Espanja B2-kieli (EAB2) ja B3-kieli (EAB3)

Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. 

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

xLeab31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

Kurssilla tutustutaan espanjan kielen asemaan maailmassa ja luodaan kokonaiskuva espanjankielisestä maailmasta. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita. Numeroarviointi.

xLeab20/xLeab32 Matkalla maailmassa

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Numeroarviointi.

xLeab21/xLeab33 Elämän tärkeitä asioita

Kurssilla harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita. Kurssin aihepiirit liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Numeroarviointi.

xLeab22/xLeab34 Monenlaista elämää

Kurssilla tutustutaan espanjankielisen maailman monimuotoisuuteen ja kielialueen maihin sekä kiinnitetään huomiota kulttuurien eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Numeroarviointi.

xLeab23/xLeab35 Hyvinvointi ja huolenpito

Kurssilla harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja keskustella arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Kurssin aihepiireinä ovat hyvinvointi, ihmissuhteet ja elämänvaiheet. Numeroarviointi.

xLeab24/xLeab36 Kulttuuri ja mediat

Kurssin aihepiirit liittyvät espanjankielisen maailman kulttuureihin ja kulttuuri-ilmiöihin sekä medioihin. Kurssilla harjoitellaan suullista ja kirjallista viestintää sekä syvennetään oman mielipiteen ilmaisemista espanjaksi. Numeroarviointi.

xLeab25/xLeab37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää sekä syvennetään oman mielipiteen ilmaisemista espanjaksi. Numeroarviointi.

xeab26/xLeab38 Yhteinen maapallomme

Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt sekä luontoon suhtautuminen ja kestävä kehitys omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Numeroarviointi.

xLeab27/xLeab39 Kansainvälinen toiminta

Kurssilla syvennetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä kansainvälisestä yhteistyöstä. Numeroarviointi

xLeab28 Viesti puhuen ja kirjoittaen /xLeab310 Viesti ja vaikuta kirjoittaen 

Kurssilla vahvistetaan suullista ja kirjallista kielitaitoa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Numeroarviointi.

 

Koulukohtaiset syventävät kurssit

xLeab29/xLeab311 Abikurssi

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen harjoittelemalla ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä ja vastaustekniikkaa. Keskeistä sanastoa ja kielioppia kerrataan tarpeiden mukaan. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että kaikki ko. aineen pakolliset kurssit on suoritettu hyväksytysti. Suoritusmerkintä.

xLeab211/312Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti ja taitoa ymmärtää puhuttua kieltä. Kurssin sisällöstä noin 2/3 muodostuu suullisista harjoitteista ja noin 1/3 suullisesta kurssikokeesta. Kurssin lopussa suoritetaan Opetushallituksen suullisen kielitaidon koe, josta saa erillistodistuksen. Kurssin osallistujamäärä on rajoitettu 20 opiskelijaan. Numeroarviointi.

xleab212/xleab313/eaa10 Matkakurssi

Kurssilla tutustutaan Espanjan ja espanjankielisten maiden kulttuuriin, mediaan ja kulttuurielämään, kuten kirjallisuuteen, runouteen, musiikkiin, elokuvaan, taiteeseen, muotiin ja viestimiin.Kurssi toteutuu matkana espanjankieliseen maahan. Suoritusmerkintä.