Filosofia (FI)

Suoritusjärjestys

xLfi1-kurssin jälkeen suoritusjärjestys on vapaavalintainen.

 

Pakolliset kurssit

xLfi1 Johdatus filosofiseen ajatteluun

Tiesitkö olevasi filosofi? Kurssin jälkeen tiedät - tai ainakin epäilet olevasi. Kurssilla pohditaan filosofian yleistä luonnetta ja merkitystä. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta filosofian eri osa-alueista, soveltamisesta ja joistakin erityiskysymyksistä. Erityisesti painotetaan filosofisten taitojen (mm. argumentaatio, päättely, vuorovaikutustaidot) kartuttamista. Numeroarviointi.

xLfi2 Etiikka

Kurssilla perehdytään filosofisen etiikan keskeisimpiin ongelmiin, käsitteisiin ja teorioihin. Moraalifilosofian perinteeseen tutustumisen lisäksi kurssilla pohditaan ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä. Kurssilla ei unohdeta käytännön harjoituksia, soveltavia kysymyksiä eikä oman eettisen ajattelu- ja argumentaatiokyvyn harjaannuttamista. Numeroarviointi. 

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLfi3 Yhteiskuntafilosofia

Kurssilla perehdytään yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin. Tarkastelemme filosofisesti yhteiskunnan luonnetta, instituutioiden toimintaa ja yksilön suhdetta yhteiskuntaan. Keskeisiä sisältöjä ovat mm. yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, vallan ja omistamisen oikeuttaminen, yhteiskuntasopimusteoriat, anarkismi, utopiat, poliittisen toiminnan filosofiset perustelut, konservatismi, liberalismi ja sosialismi. Numeroarviointi.

xLfi4 Tieto, tiede ja todellisuus

Kaikki tieto ja käsityksemme todellisuudesta perustuu lopulta tieto-opillisille ja metafyysisille taustaoletuksille. Mitä on oleminen? Mistä kaikki on tullut? Miksi ylipäätään jotakin on olemassa? Mikä on tiedon ja mielipiteen ero? Mikä on totta? Tällä kurssilla perehdytään todellisuuteen, tietoon ja tieteeseen. Riippumatta siitä mikä tieteenala sinua kiinnostaa, opit kurssilla perustelemaan ja pohtimaan siihen liittyviä taustaoletuksia taitavammin. Numeroarviointi.

 

Koulukohtainen syventävä kurssi

xLfi5 Filosofian historia/Abikurssi

Kurssilla luodaan kokonaiskuvaa filosofian historiasta Thaleksesta Žižekiin. Kurssin painopiste on länsimaisessa ajattelussa, mutta muiden kulttuuripiirien filosofiaa nostetaan esille. Kurssi auttaa ymmärtämään filosofian vaikutusta ihmiskunnan kehitykseen ja auttaa siten hahmottamaan sivilisaatiomme syvintä olemusta. Kurssi on erityisen suositeltava historian opintojen täydentäväksi kurssiksi ja kertauskurssiksi filosofian ainereaaliin valmistautuville. Suoritusmerkintä.

 

Koko koulun valinnainen kurssi

Filocafé

Kurssin tapaamisissa on viikoittain vaihtuva teema, joiden valinta on pitkälti opiskelijoiden intresseistä riippuvaista. Kurssilla toteutetaan jaettua opettajuutta: kurssilaiset harjoittelevat keskustelujen alustamista, johtamista ja arviointia. Suoritusmerkintä.