header image.
I'm glad to be one of those who got in to KSYK, it was the best thing in my life. Alli

Matematiikka lyhyt oppimäärä (MAB)

Pakolliset kurssit

xLmay1 Luvut ja lukujonot

Kurssilla käsitellään reaalilukuja, peruslaskutoimituksia ja prosenttilaskuja, tulkitaan ja piirretään funktion kuvaajia, opetellaan lukujonoja ja niiden summia sekä logaritmin ja potenssin välistä yhteyttä. Numeroarviointi.

xLmab2 Lausekkeet ja yhtälöt

Kurssilla käsitellään suureiden välistä lineaarista riippuvuutta ja verrannollisuutta, ongelmien muotoilemista yhtälöiksi, yhtälöiden ja yhtälöparien graafista ja algebrallista ratkaisemista, ratkaisujen tulkintaa ja arvioimista ja toisen asteen polynomifunktiota ja toisen asteen yhtälön ratkaisemista. Numeroarviointi.  

xLmab3 Geometria 

Kurssilla käsitellään kuvioiden yhdenmuotoisuutta, suorakulmaisen kolmion trigonometriaa, Pythagoraan lausetta ja Pythagoraan lauseen käänteislausetta, kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittämistä ja geometrian menetelmien käyttöä koordinaatistossa. Numeroarviointi.

xLmab4 Matemaattisia malleja

Kurssilla opiskellaan lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltamista, potenssiyhtälöiden ratkaiseminen, eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla ja lukujonot matemaattisina malleina. Numeroarviointi.

xLmab5 Tilastot ja todennäköisyys

Kurssin keskeisinä sisältöinä ovat jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen, regression ja korrelaation käsitteet, havainto ja poikkeava havainto, kombinatoriikkaa, ennusteiden tekeminen, todennäköisyyden käsite ja sen laskulakien sekä niitä havainnollistavien mallien käyttöä. Numeroarviointi.

xLmab6 Talousmatematiikka (=maa17)

Kurssilla tutustutaan talouselämän käsitteisiin ja kehitetään matemaattisia valmiuksia oman talouden suunnitteluun. Kurssilla opitaan tekemään indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina- ja verotuslaskelmia. Kerrataan ja syvennetään prosenttilaskujen ja yhtälönratkaisun hallintaa sekä opitaan mallintamaan talouden ilmiöitä lukujonojen ja summien avulla. Kurssi antaa hyvät pohjatiedot jatko-opinnoille, esimerkiksi yrittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun. Kurssilla opiskellaan teknisten apuvälineiden käyttöä laskelmien tekemisessä ja sovellustehtävien ratkaisemisessa. Numeroarviointi.

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLmab7 Matematiikan analyysi

Kurssilla tutkitaan muutosnopeutta ja opitaan derivaatan käsite. Opitaan tutkimaan polynomifunktion kulkua derivaatan avulla, polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen ja määrittämään polynomifunktion suurin ja pienin arvo. Numeroarviointi.

xLmab8 Tilastot ja todennäköisyys II

Kurssilla vahvistetaan ja monipuolistetaan tilastojen käsittelytaitoja sekä opitaan, mitä ovat toistokoe, binomijakauma, normaalijakauma ja luottamusväli. Numeroarviointi.

  

Koulukohtaiset syventävät kurssit

xLmab9 Kertauskurssi

Kerrataan ja täydennetään lukion lyhyen matematiikan kursseja sekä valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Numeroarviointi.

xLmab10 Matematiikan tutorkurssi

Lukion 2. vuoden opiskelija toimii tutorina lukion 1. vuoden opiskelijalle kerraten itse samalla oppimaansa. Kurssin suoritus itsenäisesti. Suoritusmerkintä.