Elämänkatsomustieto (ET)

Valtakunnalliset pakolliset kurssit

 

xLet1 Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu

Kurssilla tutustutaan elämänkatsomustiedon keskeisiin peruskäsitteisiin esimerkiksi maailmankatsomus, maailmankuva ja elämänkatsomus. Kurssilla pohditaan yksilöiden suhdetta omaan katsomukseensa ja erilaisia maailmankatsomuksien muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä kuten kulttuuri, yhteiskunta, tiede, taide ja media. Kurssilla harjoitellaan analyyttistä, kriittistä ja monitieteistä ilmiöiden tarkastelua ja opitaan ymmärtämään erilaisia ajattelutapoja sekä niiden lähtökohtia. Kurssi tarjoaa välineitä oman ja muidenkin maailmankatsomusten tarkasteluun ja ymmärtämiseen. Numeroarviointi

xLet2 Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä 

Kurssilla pohditaan millaista hyvä elämä on ja tutustutaan erilaisiin elämänvalintoihin ja olemassaolon peruskysymyksiin. Apuna pohdinnassa käytetään tietoa erilaisista ihmiskäsityksistä, ihmisoikeuksiin liittyviä näkökulmia, mutta myös omia kokemuksia. Kurssilla kehitetään taitoa eritellä, arvioida ja perustella omia ja muiden näkökulmia, sekä ilmaista omaa identiteettiä ja elämänkatsomusta. Numeroarviointi.

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit

 

xLet3 Yksilö ja yhteisö

Kurssilla pohditaan yhteisöllisyyden merkitystä ihmiselle ja identiteetille. Sosiaalisia ilmiöitä, yhteiskunnallisia rakenteita ja muutoksia tarkastellaan tieteellisesti yhteiskuntatutkimuksen perusteisiin tutustuen. Kurssilla arvioidaan yhteiskunnallisen toiminnan keinoja ja päämääriä sekä kasvatetaan kykyä yhteiskunnalliseen osallistumiseen ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeudenmukaisuuden pohjalta. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat vuorovaikutus, roolit, ihmisoikeudet, uskonnon- ja omantunnon vapaus, yhdenvertaisuus, demokratia, rauha, yhteiskunnallinen ja globaali oikeudenmukaisuus, taloudellinen ja poliittinen valta, utopiat ja dystopiat, sekä kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Kurssi pyritään järjestämään yhteistyönä yhteiskunta- ja talouslinjan opetuksen kanssa. Numeroarviointi. 

xLet4 Kulttuurit katsomuksen muovaajina

Kurssilla pohditaan kulttuurin merkitystä maailmanlaajuisesti ja henkilökohtaisesti. Kurssilla tutustutaan kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen ja tutustutaan kulttuurintutkimukseen. Pääpaino on ajankohtaisessa kulttuuriin liittyvässä yhteiskunnallisessa keskustelussa, josta harjoitellaan omien perusteltujen kantojen muodostamista kunnioittavalla tavalla. Kurssilla keskeisiä sisältöjä ovat kulttuuri, enemmistö- ja vähemmistökulttuurit, kulttuuriperintö, sananvapaus, suomalaisuus, entnosentrismi, rasismi ja vihapuhe. Kurssin teemoja tarkastellaan erityisesti suomalaisesta näkökulmasta painottaen historiallisia kehitysvaiheita ja ajankohtaisia ilmiöitä. Kurssi voidaan toteuttaa osin tapaustutkimuksena, jossa perehdytään johonkin ilmiöön tarkemmin. Kurssilla pyritään toteuttamaan vierailuja tai opintokäyntejä. Kurssi pyritään järjestämään yhteistyössä evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen kanssa. Numeroarviointi.

xLet5 Katsomusten maailma

Kurssilla tutustutaan erilaisiin uskonnollisiin ja uskonnottomiin maailmankatsomuksiin ja verrataan niiden lähtökohtia ja elämäntapaa omaan elämänkatsomukseen. Maailmankatsomuksia ja uskontoja tarkastellaan tieteellisen tutkimuksen kautta historiallisesti rakentuneina, monimuotoisina ja muuttuvina ilmiöinä, joiden merkitys näkyy kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Niiden vaikutuksia pohditaan yhteiskunnan, tapakulttuurin, moraalin, politiikan, tieteen ja erilaisten maailmankatsomuksellisten järjestelmien tulkintojen ja käytäntöjen kautta. Kurssilla perehdytään lähi-idän uskontoihin, uskontokritiikkiin, humanismiin, vapaa-ajattelun historiaan ja ateismiin. Kurssilla käsitellään myös ajankohtaisia katsomusten kohtaamiseen liittyviä kysymyksiä erityisesti suomalaisesta, mutta myös maailmanlaajuisesta näkökulmasta. Kurssi pyritään järjestämään yhteistyössä evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen kanssa. Numeroarviointi.

xLet6 Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus

Kurssilla tutustutaan nykyaikaisten maailmankatsomusten kannalta historiallisesti, kulttuurisesti ja katsomuksellisesti merkittäviin käänteisiin. Kurssilla pyritään arvioimaan esimerkiksi kielen, evoluution, eettisten järjestelmien, katsomusten, valistuksen, teknologian ja median merkitystä erilaisille maailmankatsomuksille ja oman elämänkatsomuksen rakentumiselle. Kurssilla tutustutaan erilaisiin suhtautumistapoihin teknologiaan ja sen kehitykseen, sekä pohditaan niiden vaikutusta ympäristöön, yhteiskuntaan, kulttuuriin ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Keskeisiin sisältöihin kuuluvat myös tulevaisuuden tutkimus, humanismi, uskonnot, media ja niiden kritiikit. Kurssi pyritään toteuttamaan soveltuvin osin evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen ja äidinkielen kanssa. Numeroarviointi.

 

Koulukohtaiset kurssit

 

xLet7 Abikurssi

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin ja kerrataan keskeisiä kurssisisältöjä. Kurssilla pohditaan omaa oppimis- ja opiskelustrategiaa sekä harjoitellaan vastaustekniikkaa ylioppilaskirjoituksia varten. Kurssi pyritään järjestämään soveltuvin osin yhteistyössä evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen abikurssin kanssa.