Ranska A-kieli (RAA)

Suoritusjärjestys

Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Syventävät valtakunnalliset ja koulukohtaiset kurssit suoritetaan pakollisten kurssien jälkeen.

 

Pakolliset kurssit

xLraa1 Kieli ja maailmani

Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa perusrakenteiden hallintaa. Aihepiirit arjesta, harrasteista, ystävyys- ja perhesuhteista. Numeroarviointi.

xLraa2 Ihminen verkostoissa 

Kurssilla käsitellään erilaisia medioita hyödyntäen hyvinvointiin sekä ihmissuhteisiin liittyviä teemoja. Numeroarviointi.

xLraa3 Kulttuuri-ilmiöt

Kurssilla käsitellään  Ranskan ja ranskankielisten maiden kulttuuria ja kulttuurielämää  laaja-alaisesti ja laaditaan näistä erilaisia tuotoksia. Numeroarvionti.

xLraa4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Kurssilla pohditaan yhteiskunnallisia ilmiöitä ja yksilöiden ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksia esim. analysoimalla uutislähetysten tallenteita tai autenttisia artikkeleita. Numeroarviointi.

xLraa5 Tiede ja tulevaisuus

Aihepiireinä ovat tulevaisuuden visiot, teknologia sekä kestävä elämäntapa ja näihin liittyvät innovaatiot. Numeroarviointi.

xLraa6 Opiskelu, työ ja toimeentulo

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Aihepiireinä ovat omat opiskelu- ja urasuunnitelmat sekä arjen elämä lukion jälkeen. Työmuotoina  esim. curriculum vitae (CV) ja työhaastattelu. Numeroarviointi.

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLraa7 Kestävä elämäntapa

Kurssilla painotetaan taitoa tuottaa ja tulkita kieltä eri kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla jatketaan pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta. Numeroarviointi.

xLraa8 Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti ja taitoa ymmärtää puhuttua kieltä. Kurssin sisällöstä noin 2/3 muodostuu suullisista harjoitteista ja noin 1/3 suullisesta kurssikokeesta. Kurssin lopussa suoritetaan Opetushallituksen suullisen kielitaidon koe, josta saa erillistodistuksen. Kurssin osallistujamäärä on rajoitettu 20 opiskelijaan. Numeroarviointi.

 

Koulukohtainen syventävä kurssi

xLraa9 (xLrab29/xlrab311 - yhdistelmäkurssi) Abiranska

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen harjoittelemalla ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä ja vastaustekniikkaa. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että kaikki ko. aineen pakolliset kurssit on suoritettu hyväksytysti. Keskeistä sanastoa ja kielioppia kerrataan tarpeiden mukaan. Suoritusmerkintä.

xLraa10 Kulttuurikurssi

Kurssilla tutustutaan Ranskan ja ranskankielisten maiden kulttuuriin, mediaan ja kulttuurielämän eri lohkoihin, kuten kirjallisuuteen, runouteen, musiikkiin, elokuvaan, taiteeseen, muotiin ja viestimiin. Kurssiin voi kuulua matka ranskankieliseen maahan. Suoritusmerkintä.