Psykologia (PS)

Suoritusjärjestys

Pakollisen xLps1-kurssin jälkeen kurssit on hyvä suorittaa numerojärjestyksessä. Tästä voi perustellusta syystä poiketa, mutta asiasta kannatta keskustella opettajan kanssa.

Pakollinen kurssi

xLps1 Psyykkinen tominta ja oppiminen

Psykologian pakollisella kurssilla etsitään yleisiä näkökulmia ihmisen psyykkiseen toimintaan. Tavoitteena on on kartuttaa perustietoja psykologian eri osa-alueista, ymmärtää psykologisen tutkimuksen erityispiirteitä ja pohtia psykologian soveltamista omaan elämään. Erityisesti kurssilla kiinnitetään huomiota oppimispsykologiaan. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLps2 Kehittyvä ihminen

Kurssi auttaa opiskelijaa ymmärtämään yksilön psyykkisen kehityksen perustana olevia psykologisia, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä ja niiden keskinäistä riippuvuutta sekä perehdyttää kehityspsykologian keskeisiin teorioihin. Tavoitteena on oppia soveltamaan tietoa omaan elämään. Opiskelija saa myös tietoa kehitykseen liittyvistä mahdollisista ongelmista ja kehityksen tutkimusmenetelmistä. Numeroarviointi.

xLps3 Tietoa käsittelevä ihminen

Kurssilla käsitellään kognitiivisen psykologian perusprosesseja eli sitä, miten ihminen hankkii, muokkaa ja tallettaa tietoa. Aiheita ovat mm. tiedonkäsittelyn biologinen perusta, aivojen eri toiminnot, havaitseminen, muisti, älykkyys ja taitava ajatattelu. Kurssilla harjoitellaan kokeellisen tutkimuksen suunnittelua ja toteuttamista. Numeroarviointi.

xLps4 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys

Kurssilla tutustutaan psyykkisen hyvinvoinnin ja tunne-elämän tasapainon kannalta olennaiseen tutkimukseen ja teorianmuodostukseen. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. stressi, vireystilan säätely, mielenterveys, terapiat ja itsetuntemus. Vankan tietoaineksen lisäksi kurssi tarjoaa opiskelijalle paljon mahdollisuuksia oman elämänhallinnan ja itseymmärryksen taidolliselle kehittämiselle. Numeroarviointi.

xLps5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen

Ihmisellä on omakohtainen sisäinen maailma, mutta hän on samalla myös jatkuvassa vuorovaikutuksessa sosiaalisen ympäristönsä kanssa. Yksilön ja yhteisön dynaaminen suhde liittyy kaikkeen psykologiseen toimintaan. Kurssilla tutustuaan yhtäältä persoonallisuuspsykologiseen teoriaan ja tutkimukseen, toisaalta sosiaalipsykologiseen lähestymistapaan. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset syventävät kurssit

xLps6 Sosiaalipsykologia

Kurssilla syvennetään sosiaalipsykologian osaamista. Erityisesti tarkastellaan sosiaalipsykologian keskeisiä kokeellisia tutkimuksia ja paneudutaan erityisteemoihin, kuten ryhmien väliset suhteet, organisaatiopsykologia, johtajuus, vuorovaikutus ja viestintä. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

xLps7 Psykologian abikurssi

Kurssilla valmistaudutaan psykologian ainereaaliin. Tavoitteena on kerrata opiskelijoiden tarpeiden ja toiveiden pohjalta lukion oppimäärän keskeisiä sisältöjä ja syventää psykologisen tiedon ymmärtämistä. Kurssilla kirjoitetaan harjoitustekstejä, opetellaan analysoimaan aineistoja ja hiotaan vastaustekniikkaa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

xLps8 Psykologian klassikot

Freud, Bandura, Seligman, Loftus… Psykologia perustuu tieteelliselle tutkimukselle. Kursseilla on harvemmin aikaa pysähtyä tarkastelemaan tärkeiden tutkimusten yksityiskohtia. Tällä kurssilla saat tutustua itsellesi mielenkiintoiseen tutkimukseen syvällisemmin. Kurssi antaa pohjaa käyttäytymistieteellisen tutkimuksen metodien ja käytänteiden hallitsemiselle sekä antaa valmiuksia haastavien tieteellisten tekstien analysoinnille. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Halutessaan opiskelijalla on mahdollisuus saada numeroarvointi.

xLps9 Soveltava psykologia

Tekemällä oppii! Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan ohjatusti oma psykologinen tutkimus. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Halutessaan opiskelijalla on mahdollisuus saada numeroarvointi.