Fysiikka (FY)

 

Pakollinen kurssi

xLfy1 Fysiikka luonnontieteenä

Tavoitteena on herättää ja syventää kiinnostusta fysiikkaa kohtaan. Kurssilla tutustutaan aineen ja maailmankaikkeuden rakenteeseen liittyviin peruskäsitteisiin ja opiskelijat oppivat jäsentämään käsitystään luonnon perusrakenteista ja ilmiöistä fysiikan käsitteiden ja periaatteiden avulla. Tavoitteena on ymmärtää, kuinka luonnontieteellinen tieto rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen kytkeytyvän mallintamisen kautta. Opiskelija suunnittelee ja tekee yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita sekä kykenee tulkitsemaan ja arvioimaan kokeellisesti saatua tietoa ja esittämään sitä muille. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLfy2 Lämpö

Opiskelija tuntee lämpöön liittyvät ilmiöt, tutkii aineen termodynaamiseen tilaan tai lämpöopin pääsääntöihin liittyviä ilmiöitä sekä saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan kriittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon Numeroarviointi.

xLfy3 Sähkö

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää sähköön liittyviä peruskäsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä ja harjaantuu matemaattisessa mallintamisessa ja suureyhtälöiden käyttämisessä.  Lisäksi opiskelija tutustuu mittaustekniikkaan ja osaa tehdä sähköopin perusmittauksia. Numeroarviointi.

xLfy4 Voima ja liike

Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa voiman ja liikkeen käsitteitä ja tutkia kokeellisesti näihin liittyviä ilmiöitä. Opiskelija oppii ymmärtämään säilymislakien merkityksen fysiikassa. Numeroarviointi.

xLfy5 Jaksollinen liike ja aallot

Opiskelija saa yleiskuvan luonnon jaksollisesta liikkeestä ja aaltojen käsitteistä ja perehtyy niitä selittäviin keskeisiin periaatteisiin. Kurssin aikana perehdytään värähdys- ja aaltoliikkeen perusteisiin tutkimalla mekaanista värähtelyä ja ääntä. Numeroarviointi.

xLfy6 Sähkömagnetismi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa käyttää ja soveltaa sähkömagnetismiin ja valoon liittyviä käsitteitä. in ilmiöistä, perehtyy sähköturvallisuuteen ja syventää tuntemustaan sähkömagneettisten ilmiöiden merkityksestä yhteiskunnassa. Numeroarviointi.

xLfy7 Aine ja säteily

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu kvantittumiseen, dualismiin sekä aineen ja energian ekvivalenssiin aineen rakennetta ja rakenneosien dynamiikkaa hallitsevina periaatteina sekä syventää kokonaiskuvaa fysiikan kehityksestä ja sen pätevyysalueesta luonnonilmiöiden tulkitsijana. Numeroarviointi.

Koulukohtaiset syventävät kurssit

xLfy8 Astrofysiikka

Astrofysiikka on nuori kasvava tiede. Se vaatii laaja-alaista ilmiöalueen ymmärtämistä. Kurssilla opiskelijalla on mahdollisuus soveltaa aiemmin opittua tietoa gravitaatiosta, lämpöopista, valo- ja liikeilmiöistä, ja ydinvuorovaikutuksia. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

xLfy9 Laboratoriokurssi
Kurssin aikana tarkastellaan fysiikan ilmiöitä syvällisemmin. Tavoitteena on parantaa valmiuksia laboratoriotyöskentelyyn. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.

xLfy10 Fysiikan abikurssi
Abikurssi, jossa kerrataan fysiikan oppimäärä sekä valmistaudutaan fysiikan ylioppilaskokeeseen parantamalla laskuvalmiuksia sekä kiinnittämällä huomiota vastausten esitystapaan, mallintamisprosessiin ja mallin pätevyysalueen sekä johtopäätösten pohtimiseen. Numeroarviointi. Arvosana 4 ei kerrytä kokonaiskurssikertymää.