin aikana harjoittelet sellaisia kirjoittamiseen liittyviä seikkoja, jotka tuottavat kirjoittajille yleisesti ongelmia (esim. välimerkit, yhdyssanat, isot ja pienet alkukirjaimet, selkeät virkerakenteet) sekä kertaat kielen käsitteitä, joiden tuntemuksesta on hyötyä sekä vieraiden kielten opiskelussa että tekstien kielen analyysissa ylioppilaskokeessa. Tavoitteena on, että opit tuottamaan mahdollisimman selkeitä ja virheettömiä tekstejä. Kurssin lopussa sinulla on käsitys siitä, millaisia oikeinkirjoitussääntöjä liittyy niihin kieliin, joilla kirjoitat, ja osaat soveltaa niitä myös erikielisissä omissa teksteissäsi. Suoritusmerkintä.

 

 SUOMI VIERAANA KIELENÄ

xLss21 Hyvää päivää, hauska tutustua

Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

xLss22 Jokapäiväinen elämä

Kurssin aihepiireinä ovat koti, suku, ystävät ja muut ihmissuhteet, vapaa-ajan vietto ja harrastukset sekä nuorten jokapäiväiseen elämään liittyvät kiinnostuksen kohteet, rutiinit ja sanasto. Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista sekä laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

xLss23 Opiskelu, työ ja tulevaisuudensuunnitelmat

Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien suunnitelmien ja toiveiden kuvailua. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, kuten mielipiteen ilmaisemista, sekä vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

xLss24 Meillä ja muualla

Kurssin aihepiireinä ovat opiskelijoiden oman maan sekä kohdekielisen maan (Suomen) ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.