header image.
We're in Hogwarts. Don't believe it? Come and check it out! Maana

History

Historian opetuksen tehtävänä on historiatietoisuuden, kulttuurien tuntemuksen sekä vastuullisen kansalaisuuden periaatteiden välittäminen oppilaille. Menneisyyttä koskevan tiedon avulla oppilaita ohjataan ymmärtämään nykyisyyteen johtanutta kehitystä, henkisen ja aineellisen työn arvoa sekä pohtimaan tulevaisuuden valintoja.

Historian opetuksessa keskeistä on historiallisiin lähteisiin tutustuminen ja niiden kriittinen tarkastelu. Oppilaita ohjataan ymmärtämään historiatiedon tulkinnallisuutta ja moniperspektiivisyyttä sekä selittämään historiallisessa kehityksessä ilmeneviä muutoksia ja jatkuvuutta. Opetuksessa korostetaan vuorovaikutuksellisia ja tutkimuksellisia työtapoja.