Suomi toisena kielenä (S2)

Suoritusjärjestys

Kurssit toteutetaan pelkästään suomeksi.

Suomen kielen opinnot alkeista aloittavat lukevat opintojen alussa kurssit xLss21 - xLss24, joiden jälkeen suositellaan suomi toisena kielenä -opintoihin valmentavaa xLs210-kurssia. Ne opiskelijat, jotka hallitsevat suomen kielen perusteet, aloittavat opinnot xLs210-kurssilla ja sen  jälkeen suoritetaan pakolliset kurssit xLs21 - xLs26.

Kurssit suositellaan suoritettavaksi järjestyksessä, mutta tarvittaessa kursseja voi suorittaa myös haluamassaan järjestyksessä. xLs28 on abikurssi, joka suositellaan suoritettavaksi ennen ylioppilaskirjoituksia.

xLs210 Lukio-opintoihin valmistava kurssi

Kurssi valmentaa opiskelijaa lukion suomi toisena kielenä -opintoihin, ja se suositellaan suoritettavaksi ennen pakollisia xLs21-xLs26-kursseja. Kurssin tavoitteena on varmistaa, että opiskelija selviytyy tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa kirjallisesti ja suullisesti. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset pakolliset kurssit

xLs21 Tekstit ja vuorovaikutus

Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja vuorovaikutuksesta syvenee. Hänen monilukutaitonsa sekä kykynsä toimia vuorovaikutustilanteissa tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti lisääntyy. Hän harjaantuu tarkkailemaan ja kehittämään omia taitojaan kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana erilaisissa viestintäympäristöissä. Hän osaa käyttää luontevasti ja monipuolisesti suomen kielen keskeisiä rakenteita. Numeroarviointi.

xLs22 Kieli, kulttuuri ja identiteetti

Opiskelijan käsitys suomen kielen rakenteesta, kielen vaihtelusta ja vuorovaikutuksesta monipuolistuu. Opiskelija saa yleiskuvan kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle. Numeroarviointi.

xLs23 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

Opiskelija harjoittelee kaunokirjallisten tekstien tulkintaa kirjallisesti ja suullisesti, ja hänen käsityksensä kaunokirjallisuudesta ja sen kielellisistä keinoista monipuolistuu. Hän saa yleiskuvan suomalaisesta kulttuurista ja kaunokirjallisuuden lajeista sekä oppii tulkitsemaan kuvaa ja liikkuvaa kuvaa. Numeroarviointi.

xLs24 Tekstit ja vaikuttaminen

Opiskelija harjoittelee vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoja ja parantaa kriittistä lukutaitoaan. Hän oppii ymmärtämään erilaisia kielenkäyttötilanteita sekä erityyppisiä suullisia, kirjallisia ja multimodaalisia asiatekstejä, erityisesti mielipidetekstejä. Hän rohkaistuu muodostamaan ja ilmaisemaan mielipiteensä ja oppii perustelemaan niitä. Hän oppii ymmärtämään, miten kielellä vaikutetaan. Numeroarviointi.

xLs25 Teksti ja konteksti

Opiskelija oppii tarkastelemaan erilaisia tekstejä niiden piirteiden, kontekstin ja intertekstuaalisuuden näkökulmasta. Hän tuottaa ja erittelee erilaisia tekstilajeja, kuten esseitä. Opiskelija kiinnittää huomiota tekstin tyyliin ja harjaantuu itsenäiseen kirjoitusprosessiin. Hän tarkastelee erilaisia suullisia vuorovaikutustilanteita ja kehittää tieto- ja viestintäteknologista osaamistaan. Numeroarviointi.

xLs26 Nykykulttuuri ja kertomukset

Opiskelija tutustuu suomalaiseen nykykulttuuriin, erityisesti kirjallisuuteen sekä muihin taiteisiin ja mediakulttuuriin. Kurssilla vertaillaan suomalaista kulttuuria opiskelijoiden tuntemiin muihin kulttuureihin. Opiskelija hyödyntää mediaa kulttuurin välittäjänä, tutustuu ajankohtaisiin teksteihin ja harjoittelee mm. luetun ymmärtämistä ja tekstien selittämistä. Hän oppii toimimaan vuorovaikutustilanteissa eettisesti ja rakentavasti. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLs27 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen

Opiskelija syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitoihin liittyviä tietojaan ja taitojaan sekä oppii arvioimaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. Kurssilla tehdään niin ryhmä- kuin yksilöviestinnänkin tehtäviä. Numeroarviointi.

xLs28 Kirjoittamistaitojen syventäminen

Kurssi valmentaa ylioppilaskirjoitusten suomi toisena kielenä -kokeeseen.Kurssin tavoitteena on syventää ja monipuolistaa opiskelijan kirjallisen ilmaisun ja tekstien tuottamisen taitoja. Opiskelija perehtyy ajankohtaisiin media- ja kulttuuriaiheisiin, varmentaa kielen rakenteiden hallintaa, harjaantuu kirjoitusprosessiin ja kehittää omaa ilmaisuaan. Numeroarviointi.

 xLs29 Lukutaitojen syventäminen

Kurssilla luetaan erilaisia tekstejä (esim. novelleja, mediatekstejä, tietotekstejä) ja tehdään niihin liittyviä tehtäviä. Tavoitteena on parantaa luetun ymmärtämistä ja harjoitella tekstien analysointia sekä syventää opiskelijan kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa. Tarjotaan vuorovuosin xLs212 kurssin kanssa. Numeroarviointi.

 

Koulukohtaiset syventävät kurssit

Kurssit toteutetaan pelkästään suomeksi.

xLs210 Lukio-opintoihin valmistava kurssi

Kurssi valmentaa opiskelijaa lukion suomi toisena kielenä -opintoihin, ja se suositellaan suoritettavaksi ennen pakollisia S21 - S26-kursseja. Kurssin tavoitteena on varmistaa, että opiskelija selviytyy tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa kirjallisesti ja suullisesti. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

xLs211 Kirjallisuusdiplomi

Opiskelija lukee 15 - 17 teosta, jotka edustavat eri kirjallisuuden lajeja: proosaa, lyriikkaa, draamaa ja tietokirjaliisuutta. Kurssia voi suorittaa koko lukion ajan. Teoksista tehdään erilaisia kirjallisia tai suullisia analyysejä ja tulkintoja. Suoritusmerkintä.

xLs212 Sanastokurssi

Kurssin tavoitteena on laajentaa opiskelijoiden sanavarastoa mm. ajankohtaisia artikkeleita lukemalla. Kurssilla käydään läpi eri sanatyyppejä ja -vartaloita ja kerrataan, miten sanoja muodostetaan. Tarjotaan vuorovuosin xLs29-kurssin kanssa. Suoritusmerkintä.

 

SUOMI VIERAANA KIELENÄ

xLss21 Hyvää päivää, hauska tutustua

Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

xLss22 Jokapäiväinen elämä

Kurssin aihepiireinä ovat koti, suku, ystävät ja muut ihmissuhteet, vapaa-ajan vietto ja harrastukset sekä nuorten jokapäiväiseen elämään liittyvät kiinnostuksen kohteet, rutiinit ja sanasto. Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista sekä laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

xLss23 Opiskelu, työ ja tulevaisuudensuunnitelmat

Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien suunnitelmien ja toiveiden kuvailua. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, kuten mielipiteen ilmaisemista, sekä vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

xLss24 Meillä ja muualla

Kurssin aihepiireinä ovat opiskelijoiden oman maan sekä kohdekielisen maan (Suomen) ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.