Espanja A-kieli (EAA)

Suoritusjärjestys

Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Syventävät valtakunnalliset ja koulukohtaiset kurssit suoritetaan pakollisten kurssien jälkeen.

Pakolliset kurssit

xLeaa1 Kieli ja maailmani

Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa perusrakenteiden hallintaa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten elämänpiiriin ja jokapäiväiseen elämään sekä opiskeluun. Numeroarviointi.

xLeaa2 Ihminen verkostoissa

Kurssilla harjoitellaan monenlaisia vuorovaikutustilanteita ja vahvistetaan sekä laajennetaan rakenteiden hallintaa. Kurssilla käsitellään hyvinvointiin sekä ihmissuhteisiin liittyviä teemoja. Numeroarviointi.

xLeaa3 Kulttuuri-ilmiöitä

Kurssilla käsitellään espanjankielisten maiden kulttuuria laaja-alaisesti. Kurssilla tehdään kohdekielen kulttuurista ilmiötä esittelevä tuotos. Numeroarviointi.

xLeaa4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Kurssilla pohditaan yhteiskunnallisia ilmiöitä ja yksilöiden ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksia esim. analysoimalla uutislähetysten tallenteita tai autenttisia artikkeleita. Numeroarviointi.

xLeaa5 Tiede ja tulevaisuus

Kurssin aihepiireinä ovat tulevaisuuden visiot, teknologia sekä kestävä elämäntapa ja näihin liittyvät innovaatiot. Numeroarviointi.

xLeaa6 Opiskelu, työ ja toimeentulo

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Aihepiireinä ovat opiskelu- ja urasuunnitelmat sekä arjen elämä lukion jälkeen. Työmuotoina ovat esim. curriculum vitae (CV) ja työhaastattelu. Numeroarviointi.

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLeaa7 Kestävä elämäntapa  

Kurssilla painotetaan taitoa tuottaa ja tulkita kieltä eri kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla jatketaan pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta. Numeroarviointi.

xLeaa8 Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti ja taitoa ymmärtää puhuttua kieltä. Kurssin lopussa suoritetaan Opetushallituksen suullisen kielitaidon koe, joka yhdessä kurssilla annettujen muiden näyttöjen kanssa määrittää kurssiarvosanan. Suullisesta kokeesta saadaan erillinen todistus lukion päättötodistuksen yhteydessä. Numeroarviointi.

 

Koulukohtaiset syventävät kurssit

xLeaa9 Abikurssi (yhdistetty: xLeab29 / xleab311)

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen harjoittelemalla ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä ja vastaustekniikkaa. Keskeistä sanastoa ja kielioppia kerrataan tarpeiden mukaan. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että kaikki ko. aineen pakolliset kurssit on suoritettu hyväksytysti. Suoritusmerkintä.

xLeaa10 Suullinen kurssi

Kurssilla tutustutaan Espanjan ja espanjankielisten maiden kulttuuriin, mediaan ja kulttuurielämään, kuten kirjallisuuteen, runouteen, musiikkiin, elokuvaan, taiteeseen, muotiin ja viestimiin.Kurssi toteutuu matkana espanjankieliseen maahan. Suoritusmerkintä.