Kemia (KE)

xLke1 Kemiaa kaikkialla

Kurssi kuuluu Introduction to Natural Sciences kurssikokonaisuuteen eli toteutetaan biologian, fysiikan ja kemian opettajien yhteiskurssina. Kurssilla tarkastellaan atomin rakennetta, jaksollista järjestelmää, aineiden ominaisuuksien selittämistä sidosten avulla  sekä niiden merkitystä ihmiselle ja elinympäristölle. Kurssilla tehdään laboratoriotöitä. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLke2 Ihmisen ja elinympäristön kemia

Tutkitaan orgaanisiin yhdisteisiin sekä laskennalliseen kemiaan, kuten ainemäärän sekä aineen pitoisuuden liittyviä ilmiöitä. Käytetään tietotekniikkaa mallinnukseen. Numeroarviointi.

xLke3 Reaktiot ja energia

Kurssilla tutkitaan kemiallisia reaktioita mm. reaktion tapahtumiseen ja reaktionopeuteen vaikuttavia tekijöitä sekä reaktioon liittyviä energiamuutoksia ja reaktioiden merkityksiä elinympäristössä (esim. teollisuus). Lisäksi perehdytään reaktioyhtälöiden kirjoittamiseen ja stoikiometrisiin laskuihin ja kaasujen yleiseen tilanyhtälöön. Numeroarviointi.

xLke4 Materiaalit ja teknologia

Tarkastellaan sähkökemiallisten ilmiöiden periaatteita ja niihin liittyviä kvantitatiivisia sovelluksia sekä erilaisten materiaalien ominaisuuksia ja valmistusmenetelmiä. Hapettumis-pelkistymisreaktioiden avulla tutkitaan sähkökemiallista jännitesarjaa, normaalipotentiaaleja, kemiallisia pareja ja elektrolyysiä. Numeroarviointi.

xLke5 Reaktiot ja tasapaino

Kurssilla tutkitaan reaktiotasapainoa, happo-emästasapainoa, vahvoja ja heikkoja protolyyttejä sekä liukoisuuksia ja liukoisuustasapainoa. Ke5-kurssin opetuskieli on suomi. Numeroarviointi.

 

Koulukohtaiset syventävät kurssit

xLke6 Ylioppilaskirjoituksiin valmistava kurssi
Kurssilla kerrataan lukion kemian oppimäärän ydinasiat sekä valmistaudutaan kemian ylioppilaskirjoituksiin. Kurssi toteutetaan suomen kielellä. Suoritusmerkintä. 

xLke7 Rikostekninen tutkinta

Kurssilla tehdään tapaustutkimuksia, joissa perehdytään biokemian saloihin. Kurssilla käytetään rikospaikan tutkimusmenetelmiä kuten veri-, sormenjälki- ja DNA-analyysimenetelmiä. Kurssilla tehdään yhteistyötä alan asiantuntijoiden kanssa ja käydään tutustumiskäynnillä. Tämä on biologian ja kemian yhteiskurssi. Suoritusmerkintä.

xLke8 Lääkeaineanalytiikka

Syvennetään orgaanisen kemian tuntemusta opiskelemalla lääkeainemolekyylejä. Tunnistetaan lääkeaineiden funktionaaliset ryhmät, lasketaan lääkeainelaskuja sekä tutustutaan lääkkeiden valmistus- ja analyysimenetelmiin. Molekyylejä mallinnetaan molekyylinmallinnusohjelmalla. Laboratoriossa valmistetaan jokin lääkeaine kuten Aspiriinia. Kurssi valmentaa ylioppilaskirjoituksiin sekä farmasian/ lääketieteen opintoihin. Yritysyhteistyötä. Suoritusmerkintä.

xLke9 Ympäristötutkimus

Työkurssilla tehdään kemian ja biologian laboratoriotutkimuksia, jotka kuuluvat valtakunnalliseen lukion opetussuunnitelmaan. Oppilaan tulee oppia turvallinen työskentely kemian laboratoriossa, tutkimusryhmässä työskentely, havaintojen tekeminen, mittausten ja kokeiden suunnittelu ja toteutus sekä tulosten esittäminen sekä suullisesti että kirjallisesti. Kurssilla tutkitaan maata, vettä ja ilmaa tehden erilaisia laboratoriotutkimuksia. Kurssin tavoitteena on valmistaa oppilasta tuleviin ylioppilaskirjoituksiin. Suoritusmerkintä.