Business-opinnot (SBS)

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

xLsbs1 Markkinointi ja tuotekehitys

Kurssilla perehdytään markkinoinnin keskeisimpiin menetelmiin ja työkaluihin sekä markkinoinnin merkitykseen yrityksille. Markkinointi on paljon muutakin kuin mainoksia. Kurssilla perehdytään mm. markkinatutkimuksiin, markkinoinnin suunnitteluun sekä sovelletaan markkinoinnin työvälineitä ja malleja laatimalla kurssin yhteistyöyrityksen tuotteelle markkinointisuunnitelma. Markkinoinnin ”sisar” on tuotekehitys. Kurssilla perehdytään myös tuotekehityksen prosesseihin sekä innovaatioiden merkitykseen yritystoiminnassa. Suoritusmerkintä. 

xLsbs2  Rahoitus ja laskentatoimen perusteet 

Kurssilla tutustutaan yrityksen taloushallinnon keskeisimpiin osa-alueisiin: rahoitus, yrityksen taloudellisen toiminnan suunnittelu, kirjanpito ja tilinpäätös. Kurssi antaa perustaidot ymmärtää yrityksen taloushallintoa ja talouden käsitteistöä sekä perustaidot keskeisistä menetelmistä. Kurssilla perehdytään myös yritysten ja yhteiskunnan toimijoiden erilaisiin rahoitusinstrumentteihin, ja syvennytään rahoitusalalla toimiviin organisaatioihin. Opiskelija voi myös hyödyntää tätä kurssia osana kauppatieteellisen alan yhteisvalintakokeeseen valmistautumista tai syventääkseen osaamistaan rahoitusalan toimijoista sekä yrityksistä. urssi toteutetaan yhteistyössä TAT:in kanssa. Kurssi tulee olla suoritettuna opiskelijoilla, jotka haluavat osallistua Slush for Youth- tapahtumaan. Suoritusmerkintä.

xLsbs3 Projektijohtaminen

Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan markkinointiin liittyviä tapahtumia ja projekteja. Huomattava osa kurssilla työskentelystä tapahtuu tiimeissä. Tämän lisäksi opetukseen sisältyy lähitapaamisia. Tarkoituksena on harjoitella käytännön kautta projektin suunnittelua, organisointia ja johtamista. Kurssille haetaan erillisten ohjeiden mukaisesti. Kurssin suorittaneet saavat projektin lopussa kirjallisen todistuksen, jonka voi liittää osaksi omaa ansioluetteloa. Kurssille hakemisessa eduksi luetaan Lsbs1 Markkinointi- ja tuotekehitys kurssin suorittaminen. Suoritusmerkintä.

xLsbs4 Tuotantotalous 

Kurssin tarkoituksena on tutustua yritysten taloudelliseen ja tuotannolliseen toimintaan yritysmaailmassa vastaan tulevien prosessien, systeemien ja organisaatioiden optimoimisen kannalta. Kurssilla yhdistyy tekninen ja taloudellinen osaaminen, joten se sopii mainiosti sekä TT-linjan että YT-linjan kokonaisuuksiin. Suoritusmerkintä.

xLsbs5 Yritystalous

Yritystalouden kurssilla perehdytään yritysten toimintaan. Aihepiireinä ovat mm. yrityksen perustaminen, erilaiset yritysmuodot, yritysten tunnusluvut (esim. tase, liikevaihto, nettotulos, gearing, omavaraisuusaste, pääoman tuotto %), rahoitus, sijoittaminen, yrityksiä koskeva lainsäädäntö, yritysten verotus sekä liiketoimintaympäristön analysointi. Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään yritysten toimintalogiikkaa sekä toiminnan eri osa-alueiden perusteita. Kurssi syventää Yh2-kurssin sisältöä yritysten näkökulmasta. Kurssi on hyödyllinen myös muille kuin yt-linjan opiskelijoille, jotka aikovat osallistua yhteiskuntaopin ylioppilaskirjoituksiin. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti yhteiskunta- ja talouslinjan opiskelijoille, mutta myös muut opiskelijat voivat ilmoittautua kurssille, mikäli paikkoja on vapaana. Suoritusmerkintä.

xLsbs6 Projektikurssi 1

Kurssi suoritetaan osallistumalla kahden lukuvuoden aikana aktiivisesti kotisivujen ylläpitämiseen ja sisällön tuottamiseen. Kotisivutiimiin haetaan hakemuksella ja opiskelijoita valitaan rajoitettu määrä. Informaatioteknologian ja ohjelmistojen tuntemus luetaan eduksi. Lisäksi erilaisten medialaitteiden tuntemus sekä kirjallinen ja visuaalinen osaaminen ovat toivottuja taitoja kotisivutiimin jäsenille. Suoritusmerkintä sekä suoritustodistus.

xLsbs7 Projektikurssi 2

Kurssilla toteutetaan jokin projektiluontoinen työtehtävä suunnittelutöineen. Kurssin sisällöstä ja hakumenettelystä sekä toteuttamistavasta ilmoitetaan tapauskohtaisesti. Suoritusmerkintä sekä tarvittaessa suoritustodistus.