Historia (HI)

Pakolliset kurssit

xLhi1 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa 

Kurssi tarkastelee yksilön, yhteiskunnan ja luonnon välistä vuorovaikutusta eurooppalaisessa ja globaalissa kulttuuriympäristössä. Opetuksen näkökulma on nykyisyyden selittämisessä sekä historiallisten ilmiöiden, kuten väestömuutosten, pitkän aikavälin tarkastelussa. Numeroarviointi. 

xLhi2 Kansainväliset suhteet 

Kurssi keskittyy kansainvälisten suhteiden tarkasteluun 1900- luvulta nykypäivään. Kansainvälistä politiikkaa analysoidaan erilaisista näkökulmista, kuten taloudellinen ja ideologinen. Numeroarviointi.

xLhi3 Itsenäisen Suomen historia 

Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutoksia ja kehityslinjoja autonomian ajan loppupuolelta nykyaikaan. Tarkastelun kohteita ovat mm Suomen kansainvälisen aseman kehittyminen sekä muutoksiin liittyvät kriisit. Numeroarviointi.

 

Valtakunnallinen syventävä kurssi

xLhi4 Eurooppalaisen maailmankuvan historia 

Kurssi tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään. Kurssilla perehdytään kulttuuriperintöön, taiteeseen ja tieteeseen oman aikansa ilmentäjinä Euroopassa. Numeroarviointi.

xlhi5 Ruotsin itämaasta Suomeksi

Opiskelija oppii ymmärtämään Suomen historian keskeisiä kehityskulkuja ennen vuotta 1809 sekä suomalaista kulttuuriperintöä. Kurssin opetuskieli on suomi. Numeroarviointi.

xLhi6 Maailman kulttuurit kohtaavat 

Kurssilla perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja kulttuurieroja koskevan ajattelun muutoksiin sekä tarkastellaan, miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut ajattelun ja yhteiskuntien rakenteen muuttuessa. Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten kulttuurien kohtaamista ja vuorovaikutusta historian eri aikoina. Numeroarviointi.

 

Koulukohtaiset syventävät kurssit

xLhi7 Arkeologia

Arkeologian kurssin aikana opiskelijat tutustuvat arkeologien käyttämiin metodeihin ja saavat käsityksen miten esim. esihistoriaa, ihmisten elämää Hadrianuksen muurilla tai arkkitehtuuria ja teknologiaa varhaisissa teollisuusyhteisöissä voidaan tutkia arkeologisen todistusaineiston avulla. Kurssin opetuskieli ja materiaalit ovat englanniksi. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kurssikertymää.

xlhi8 Vallankumouksen vuodet

Kurssilla käsitellään kahta Euroopan poliittiseen historiaan erityisesti vaikuttanutta vallankumousta, Ranskan vallankumousta sekä Venäjän vallankumousta. Lisäksi kurssilla tarkastellaan teollista vallankumousta ja sen vaikutusta Englannissa, Ranskassa sekä Saksassa. Kurssi on AS/A-level kokeisiin valmistava kurssi ja opiskelijoiden pitää olla valmiita tekemään annetut tehtävät sekä olemaan aktiivinen keskusteluiden sekä ryhmätehtävien aikana. Kurssin opetuskieli on englanti. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kurssikertymää.

xLhi9 Keskiajan maailma

Kurssi on johdanto keskiajan historiaan Rooman valtakunnan tuhosta Renessanssin alkuun saakka. Tutkimuksen kohteena on poliittiset, uskonnolliset ja sosiaaliset muutokset sekä taloudelliset, tekniset ja kulttuuriset kehityslinjat, joita tutkitaan tulkitsemalla ja analysoimalla historiallisia lähteitä. Kurssi on historian ja uskonnon oppiainerajat ylittävä kurssi. Kurssin opetuskielenä on sekä englanti että suomi. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kurssikertymää. 

xLhi10 Puheet, jotka muuttivat maailman

Opiskelijat ymmärtävät puheiden, kuten Martin Luther Kingin ’I have a dream’ tai Kevin Ruddin ´Sorry´ merkityksen historiassa ja miten puheet heijastavat kyseisen maan ja aikakauden sosiaalista, taloudellista ja poliittista ympäristöä. Kurssin painopiste on 1800- ja 1900-luvuissa. Kurssimateriaali on englanninkielistä ja opetus on englanniksi. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kurssikertymää.

xLhi11 Yhdistyneet kansakunnat

Kurssilla tarkastellaan Yhdistyneiden kansakunnan historiaa, instituutioita, politiikkaa ja sen roolia 1900- ja 2000 –luvun maailmassa. Erityisesti painotetaan YK:n eri elinten (Turvallisuusneuvosto, Yleiskokous, ECOSOC) roolien ymmärtämistä sekä YK:n merkitys seuraavilla alueilla; rauha & turvallisuus, ihmisoikeudet sekä kestävä kehitys. Erityistä painoa asetetaan YK:n rauhanturvaamiselle. YK:n toiminnan ymmärtäminen kulminoituu osallistumalla kurssin lopussa HELIMUN –konferenssiin. Kurssi on englanninkielinen online -kurssi. Suoritusmerkintä.

xLhi12 Abikurssi

Kurssi on historian kertauskurssi, jolla opiskelijat valmistautuvat ylioppilaskirjoituksiin. Kurssin aikana opiskelijat kertaavat valtakunnalliset kurssit sekä osallistuvat harjoituskokeisiin. Suoritusmerkintä. 

xLhi13 Kiinan ja Japanin historia 

Verkkokurssilla tutustutaan sekä Kiinan että Japanin historian 1600 –luvulta 1900-luvun loppuun. Kurssilla keskitytään teemoihin, jotka ovat tärkeitä Kiinan ja Japanin nykytilanteen ymmärtämiseksi. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kurssikertymää.

xLhi14 Afrikan historia 

Afrikan historian kurssilla keskitytään 1900-luvun historiaan, jolloin 54 uutta valtiota syntyi dekolonisaation seurauksena. Kurssilla tutkitaan dekolonisaation taustalla olevia syitä, eri tekijöitä jotka muovasivat sitä ja seurauksia koko mantereella. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kurssikertymää. 

xLhi15 Kylmä sota 

Kurssilla keskitytään kansainvälisiin suhteisiin kylmän sodan alusta Neuvostoliiton romahtamiseen asti. Kurssilla käsitellään mm. kylmän sodan taustaa, kylmän sodan globalisoitumista ja asevarustelukilpailua. Oppimisprosessiin sisältyy pari-/ryhmätehtäviä, simuloituja väittelyitä ja keskusteluja, joiden tietolähteenä käytetään virallisia valtiosopimuksia ja -dokumentteja. Kurssi on englanninkielinen. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssimäärää. 

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

xLshi1 Konfliktikurssi - Conflict course

Kurssilla tutustutaan ajankohtaisten paikallisten ja kansainvälisten konfliktien taustalla oleviin syihin ja seurauksiin. Kurssilla tarkastellaan myös terrorismia, kriisinhallintaa ja erilaisten organisaatioiden (esim. YK ja NATO) roolia konflikteissa. Kurssin lopussa jokainen opiskelija tekee tutkielman. Kurssin opetuskieli on englanti. Suoritusmerkintä.

xLshi2 Antiikin Rooman historian kurssi 

Antiikin Rooman historian kurssi järjestetään Roomassa, Italiassa. Kurssilaiset pääsevät tutustumaan antiikin Rooman keskeisiin kohteisiin mm. Forum Romanumiin, Ostia Anticaan  ja Pompeijiin. Arkeologia, kulttuuri, talous ja yhteiskuntarakenne valaisevat opiskelijoiden käsitystä antiikista. Suoritusmerkintä.