header image.
KSYK is where bilingualism comes alive. Roosa

Teemaopinnot (TO)

TEEMAOPINNOT

Teemaopinnot ovat eri tiedonaloja yhdistäviä opintoja. Teemaopintojen keskeisenä tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia usean eri oppiaineen tietojen ja taitojen yhdistämiseen ja soveltamiseen.

Valtakunnalliset syventävät kurssit


xLto1 Monitieteinen ajattelu

Kurssin aikana opiskelijat oppivat hahmottamaan eri tieteen- ja taiteenalojen välisiä yhteyksiä ja kehittävät kriittistä ja luovaa ajatteluaan itsenäisesti ja yhteistoiminnassa muiden kanssa. Kurssin keskeiset sisällöt valitaan vähintään kahdesta eri oppiaineesta tai aihekokonaisuudesta. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

xLto2 Tutkiva työskentely teknologialla

Tieto- ja viestintäteknologian kurssin tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja esittää yksin tai yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa dokumentoidun projektin, tutkielman, keksinnön tai muun tuotoksen, jossa yhdistetään eri tieteenalojen ja oppiaineiden tietoja. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

xLto3 Osaaminen arjessa

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  pääsee soveltamaan tietojaan ja taitojaan käytännön työtehtävissä ja tilanteissa. Kurssi koostuu lähiopetuksesta ja työssäoppimisesta. Lähiopetuksessa perehdytään työnhakumenetelmiin, laaditaan työnhakuasiakirjat sekä tehdään työelämävierailuja. Työssäoppimisjakso suoritetaan kouluajan ulkopuolella työnantajan kanssa sovittuna aikana. Työssäoppimispaikat hankitaan pääasiassa itse. Jakson voi suorittaa yrityksessä tai vastaavassa organisaatiossa. Osan jaksosta voi suorittaa tutustumalla itseä kiinnostavan alan jatko-opintopaikkoihin. Työssäoppimisjaksosta laaditaan raportti.

Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi kokonaan tai osin kurssin tavoitteiden ja sisältöjen mukainen muualla hankittu osaaminen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.