Maantiede (GE)

Pakolliset kurssit

xLge1 Maailma muutoksessa 

Kurssilla tutustutaan luonnonilmiöihin, ihmisen toimintaan sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutukseen liittyviin riskeihin maapallolla sekä vertaillaan ja arvioidaan alueiden riskiherkkyyttä ja riskien vaikuttavuutta alueiden luonnonvarojen ja kehittyneisyyden näkökulmasta. Riskien rinnalla analysoidaan maailman eri alueiden myönteistä kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLge2 Sininen planeetta

Kurssilla keskitytään maapallolla esiintyviin luonnonmaantieteellisiin ilmiöihin ja niiden merkitykseen yhteiskunnan toiminnassa ja ihmisten arkielämässä. Käsiteltäviä asioita ovat esimerkiksi maan planetaarisuudesta seuraavat ilmiöt, muuttuvat pinnanmuodot sekä ilma- ja vesikehän liikkeet. Numeroarviointi.

xLge3 Yhteinen maailma 

Kurssilla tarkastellaan ihmistoiminnan alueellisia piirteitä kohteina esimerkiksi väestönkehityksen alueelliset erot, alueiden välinen vuorovaikutus ja kaupunkien maankäyttöön vaikuttavat asiat. Numeroarviointi.

xLge4 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta 

Kurssilla  kehitetään taitoja hankkia, käsitellä, analysoida, tulkita, arvioida ja esittää maantieteellistä tietoa. Osana kurssia laaditaan tutkielma tai toteutetaan paikallisen, alueellisen tai globaalin tason osallistumis- ja vaikuttamisprojekti itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa. Kurssit 1-3 on hyvä olla suoritettuna ennen tätä kurssia. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset syventävät kurssit

xlge5 Maantieteen kertauskurssi

Kurssilla kerrataan maantieteen kurssien tärkeimpiä asioita ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Numeroarviointi.

xLge6 Kehitysmaantiede 

Kurssilla tarkastellaan alueiden kehittyneisyyseroja globaalilla ja paikallisella tasolla ja selvitetään niiden syitä. Esimerkkien avulla tutustutaan erilaisiin kehittyviin valtioihin, esimerkiksi maailman köyhimpiin valtioihin, niiden ongelmiin sekä ja pohditaan erilaisia ratkaisumahdollisuuksia.Lisäksi perehdytään YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja kehitysyhteistyön erilaisiin muotoihin. Suoritusmerkintä.