header image.
I couldn't imagine myself in any other school. Annushka

Kurssien suorittaminen ja poissaolot

Poissaolot ja myöhästymiset

Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opetus sisältää oppitunnit, ryhmänohjaajan tuokiot sekä koulun yhteiset tilaisuudet.  Oppitunneille ja muihin tilaisuuksiin on saavuttava ajoissa.

Poissaolot ja myöhästymiset kirjataan Wilmaan. Kaikille opiskelijoille ja huoltajille annetaan henkilökohtaiset tunnukset Wilmaan. Jos huoltaja ei käytä järjestelmää, toimittaa ryhmänohjaaja poissaolotiedot tulosteena. Alaikäisen opiskelijan huoltajan on selvitettävä poissaolon syy viipymättä. Täysi-ikäiset opiskelijat selvittävät poissaolonsa syyn itse. Kaikki poissaolot on selvitettävä ennen koeviikon alkua tai opiskelijalta evätään oikeus osallistua kokeeseen. 

Jos lukion opiskelija on poissa kurssilta enemmän kuin 3x75 minuuttia, kurssi keskeytyy. Tällöin opiskelijalla ei ole oikeutta osallistua kurssikokeeseen tai uusintakuulusteluun. Erityisen painavasta ja todistetusta syystä poissaoloja voi kuitenkin olla enintään 5x75 minuuttia. Tällöin 4. ja 5. poissaolosta täytyy toimittaa hyväksyttävät todistukset. Rehtori voi poikkeuksellisesta syystä, opettajaa kuultuaan, oikeuttaa opiskelijan jatkamaan kurssin opiskelua, vaikka poissaoloja on enemmän kuin viisi. Osallistumista ylioppilaskirjoituksiin, autokoulun teoriakokeeseen tai ajokokeeseen, koulun järjestämälle matkalle tai koulun edustustehtäviin ei lasketa poissaoloksi oppitunnilta.  Jos opiskelija myöhästyy oppitunnilta yli 15 minuuttia, myöhästyminen kirjataan poissaloksi. Kolme myöhästymistä lasketaan yhdeksi poissaoloksi.

Online-kursseilla opiskelijan on osallistuttava lähiopetustapaamisiin. Lähiopetusta voi olla yksi tai kaksi oppituntia viikossa. Jos lähiopetusta on yksi kerta viikossa ja opiskelija on poissa kurssilta enemmän kuin 1x75 minuuttia, kurssi keskeytyy, ellei kurssin opettajan kanssa ole toisin sovittu. Erityisen painavasta ja todistetusta syystä poissaoloja voi olla enintään 2x75min. Tällöin opiskelijan on toimitettava hyväksyttävä todistus. Jos lähiopetusta on kaksi kertaa viikossa, vastaavat määrät ovat 2x75 minuuttia ja 4x75 minuuttia. Muutoin onlinekursseilla noudatetaan poissaoloissa samoja periaatteita kuin lähiopetuskurssilla.

Poissaolo kokeesta

Jos opiskelija on poissa kokeesta yllättävän syyn esim. sairauden takia, on hänen huoltajansa tai 18 vuotta täyttäneen opiskelijan itse viimeistään koepäivän aamuna ilmoitettava siitä Wilmassa tai sähköpostilla kyseisen kurssin opettajalle tai soitettava koulun kansliaan. Mikäli kokeesta poissaolon syytä ei selvitetä viimeistään koepäivänä, kurssi katsotaan keskeytetyksi (K) eikä opiskelijalla ole oikeutta osallistua uusintakokeeseen.