header image.
We become a family day by day. Dabin

Äidinkieli ja kirjallisuus

Suoritusjärjestys

Pakolliset kurssit on suositeltavaa suorittaa numerojärjestyksessä.

Valtakunnalliset pakolliset kurssit

xLäi1 Tekstit ja vuorovaikutus

Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta syvenee, ja hänen taitonsa lukea tekstejä kehittyy. Hän osaa jäsentää viestintäympäristöään sekä tunnistaa omia taitojaan puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana, lukijana ja median käyttäjänä niin, että hänen viestijäkuvansa tarkentuu. Kurssin yhtenä keskeisenä sisältönä ovat tekstilajit ja tekstityypit. Numeroarviointi.

xLäi2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti

Opiskelija saa yleiskuvan siitä, mikä merkitys kielellä ja kulttuurilla on yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle. Kurssilla harjoitellaan suunnittelemaan, muokkaamaan ja laatimaan puhuttuja ja kirjoitettuja asiatekstejä, antamaan ja vastaanottamaan palautetta sekä arvioimaan omia puhe- ja kirjoitustaitoja. Numeroarviointi.

xLäi3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

Kurssilla tutustutaan kirjallisuuden eri lajeihin. Opiskelijan tekstin tulkinnan taidot kehittyvät. Kurssiin kuuluu teatterikäynti. Numeroarviointi.

xLäi4 Tekstit ja vaikuttaminen

Kurssilla keskitytään tarkastelemaan kieltä vaikuttamisen välineenä. Olet päivittäin niin vaikuttamisen kohteena kuin sen toteuttajanakin. On tärkeää, että tunnistat, kun sinuun vaikutetaan ja osaat toisaalta käyttää kieltä vaikuttamisen välineenä, kun se on tarpeen. Kursssilla tehdään niin kirjallisia kuin suullisiakin tehtäviä, kirjoitetaan esseitä ja analyyttisiä tekstejä. Kurssin keskeisenä pohjamateriaalina ovat erilaiset mediatekstit. Opit lukemaan erilaisia tekstejä myös arvioivasta näkökulmasta. Numeroarviointi.

xLäi5 Teksti ja konteksti

Kurssilla tarkastellaan erilaisia tekstejä niiden kulttuurisessa ja ajallisessa kontekstissa. Keskiössä ovat erityisesti kaunokirjallisten tekstien tyylit ja kirjallisuuden historia antiikista nykypäivään. Tutustut suomalaisen kirjallisuuden ohella maailmankirjallisuuteen, sen tyylikausiin ja kirjallisuuden yhteyteen ympäröivään, muuttuvaan maailmaan. Kurssilla kirjoitetaan niin esseitä kuin analyyttisiäkin tekstejä, keskustellaan tyyleistä ja kirjallisuudesta sekä pureudutaan historian aikakausien ja kirjallisuuden vuorovaikutukseen. Numeroarviointi.

xLäi6 Nykykulttuuri ja kertomukset

Kurssilla korostuvat nykykulttuuri ja sen ilmiöt erityisesti kertomuksellisuuden näkökulmasta. Tutustut ajankohtaisiin mediateksteihin ja nykykirjallisuuden kertomuksiin. Kurssin keskiössä ovat myös liikkuva kuva ja teatteri sekä verkkotekstit. Kurssilla keskustellaan nykykulttuurin ilmiöistä, kirjoitetaan niin analyyttisiä kuin esseistisiäkin tekstejä sekä pyritään järjestämään mahdollisimman paljon tilaisuuksia myös koulun ulkopuolelle. Kurssin keskeisenä pohjamateriaalina on monipuolisesti niin kaunokirjallisuutta kuin mediatekstejäkin. Numeroarviointi.

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit

xLäi7 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen 

Kurssilla syvennetään ja monipuolistetaan puhe- ja vuorovaikutustaitoja sekä kehitetään viestintärohkeutta. Kurssin aikana harjoitellaan erilaisia arjen vuorovaikutustilanteita sekä esiintymis- ja ryhmätyötaitoja. Kurssin sisältöihin kuuluvat  kielellinen ja ei-kielellinen viestintä, puheviestinnän kulttuuriset piirteet, puhuttujen tekstien erittely, tulkinta ja arviointi sekä esiintymisen, neuvottelujen, kokousten ja erilaisten keskustelujen harjoitteleminen. Kurssin päätteeksi opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus osallistua toisen asteen puheviestintätaitojen päättökokeeseen eli Puhvi-kokeeseen. Numeroarviointi.

xLäi8 Kirjoittamistaitojen syventäminen 

Kurssi on ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi. Kurssilla syvennetään asiatyylisen aineistopohjaisen kirjoittamisen taitoja sekä tekstianalyysin kykyä. Pohjamateriaalit käsittelevät ajankohtaisia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia aiheita. Kurssin tavoitteena on, että harjaannut valitsemaan teksteillesi näkökulman, opit suhtautumaan kriittisesti lähteisiin ja löydät oman itsenäisen tapasi ilmaista ajatuksiasi loogisesti ja selkeästi. Kurssi sisältää myös keskusteluja ja ryhmätöitä. Numeroarviointi.

xLäi9 Lukutaitojen syventäminen 

Kurssi on ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi. Kurssin tavoitteena on, että syvennät tekstin erittelyn ja tulkinnan taitoasi ja pystyt suhtautumaan kriittisesti lukemaasi. Tämän lisäksi näet tekstin niiden kulttuurikontekstissa ja kykenet tuottamaan tulkintoja niin kirjallisesti kuin suullisestikin.Pohjamateriaaleina on erilaisia mediatekstejä sekä kaunokirjallisuutta. Numeroarviointi.

 

Koulukohtaiset syventävät kurssit

xLäi10 Vertailevaa kielenhuoltoa

Kurssilla vertaillaan opiskelemiesi kielten rakenteita ja oikeinkirjoituksen käytänteitä. Kurssin aikana harjoittelet sellaisia kirjoittamiseen liittyviä seikkoja, jotka tuottavat kirjoittajille yleisesti ongelmia (esim. välimerkit, yhdyssanat, isot ja pienet alkukirjaimet, selkeät virkerakenteet) sekä kertaat kielen käsitteitä, joiden tuntemuksesta on hyötyä sekä vieraiden kielten opiskelussa että tekstien kielen analyysissa ylioppilaskokeessa. Tavoitteena on, että opit tuottamaan mahdollisimman selkeitä ja virheettömiä tekstejä. Kurssin lopussa sinulla on käsitys siitä, millaisia oikeinkirjoitussääntöjä liittyy niihin kieliin, joilla kirjoitat, ja osaat soveltaa niitä myös erikielisissä omissa teksteissäsi. Suoritusmerkintä.

xLäi11 Tekstin rakenne ja tyyli

Kurssilla keskitytään oman kielen tyylin hiomiseen ja tekstien sidosteisuuden lisäämiseen. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden sisällön tuottamisen harjoitteluun. Opit tunnistamaan erilaisia kirjoitustyylejä ja niiden suhdetta kontekstiin. Tavoitteena on, että kurssin lopussa osaat tarkastella omaa tekstiäsi kriittiisesti ja hioa sitä kohti kunkin tilanteen vaatimaa tyyliä ja sävyä. Kurssista on hyötyä niin ylioppilaskirjoituksiin kuin jatko-opintoihinkin. Suoritusmerkintä.

xLäi12 Näytelmäkirjallisuuden ja teatterin kurssi

Kurssilla tutustutaan joihinkin näytelmäkirjallisuuden klassikoihin tai nykynäytelmiin toiminnallisin opetusmenetelmin. Kurssiin kuuluu koulun ulkopuolisia vierailuja mm. teatterikorkeakouluun, erilaisiin teatteritaloihin sekä esityksiin ja mahdollisuuksien mukaan myös harjoituksiin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.


xLäi13 Elokuvan ja tv-sarjojen maailma

Kurssilla tutustutaan elokuvan ja televisiodraaman eri lajityyppeihin, niiden kehitykseen ja tulkintaan sekä ilmaisukeinoihin elokuvia katselemalla ja analysoimalla. Kurssilla tuotetaan myös pieniä elokuvailmaisuun liittyviä kurssitöitä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.


xLäi 14 Luova kirjoittaminen

Kurssilla harjoitellaan erilaisten fiktiivisten tekstien kirjoittamista (esim. kertomus, novelli, runo). Tutustutaan monenlaisiin fiktiivisiin tekstilajeihin ja tehdään kirjallista ilmaisua kehittäviä harjoituksia. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.


xLäi15 Monimuotoinen media

Kurssilla tutustutaan erilaisiin medioihin, median historiaan ja muutokseen sekä asemaan nyky-yhteiskunnassa. Kurssin aikana tehdään paljon erilaisia vierailukäyntejä, joilla perehdytään  muun muassa erilaisten mediasisältöjen tuottamiseen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

 

xLäi16 Shakespeare and Tudor England

Tällä englannin kielen, äidinkielen ja historian yhteisellä kurssilla tutustutaan Shakespearen tuotantoon ja Elisabethin ajan Englantiin. Kurssilla luetaan näytelmätekstejä ja kirjoitetaan sekä luovia että analyyttisia tekstejä. Kurssilla toteutetaan mahdollisesti myös näytelmäprojekti. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

Tämä kurssi tulee olla suoritettuna, mikäli opiskelija haluaa osallistua Stratford-upon-Avon Shakespeare Study Trip to England-kurssille (Lena16), joka sisältää opintomatkan.

 

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

 

xLäi1 KSYK:n uutishuone / KSYK News Room

Kurssin tavoitteena on tuottaa vlogeja, blogeja ja muuta mediasisältöä koulun internetsivuille sekä eri lukiolinjojen sivuille. Mediasisältöä voi tuottaa sekä suomen että englannin kielelllä ja mahdollisuuksien mukaan myös muilla opiskelijoiden taitamilla kielillä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.


Lsäi2 Työelämän vuorovaikutus ja neuvottelutaidot

Tällä äidinkielen ja yhteiskuntaopin yhteisellä kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia kirjallisia ja suullisia viestintätaitoja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat vuorovaikutus, neuvottelutaidot ja kommunikaatio liiketoiminnassa sekä henkilökohtaisessa elämässä. Kurssi toteutetaan yhteistyössä TAT:in kanssa. Kurssi tulee olla suoritettuna opiskelijoilla, jotka haluavat osallistua Slush for Youth- tapahtumaan. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.