header image.
Thank you all of the teachers for making this school awesome place, and making learning fun! Tugce Dalkilic

Äidinkieli ja kirjallisuus

Suoritusjärjestys

Pakolliset kurssit on suositeltavaa suorittaa numerojärjestyksessä.

Valtakunnalliset pakolliset kurssit

xLäi1 Tekstit ja vuorovaikutus

Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta syvenee, ja hänen taitonsa lukea tekstejä kehittyy. Hän osaa jäsentää viestintäympäristöään sekä tunnistaa omia taitojaan puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana, lukijana ja median käyttäjänä niin, että hänen viestijäkuvansa tarkentuu. Kurssin yhtenä keskeisenä sisältönä ovat tekstilajit ja tekstityypit. Numeroarviointi.

xLäi2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti

Opiskelija saa yleiskuvan siitä, mikä merkitys kielellä ja kulttuurilla on yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle. Kurssilla harjoitellaan suunnittelemaan, muokkaamaan ja laatimaan puhuttuja ja kirjoitettuja asiatekstejä, antamaan ja vastaanottamaan palautetta sekä arvioimaan omia puhe- ja kirjoitustaitoja. Numeroarviointi.

xLäi3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

Kurssilla tutustutaan kirjallisuuden eri lajeihin. Opiskelijan tekstin tulkinnan taidot kehittyvät. Kurssiin kuuluu teatterikäynti. Numeroarviointi.

xLäi4 Tekstit ja vaikuttaminen

Kurssilla keskitytään tarkastelemaan kieltä vaikuttamisen välineenä. Olet päivittäin niin vaikuttamisen kohteena kuin sen toteuttajanakin. On tärkeää, että tunnistat, kun sinuun vaikutetaan ja osaat toisaalta käyttää kieltä vaikuttamisen välineenä, kun se on tarpeen. Kursssilla tehdään niin kirjallisia kuin suullisiakin tehtäviä, kirjoitetaan esseitä ja analyyttisiä tekstejä. Kurssin keskeisenä pohjamateriaalina ovat erilaiset mediatekstit. Opit lukemaan erilaisia tekstejä myös arvioivasta näkökulmasta. Numeroarviointi.

xLäi5 Teksti ja konteksti

Kurssilla tarkastellaan erilaisia tekstejä niiden kulttuurisessa ja ajallisessa kontekstissa. Keskiössä ovat erityisesti kaunokirjallisten tekstien tyylit ja kirjallisuuden historia antiikista nykypäivään. Tutustut suomalaisen kirjallisuuden ohella maailmankirjallisuuteen, sen tyylikausiin ja kirjallisuuden yhteyteen ympäröivään, muuttuvaan maailmaan. Kurssilla kirjoitetaan niin esseitä kuin analyyttisiäkin tekstejä, keskustellaan tyyleistä ja kirjallisuudesta sekä pureudutaan historian aikakausien ja kirjallisuuden vuorovaikutukseen. Numeroarviointi.

xLäi6 Nykykulttuuri ja kertomukset

Kurssilla korostuvat nykykulttuuri ja sen ilmiöt erityisesti kertomuksellisuuden näkökulmasta. Tutustut ajankohtaisiin mediateksteihin ja nykykirjallisuuden kertomuksiin. Kurssin keskiössä ovat myös liikkuva kuva ja teatteri sekä verkkotekstit. Kurssilla keskustellaan nykykulttuurin ilmiöistä, kirjoitetaan niin analyyttisiä kuin esseistisiäkin tekstejä sekä pyritään järjestämään mahdollisimman paljon tilaisuuksia myös koulun ulkopuolelle. Kurssin keskeisenä pohjamateriaalina on monipuolisesti niin kaunokirjallisuutta kuin mediatekstejäkin. Numeroarviointi.

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLäi7 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen 

Kurssilla syvennetään ja monipuolistetaan puhe- ja vuorovaikutustaitoja sekä kehitetään viestintärohkeutta. Kurssin aikana harjoitellaan erilaisia arjen vuorovaikutustilanteita sekä esiintymis- ja ryhmätyötaitoja. Kurssin sisältöihin kuuluvat  kielellinen ja ei-kielellinen viestintä, puheviestinnän kulttuuriset piirteet, puhuttujen tekstien erittely, tulkinta ja arviointi sekä esiintymisen, neuvottelujen, kokousten ja erilaisten keskustelujen harjoitteleminen. Kurssin päätteeksi opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus osallistua toisen asteen puheviestintätaitojen päättökokeeseen eli Puhvi-kokeeseen. Numeroarviointi.

xLäi8 Kirjoittamistaitojen syventäminen 

Kurssi on ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi. Kurssilla syvennetään asiatyylisen aineistopohjaisen kirjoittamisen taitoja sekä tekstianalyysin kykyä. Pohjamateriaalit käsittelevät ajankohtaisia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia aiheita. Kurssin tavoitteena on, että harjaannut valitsemaan teksteillesi näkökulman, opit suhtautumaan kriittisesti lähteisiin ja löydät oman itsenäisen tapasi ilmaista ajatuksiasi loogisesti ja selkeästi. Kurssi sisältää myös keskusteluja ja ryhmätöitä. Numeroarviointi.

xLäi9 Lukutaitojen syventäminen 

Kurssi on ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi. Kurssin tavoitteena on, että syvennät tekstin erittelyn ja tulkinnan taitoasi ja pystyt suhtautumaan kriittisesti lukemaasi. Tämän lisäksi näet tekstin niiden kulttuurikontekstissa ja kykenet tuottamaan tulkintoja niin kirjallisesti kuin suullisestikin.Pohjamateriaaleina on erilaisia mediatekstejä sekä kaunokirjallisuutta. Numeroarviointi.

 

Koulukohtaiset syventävät kurssit

xLäi10 Vertailevaa kielenhuoltoa

Kurssilla vertaillaan opiskelemiesi kielten rakenteita ja oikeinkirjoituksen käytänteitä. Kurssin aikana harjoittelet sellaisia kirjoittamiseen liittyviä seikkoja, jotka tuottavat kirjoittajille yleisesti ongelmia (esim. välimerkit, yhdyssanat, isot ja pienet alkukirjaimet, selkeät virkerakenteet) sekä kertaat kielen käsitteitä, joiden tuntemuksesta on hyötyä sekä vieraiden kielten opiskelussa että tekstien kielen analyysissa ylioppilaskokeessa. Tavoitteena on, että opit tuottamaan mahdollisimman selkeitä ja virheettömiä tekstejä. Kurssin lopussa sinulla on käsitys siitä, millaisia oikeinkirjoitussääntöjä liittyy niihin kieliin, joilla kirjoitat, ja osaat soveltaa niitä myös erikielisissä omissa teksteissäsi. Suoritusmerkintä.

xLäi11 Tekstin rakenne ja tyyli

Kurssilla keskitytään oman kielen tyylin hiomiseen ja tekstien sidosteisuuden lisäämiseen. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden sisällön tuottamisen harjoitteluun. Opit tunnistamaan erilaisia kirjoitustyylejä ja niiden suhdetta kontekstiin. Tavoitteena on, että kurssin lopussa osaat tarkastella omaa tekstiäsi kriittiisesti ja hioa sitä kohti kunkin tilanteen vaatimaa tyyliä ja sävyä. Kurssista on hyötyä niin ylioppilaskirjoituksiin kuin jatko-opintoihinkin. Suoritusmerkintä.

xLäi12 Teatteri- ja elokuvakurssi

Lukion aikana opiskelija osallistuu viiden elokuvan ja viiden teatteriesityksen katsomiseen sekä niistä käytävään keskusteluun tai kirjalliseen työskentelyyn. Kurssia ei ole merkitty lukujärjestykseen, vaan tapaamiset sovitaan erikseen. Suoritusmerkintä.

xLäi13 Kirjallisuusdiplomi 

Luet 15 - 17 teosta, jotka edustavat eri kirjallisuuden lajeja: proosaa, lyriikkaa, draamaa ja tietokirjaliisuutta. Voit suorittaa kurssia koko lukion ajan. Teoksista teet erilaisia kirjallisia tai suullisia analyysejä ja tulkintoja. Suoritusmerkintä.

xLäi14 Luova kirjoittaminen

Kurssilla harjoitellaan erilaisten fiktiivisten tekstien kirjoittamista (esim. kertomus, novelli, runo). Tutustutaan monenlaisiin fiktiivisiin tekstilajeihin ja tehdään kirjallista ilmaisua kehittäviä harjoituksia. Suoritusmerkintä.

xLäi15 Lukupiiri

Luetaan monipuolisesti sekä kaunokirjallisia että lehtitekstejä ja keskustellaan luetusta ryhmässä. Luettavista teksteistä sovitaan yhdessä. Ei kirjallisia töitä. Kurssia ei ole merkitty lukujärjestykseen vaan tapaamisajankohdat sovitaan kurssin alkaessa. Tapaamisia järjestetään läpi vuoden. Suoritusmerkintä.

xLäi16 Kirjojen ja kirjailijoiden Helsinki

Kurssilla tutustutaan kaunokirjallisten tekstien kautta siihen, miten pääkaupunkiamme on eri aikakausina kuvattu. Sillä on yhteyksiä niin historiaan kuin kaupunkimaantieteeseenkin sekä yhteiskuntaoppiin.  Kurssilla liikutaan ympäri kaupunkia, tutkitaan netin avulla tekstejä, kirjailijoita ja ympäristöjä. Kurssin aikana pyritään järjestämään myös kirjailijavierailuja. Kurssi ei ole sidoksissa lukujärjestykseen, ja sen aikataulu määräytyy yhdessä ryhmän kanssa keskustellen. Lopputyö saattaa olla esimerkiksi video tai valokuvakooste, joka lähestyy aihetta luovasti. Suoritusmerkintä.

 

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

xLsäi1 Mediakurssi

Kurssilla tehdään koulun sähköistä lehteä. Kurssisuorituksen saamiseksi opiskelijan tulee osallistua aktiivisesti koulun sähköisen lehden tuottamiseen. Suoritusmerkintä.

xLsäi2 Työelämän vuorovaikutus ja neuvottelutaidot

Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia kirjallisia ja suullisia viestintätaitoja erilaisissa viestintätilanteissa. Keskeiset teemat kurssilla ovat kommunikaatio liike-elämässä sekä neuvottelutaidot. Suoritusmerkintä.

xLsäi3 Suomalainen maaseutu 

Viikon intensiivikurssi suomalaisella maaseudulla integroituna yhteiskuntaopin, biologia tai maantieteen kanssa. Suoritusmerkintä.